Adalet Bakanlığı 2954 personel alacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına Sözleşmeli (657 sk. 4/B) Personel Alımı Sınav İânı

29 Mart 2016 - 12:28 - Güncelleme: 29 Mart 2016 - 12:30

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 114’üncü maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ekli SözleĢmeli Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esaslarda yer alan Ek 2'nci maddesi ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değiĢik 5’inci ve devam eden maddelerine göre, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için sözleĢmeli 2.454 infaz ve koruma memuru, 144 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 95 diğer sağlık personeli (sağlık memuru),  56 teknisyen, 155 destek personeli (Ģoför), 26 destek personeli (aĢçı), 24 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere 2.954 sözleĢmeli pozisyon için personel alımı yapılacaktır.

Bu pozisyonlara yerleĢecekler merkezi sınava (KPSS 2014) girip en az 70 puan alıp baĢvuranlar arasından en yüksek puandan baĢlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının; 

-SözleĢmeli infaz ve koruma memuru adayları için beĢ katı (beĢ katı aday bayan ve erkek için ayrı ayrı belirlenecektir.), 

-Diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (aĢçı, kaloriferci) ve  teknisyen adayları için beĢ katı (teknisyenler için beĢ katı aday her branĢ için ayrı ayrı belirlenecektir.),  -Destek personeli (Ģoför) adayları için on katı sözlü sınava çağırılacaktır. 

-SözleĢmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katibi) adayları için ise yirmi katı uygulamalı sınava çağrılacaktır. Uygulamalı sınavda baĢarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan baĢlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır.

BaĢvurularda, lisans mezunları için 2014 KPSSP3, önlisans mezunları için 2014 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2014 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almıĢ olma Ģartı aranacaktır.  4. SözleĢmeli Pozisyonlara YerleĢebilmek Ġçin Gereken ġartlar; I. Genel ġartlar: 

Türk VatandaĢı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; kasten iĢlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramıĢ olsa bile devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, milli savunmaya karĢı suçlar, devlet sırlarına karĢı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat karıĢtırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak veya askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmıĢ yahut ertelenmiĢ veya yedek sınıfa geçirilmiĢ olmak,
Güvenlik soruĢturması olumlu sonuçlanmak,
Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde

bulunan Ģartları taĢıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teĢekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
Yapılacak sınavın son baĢvuru tarihi olan 15 Nisan 2016 itibariyle 18 yaĢını doldurmuĢ olmak; 

Merkezî sınavın (KPSS-2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle; infaz ve koruma memurları için 30 yaĢını bitirmemiĢ olmak(01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (aĢçı, kaloriferci, Ģoför) için ise 35 yaĢını bitirmemiĢ olmak (01

Ocak 1980 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan Ģartları taĢımak.

II. Özel Ģartlar:

A- SözleĢmeli infaz ve koruma memurluğuna yerleĢebilmek  için ; 

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

b)Yapılacak sınavın son baĢvuru tarihi olan 15 Nisan 2016 itibariyle 18 yaĢını doldurmuĢ olmak, merkezî sınavın (KPSS-2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 30 yaĢını bitirmemiĢ olmak,(01 Ocak 1985 ve sonrası sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.’den kısa boylu olmamak,
Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten

fazla, 17’den az olmamak,

B- SözleĢmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) pozisyonlarına yerleĢebilmek için;              

Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
Yukarıda sayılanlar dıĢında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini baĢarıyla tamamladığını belgelemek veya en son baĢvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluĢlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini baĢarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlıĢsız en az doksan kelime yazmak, (Bu Ģartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruĢ hesabı yapılmadan üç dakikada yanlıĢsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlıĢsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlıĢ yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. Bu iĢlem yapılırken yanlıĢ yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü Ģartını taĢımadığı kabul edilecektir.

C-  SözleĢmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) pozisyonlarına yerleĢebilmek için;

Meslek liselerinin hemĢirelik, toplum sağlığı veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olmak ya da bu bölümlerin lisans veya önlisans programlarından mezun olmak,

          

D-  SözleĢmeli destek personeli (Ģoför) pozisyonlarına yerleĢebilmek için;        a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

                                b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

                              E- SözleĢmeli teknisyen pozisyonlarına yerleĢebilmek için;

En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
YerleĢtirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

          F- SözleĢmeli destek personeli (aĢçı ve kaloriferci) pozisyonlarına yerleĢebilmek  için;             a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

          b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluĢların ilgili branĢta düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branĢta sertifika sahibi olmak,               gerekmektedir. 

