50 Adet Stajyer Muhabir Alınacak

TRT, 50 Adet Stajyer Muhabir Alacak

17 Ekim 2015 - 22:14

STAJYER MUHABİR GİRİŞ SINAVI İLANI

 

Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2014 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış (halen personel kanunlarına tabi olarak çalışıp da söz konusu sınava katılanlar dahil) olanlardan, Stajyer Muhabir unvanlı (75) adet kadroya yazılı ve uygulamalı şekilde giriş sınavı yapılmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.

 

I- ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

 

 1. Türk Vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. 18 yaşını tamamlamış olmak,
 6. Engelli personel istihdamına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel engeli bulunmamak,
 7. 01 Ocak 2015 tarihi itibarıyla 35 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1980 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.),

             8.Yurdun her yerinde görev yapmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

 

II-      ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:

 

Adayların sınava son başvuru tarihi itibarıyla Stajyer Muhabir (1) kadro unvanı için herhangi bir lisans programından mezun olmaları, Stajyer Muhabir (2) kadro unvanı için ise ekte yer alan lisans programlarının birinden mezun olmaları ve 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünde 50 ve üzeri puan almış olmaları şarttır.

 

KADRO UNVANI

KPSS PUAN

TÜRÜ 

TABAN PUAN 

KADRO

SAYISI

MEZUN OLUNAN LİSANS PROGRAMI

Stajyer Muhabir (1)

KPSSP3

50

15

Herhangi bir lisans programından mezun  olmak. 

Stajyer Muhabir (2)

KPSSP3

50

60

Ekte yer alan lisans programlarının birinden mezun olmak.


III-   BAŞVURU SÜRESİ:

Başvuru süresi, 19 Ekim 2015 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 16 Kasım 2015 tarihinde saat 18.00’da sona erecektir.

IV-   BAŞVURU ŞEKLİ:

Sınav başvuruları, TRT Genel Müdürlüğünün www.trt.net.tr internet adresinde yayınlanacak olan görev talep formu ile elektronik ortamda yapılacaktır. Görev talep formunda yer alacak vesikalık fotoğraf son 6 ay içerisinde çekilmiş, mevzuata uygun, kişiyi kolaylıkla tanıtabilecek nitelik ve çözünürlükte olacaktır.

Adaylar, 16 Ekim 2015 tarihinde TRT Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen Stajyer Spiker, Stajyer Muhabir, Yardımcı Prodüktör, Kamera Asistanı, Yapım ve Yayın Elemanı ile Teknisyen kadro unvanlarından yalnızca birisine başvuruda bulunabilecektir. Başvuru süresinin sonunda, adaylar KPSS puanı en yüksekten başlanarak sıralanacak olup, sınav açılan kadro sayısının 20 katı aday yazılı sınava çağrılacaktır. Sıralamada en sonda yer alan adayın puanı ile aynı puana sahip diğer adaylar olması halinde, bu puana sahip adayların tümü yazılı sınava çağrılacaktır.

Adaylar, görev talep formunun tam ve eksiksiz olarak doldurulmasından ve verdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar.

Yazılı sınav ve uygulamalı sınava katılabileceği ilan edilen adaylardan yanlış beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmazlar, sınava katılmış olanların da sınavları iptal edilir.

 

V-                SINAV ŞEKLİ:

 

Giriş sınavı iki aşamalı olup, yazılı ve uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.

 

VI-             YAZILI SINAV YERİ VE TARİHİ:

 

Yazılı sınav, Ankara’da yapılacak olup sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, TRT Genel Müdürlüğünün www.trt.net.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca özel bir duyuru ve tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı sınava ilişkin değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılacak olup, yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar, uygulamalı sınava tabi tutulacaktır.

 

VII-          SINAV ÜCRETİ:

 

Sınava katılacak adaylardan alınacak sınav ücreti ve sınav ücretinin yatırılabileceği banka ve hesap numaraları TRT Genel Müdürlüğünün www.trt.net.tr internet adresinden ilan edilecektir. 

 

VIII-       UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ:

 

Uygulamalı sınav, TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında yapılacak olup, sınav günü ve saati ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra TRT Genel Müdürlüğünün www.trt.net.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca özel bir duyuru ve tebligat yapılmayacaktır.

 

IX-             UYGULAMALI SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARDAN TALEP EDİLECEK BELGELER:

 

Yazılı sınava katılarak başarılı olan ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıdaki belgeleri uygulamalı sınava katılacakları gün sınav komisyonuna teslim edecektir.

1. Başvuru için TRT'nin www.trt.net.tr internet adresinde elektronik ortamda tam ve eksiksiz olarak doldurmuş oldukları görev talep formu (ıslak imzalı), 2. Özgeçmiş (ıslak imzalı),

3. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (aslı görülüp, fotokopisi onaylanacaktır.).

 

X-                SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI:

 

Sınavlara ilişkin değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılacaktır. Her bir sınav şeklinden en az 70 puan almış olma şartı aranır. 