5.  BaĢvuru tarihi : 

BaĢvurular 04 Nisan 2016 günü baĢlayıp, 15 Nisan 2016 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

6.  BaĢvuru yeri ve Ģekli:

Adaylar, yapılacak olan sözlü sınav ve uygulamalı sınava, adalet komisyonu baĢkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri  EK-1 baĢvuru formunu doldurup, öğrenim  belgesi ve sınav sonuç belgesinin  aslı veya bilgisayar çıktısı yada komisyon baĢkanlığınca onaylı örneği ile birlikte  en son baĢvuru günü mesai bitimine kadar  ilgili adalet komisyonu baĢkanlığına veya mahalli Cumhuriyet baĢsavcılıklarına baĢvuracaklardır.

BaĢvurulara iliĢkin evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu baĢkanlığına ivedi gönderilecektir.

Usulüne uygun olarak baĢvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet baĢsavcılıklarına baĢvuran ve APS masrafını da ödeme suretiyle evrakını teslim eden adayların baĢvuruları kabul edilecektir.

Adaylar bir unvan için sadece bir adli yargı ilk derece mahkemesi  adalet komisyonu  baĢkanlığının yapacağı sınava baĢvurabileceklerdir. Aynı unvan için birden fazla komisyona baĢvurulması durumunda baĢvurular geçersiz sayılacak, bu Ģekilde sınava girenler kazanmıĢ olsalar dahi yerleĢtirme iĢlemleri yapılmayacaktır.

Adaylar farklı unvanlara iliĢkin personel istihdamına yönelik diğer ilanda aranan Ģartları taĢımaları halinde; ayrı ayrı bu unvanlar için de aynı veya farklı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu baĢkanlığına baĢvuru yapabileceklerdir. 7. Sınav yeri:

EK-2 listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu baĢkanlıklarıdır.

8.      Sınava alınacak aday sayısı ve ilânı:

Sözlü sınava katılacak teknisyen, sağlık memuru, aĢçı, kaloriferci adayları, ile uygulama sınavına katılacak büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), Ģoför  ve boy-kilo ölçümüne katılacak infaz ve koruma memuru adayları sözlü sınavdan önce 22 Nisan 2016 tarihinde komisyonlarda, varsa Cumhuriyet baĢsavcılığı internet sayfalarında yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen baĢvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

9.      Boy kilo ölçümü:

  Ġnfaz ve koruma memurları için ilan edilen pozisyon sayısının beĢ katı aday içerisinden boy ve kilo Ģartını taĢıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan infaz ve koruma memuru adaylarının boy ve kilo ölçümleri 28-29 Nisan 2016 tarihlerinde yapılacaktır. Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü sınava katılamayacaklardır.

10.  SözleĢmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) uygulama sınav tarihi: 

02 Mayıs 2016 günü adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruĢ hesabı yapılmadan üç dakikada yanlıĢsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günde sınava devam edilecektir.

11. ġoförler için uygulama sınav tarihi: 04 Mayıs 2016 tarihinde yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. 12. Güvenlik soruĢturması ve arĢiv araĢtırması:

Ġlan edilen pozisyon sayısının Yönetmelikte belirtilen katları içerisine giren ve 28 Nisan 2016 tarihinde isimleri ilan edilen adayların, güvenlik soruĢturması ve arĢiv araĢtırması formunu (EK-3) doldurarak (4 adet) en geç 06 Mayıs 2016  tarihine kadar sınavı yapacak olan ilgili adalet komisyon baĢkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

13.  Sözlü sınav tarihi:

SözleĢmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği), teknisyen, diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (Ģoför, aĢçı ve kaloriferci) sözlü sınavı 13 Haziran 2016 ve devam eden günlerde yapılacaktır. Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili komisyonca belirlenerek ilan edilecektir. 

14.  Sınav Ģekli: 

Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.  15. Sözlü sınav konuları:

Ġlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
Genel kültür (20 puan),
Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),

konularından oluĢmaktadır. 

 Adayın sözlü sınavda baĢarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. 

ġoför kadrolarına atanacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç baĢında ve araç

kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

AĢçılık sözlü sınavında; halk eğitim müdürlükleri veya diğer kurumlarda aĢçılık iĢlerinden anlayan ehil bir kiĢinin görüĢüne baĢvurulabilir. 16. Nihai BaĢarı Listesi:

Nihai baĢarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan baĢlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Ġnfaz ve koruma memuru ile büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) pozisyonlarına atanacaklara iliĢkin nihai baĢarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan baĢlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan baĢlayarak sıralanacaktır. 

Ġlânda belirtilen nitelikleri taĢımadıkları sonradan anlaĢılan adaylar hakkında yapılan tüm iĢlemler iptal edilecektir. 
Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleĢtirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine baĢlamayan ya da aranılan Ģartları taĢımadığı sonradan anlaĢılanların sözleĢmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleĢtirme iĢlemi yapılacaktır.
Ġlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre iĢlem yapılacaktır.
SözleĢmeli olarak istihdam edilecek personelin yerleĢtirilmeleri ihtiyaç durumu dikkate alınarak belirlendiğinden; söz konusu pozisyonlara müracaat edeceklerin sınava baĢvuru tarihinden önceki mazeretleri kurum içi istihdama esas alınmayacak olup, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eĢ, sağlık, öğrenim gibi) durumlarına en uygun adalet komisyonuna baĢvurmaları gerekmektedir. 

SINAVI YAPACAK

KOMİSYON

CEZA İNFAZ

KURUMUNUN BAĞLI

OLDUĞU KOMİSYON

CEZA İNFAZ KURUMU

SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2454

 

144

155

95

56

 

26

24

2954

1

AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİSAR

AFYON AÇIK

 

 

 

2

 

 

 

1

 

13

SANDIKLI KAPALI

10

 

 

 

 

 

 

 

 

2

AĞRI

AĞRI

AĞRI M TİPİ

 

 

 

 

2

 

 

 

 

54

AĞRI KAPALI

40

 

4

4

 

2

1 BİLGİSAYAR 1 İNŞAAT

1

1

3

ALAŞEHİR

ALAŞEHİR

ALAŞEHİR M TİPİ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

4

AMASYA

AMASYA

AMASYA E TİPİ

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

GÜMÜŞHACIKÖY AÇIK

 

 

 

 

 

1

1 İNŞAAT

 

 

5

ANKARA

ANKARA

KALECİK AÇIK

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

6

ARDAHAN

ARDAHAN

ARDAHAN T TİPİ

10

 

 

 

2

 

 

 

 

12

7

BAFRA

BAFRA

BAFRA T TİPİ

25

 

3

 

 

 

 

 

 

33

BAFRA AÇIK

 

 

1

3

 

 

 

 

1

8

İSTANBUL

BAKIRKÖY

SİLİVRİ 1 NOLU L TİPİ

30

 

 

 

 

 

 

 

 

93

SİLİVRİ 2 NOLU L TİPİ

20

 

 

 

 

 

 

 

 

SİLİVRİ 3 NOLU L TİPİ

20

 

 

 

 

 

 

 

 

SİLİVRİ 4 NOLU L TİPİ

23

 

 

 

 

 

 

 

 

9

SİLİVRİ

BAKIRKÖY

SİLİVRİ 5 NOLU L TİPİ

25

 

 

 

 

 

 

 

 

100

SİLİVRİ 6 NOLU L TİPİ

25

 

 

 

 

 

 

 

 

SİLİVRİ 7 NOLU L TİPİ

30

 

 

 

 

 

 

 

 

SİLİVRİ 8 NOLU L TİPİ

20

 

 

 

 

 

 

 

 

10

BAKIRKÖY

BAKIRKÖY

SİLİVRİ 4 NOLU L TİPİ

7

 

 

 

 

 

 

 

 

100

SİLİVRİ 8 NOLU L TİPİ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

SİLİVRİ AÇIK

20

 

 

45

 

 

 

1

 

BAKIRKÖY KADIN KAPALI

15

15 BAYAN

 

1

 

 

 

 

 

METRİS 1 NOLU T TİPİ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

11

BALIKESİR

BALIKESİR

BALIKESİR L TİPİ

 

 

3

 

 

 

 

 

 

5

BALIKESİR AÇIK

 

 

2

 

 

 

 

 

 

12

BANDIRMA

BANDIRMA

BANDIRMA M TİPİ

20

10 BAYAN

3

 

3

1

1 ELEKTRİK

 

 

113

BANDIRMA 1 NOLU T TİPİ

30

 