Söz konusu sınavlarda alınan puanların ortalaması genel başarı sırasını belirler. En yüksek ortalamadan başlayarak atama yapılacak olup, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış sayılır. Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak söz konusu kadroya atanmak için kazanılmış hak sayılmaz. 

Atama yapılacak boş kadro sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir. Kurumsal hizmet ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir. Yedek listenin hakları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı kadro unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.

 

XI-             SINAV SONUCUNUN DUYURULMASI:

 

Yazılı sınav ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylar, TRT'nin www.trt.net.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca özel bir duyuru ve tebligat yapılmayacaktır.

 

XII-          SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

 

Sınava katılanlar sonuçların ilanından itibaren 7 gün içinde yazılı olarak Kuruma itirazda bulunabilirler. Kurum, itirazları Komisyona inceleterek en geç bir ay içinde ilgiliye cevap verir. 

 

XIII-       ATAMA İŞLEMLERİ:

 

Giriş sınavını kazanan adaylar, atamalarına esas olmak üzere talep edilecek belgeleri süresi içerisinde şahsen teslim edeceklerdir. Sınavı kazanan adaylardan yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen veya sınav sonuçları açıklandıktan sonra 15 gün içerisinde belgelerini tamamlamayanların atamaları yapılmayacaktır. 

 

XIV-       GİRİŞ SINAVINI KAZANAN ADAYLARDAN ATAMADAN ÖNCE İSTENİLECEK BELGELER:

 

Giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

 1. Görev Talep Formu (Uygulamalı sınavda ıslak imzalı olarak sınav komisyonuna

teslim edilecektir.),

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı görülüp, fotokopisi onaylanacaktır.),
 2. Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan, 
 3. En geç altı ay önce çekilmiş 4,5x6 cm boyutunda 8 adet fotoğraf, 
 4. Erkek adaylar için, askerlik görevini yaptığına, görevin tecil edildiğine veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğuna dair yazılı beyan, 
 5. Alınacakları görevlerin gerektirdiği sağlık şartlarını haiz olduğunu gösterir yazılı beyan, 
 6. Kanuna uygun olarak doldurulmuş mal bildirimi (Kurumun internet sitesinde

yayınlanacaktır.), 

 1. Kamu etik sözleşmesi (Kurumun internet sitesinde yayınlanacaktır.),
 2. Ölüm yardımı ödeneğinin kimlere verileceğini gösterir beyanname (Kurumun

internet sitesinde yayınlanacaktır.), 

 1. Daha önce başka bir yerde çalışmış olanların hizmet belgeleri.

 

İlanen duyurulur. 16/10/2015 

Ek: Lisans Programı Listesi

STAJYER MUHABİR  (2)

NİTELİK KODU

NİTELİK KODU AÇIKLAMASI

KADRO

SAYISI

4237

Grafik, Grafik Sanatlar, Fotograf ve Grafik Sanatlar(Grafik), Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım lisans programlarının birinden mezun olmak.

60

4243

Fotograf ve Grafik Sanatlar(Fotoğraf), Fotoğraf veya Fotoğraf ve Video lisans programından mezun olmak.

4245

Baskı Sanatları lisans programından mezun olmak.

4268

Görsel İletişim lisans programından mezun olmak.

4269

Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Görsel İletişim

Sanatı, Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar lisans programlarının birinden mezun olmak.

4270

Yeni Medya lisans programından mezun olmak.

4271

Medya ve İletişim veya Medya ve İletişim Sistemleri lisans programından mezun olmak.

4273

letişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı

(Multimedya), İletişim ve Tasarım, İletişim Tasarımı ve Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.

4275

Gazetecilik veya Gazetecilik ve Halkla İlişkiler lisans programından mezun olmak. 

4277

Basım ve Yayımcılık, Basın ve Yayın, Basın ve Yayımcılık, Basın-Yayın lisans programlarının birinden mezun olmak.

4280

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı lisans programından mezun olmak.

4281

Televizyon Gazeteciliği lisans programından mezun olmak.

4285

Radyo, Sinema ve Televizyon; Radyo, Televizyon ve Sinema; Radyo-Televizyon,

Sinema; Radyo, TV ve Sinema; Radyo-TV-Sinema; Radyo-TVSinema ve Görsel Sanatlar, Radyo ve Televizyon veya Radyo-TV, Sinema, Sinema ve Televizyon, Sinema-TV, Sinema-TV Fotoğraf, Sinema TVFotoğraf lisans programlarının birinden mezun olmak.

4286

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi lisans programından mezun olmak.

4287

Çizgi Film (Animasyon) veya Çizgi Film - Animasyon lisans programından mezun olmak.

4288

Film Tasarım ve Yönetmenliği lisans programından mezun olmak.

4289

Reklamcılık veya Reklam Tasarımı ve İletişimi lisans programından mezun olmak.

4290

Animasyon lisans programından mezun olmak.

4291

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

Bu haber 640 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..