1

 

3

 

 

 

 

BANDIRMA 2 NOLU T TİPİ

30

 

2

 

3

 

 

 

 

BANDIRMA AÇIK

10

 

 

6

 

 

 

 

1

13

BATMAN

BATMAN

BATMAN M TİPİ

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

14

BAYBURT

BAYBURT

BAYBURT M TİPİ

10

10 BAYAN

 

 

 

 

 

 

1

11

15

BİLECİK

BİLECİK

BİLECİK M TİPİ

5

 

2

 

1

 

 

 

 

66

GÖLPAZARI AÇIK

48

5 BAYAN

3

5

1

 

 

1

 

16

BİTLİS

BİTLİS

BİTLİS AÇIK

 

 

 

 

 

1

1 SIHHİ TESİSAT

 

 

1

17

BOĞAZLIYAN

BOĞAZLIYAN

BOĞAZLIYAN KAPALI

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

18

BOLU

BOLU

BOLU F TİPİ

20

 

 

 

 

 

 

 

 

48

BOLU T TİPİ

20

 

2

 

 

 

 

 

 

GÖYNÜK KAPALI

3

 

 

 

 

 

 

 

 

MENGEN KAPALI

3

 

 

 

 

 

 

 

 

19

BOYABAT

BOYABAT

DURAĞAN AÇIK

 

 

2

1

 

2

1 ELEKTRİK

1 SIHHİ TESİSAT

 

1

6

20

BURSA

BURSA

BURSA E TİPİ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

21

CEYHAN

CEYHAN

CEYHAN M TİPİ

 

 

2

 

 

1

1 ELEKTRİK

 

 

4

CEYHAN AÇIK

 

 

1

 

 

 

 

 

 

22

ÇANAKKALE

ÇANAKKALE

ÇANAKKALE E TİPİ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

ÇANAKKALE AÇIK

 

 

 

 

 

1

1 ZİRAAT

 

 

23

ÇARŞAMBA

ÇARŞAMBA

ÇARŞAMBA KAPALI

 

 

 

 

 

1

1 ELEKTRİK

 

 

1

24

DİNAR

DİNAR

DİNAR T TİPİ

10

5 BAYAN

2

 

 

 

 

 

 

12

25

DÜZCE

DÜZCE

DÜZCE T TİPİ

35

10 BAYAN

 

5

3

 

 

2

1

46

 

26

EDİRNE

EDİRNE

EDİRNE KAPALI

 

 

1

 

 

1

1 ELEKTRİK

1

1

28

EDİRNE F TİPİ

10

 

1

 

 

 

 

 

 

EDİRNE AÇIK

10

 

 

 

2

1

1 ZİRAAT

 

 

27

ELBİSTAN

ELBİSTAN

ELBİSTAN E TİPİ

 

 

 

 

2

1

1 ELEKTRİK

 

 

3

28

ERCİŞ

ERCİŞ

ERCİŞ AÇIK

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

29

EREĞLİ(KONYA)

EREĞLİ(KONYA)

EREĞLİ T TİPİ

50

50 BAYAN

3

 

3

1

1 İNŞAAT

 

1

58

30

ERZİNCAN

ERZİNCAN

ERZİNCAN T TİPİ

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

31

ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR H TİPİ

30

 

 

 

3

 

 

 

 

63

ESKİŞEHİR AÇIK

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ÇİFTELER KADIN KAPALI

25

25 BAYAN

2

2

 

 

 

 

 

32

GAZİANTEP

GAZİANTEP

GAZİANTEP H TİPİ

20

 

 

 

 

 

 

 

 

66

GAZİANTEP L TİPİ

30

15 BAYAN

5

1

4

 

 

 

 

GAZİANTEP AÇIK

 

 

2

1

1

2

1 BİLGİSAYAR 1 İNŞAAT

 

 

33

HATAY

HATAY

HATAY  T TİPİ

70

 

3

1

 

3

1 ELEKTRİK

1 BİLGİSAYAR

1 SIHHİ TESİSAT

 

 

97

HATAY ÇOCUK VE GENÇLİK 

 

 

3

2

3

3

1 ELEKTRİK

1 BİLGİSAYAR

1 SIHHİ TESİSAT

 

 

HATAY  AÇIK

 

 

 

2

1

4

1 ELEKTRİK

1 BİLGİSAYAR

1 İNŞAAT

1 SIHHİ TESİSAT

2

 

34

KIRIKLAN

KIRIKHAN

KIRIKHAN AÇIK

 

 

1

1

 

 

 

 

 

2

35

İNEGÖL

İNEGÖL

YENİŞEHİR KAPALI

44

44 BAYAN

 

3

3

 

 

1

 

51

36

İSKENDERUN

İSKENDERUN

İSKENDERUN M TİPİ

 

 

2

 

 

 

 

 

 

61

İSKENDERUN T TİPİ

50

20 BAYAN

 

5

3

1

1 ELEKTRİK

 

 

37

İZMİR

İZMİR

İZMİR 3 NOLU T TİPİ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

93

İZMİR 4 NOLU T TİPİ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

İZMİR KADIN KAPALI

25

25 BAYAN

 

 

 

 

 

 

 

İZMİR ÇOCUK VE GENÇLİK

10

 

 

 

 

 

 

 

 

İZMİR AÇIK

 

 

 

12

 

1

1 BİLGİSAYAR

 

 

FOÇA AÇIK

 

 

 

 

 

5

  1. MOTOR
  2. HAYVAN SAĞLIĞI 

2 SÜT İŞLEME

 

 

MENEMEN R TİPİ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

MENEMEN T TİPİ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

38

KARŞIYAKA

İZMİR

İZMİR 1 NOLU F TİPİ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

50

İZMİR 2 NOLU F TİPİ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

İZMİR 1 NOLU T TİPİ

15

 

 

 

 

 

 

 

 

İZMİR 2 NOLU T TİPİ

15

 

 

 

 

 

 

 

 

39

GEBZE

GEBZE

GEBZE KADIN KAPALI

20

20 BAYAN

 

 

 

 

 

 

 

65

İSTANBUL ANADOLU

ÜMRANİYE E TİPİ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜMRANİYE T TİPİ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

MALTEPE ÇOCUK VE GENÇLİK

25

 

 

 

 

 

 

 

 

40

İSTANBUL ANADOLU

İSTANBUL ANADOLU

MALTEPE 1 NOLU L TİPİ

30

 

 

 

 

 

 

 

 

115

MALTEPE 2 NOLU L TİPİ

30

 

 

 

 

 

 

 

 

MALTEPE 3 NOLU L TİPİ

15

 

 

 

 

 

 

 

 

MALTEPE AÇIK

25

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTAL H TİPİ

15

 

 

 

 

 

 

 

 

41

KARABÜK

KARABÜK

KARABÜK T TİPİ

25

 

 

 

2

 

 

 

 

27

42

KARS

KARS

KARS T TİPİ

25

 

3

 

2

1

1 HAYVAN

SAĞLIĞI

1

 

 

43

KIRIKKALE

KIRIKKALE

KIRIKKALE F TİPİ

 

 

 

 

 

1

1 ELEKTRİK

 

 

72

KESKİN T TİPİ

50

25 BAYAN

6

3

1

 

 

 

 

KESKİN AÇIK

 

 

2

4

1

1

1 SIHHİ TESİSAT

 

1

DELİCE KAPALI

 

 

 

 

 

 

 

 

1

SULAKYURT KAPALI

 

 

 

 

 

1

1 ELEKTRİK

 

 

44

KIRKLARELİ

KIRKLARELİ

KIRKLARELİ AÇIK

20

5 BAYAN

 

 

 

 

 

1

 

22

VİZE KAPALI

 

 

 

 

 

 

 

1

 

45

KIRŞEHİR

KIRŞEHİR

KIRŞEHİR AÇIK

 

 

 

 

 

1

1 HAYVAN

SAĞLIĞI

2

 

3

46

KAHRAMANMARAŞ

KİLİS

KİLİS L TİPİ

70

 

 

 

 

 

 

 

 

70

47

KİLİS

KİLİS

KİLİS L TİPİ

50

30 BAYAN

4

2

3

 

 

 

 

69

KİLİS AÇIK

 

 

2

3

1

3

1 BİLGİSAYAR

1 İNŞAAT

1 SIHHİ TESİSAT

 

1

48

KOCAELİ

KOCAELİ

KOCAELİ AÇIK

5

5 BAYAN

 

18

 

 

 

2

 

115

KOCAELİ 1 NOLU F TİPİ

35

35 BAYAN

 

 

 

 

 

 

 

KOCAELİ 2 NOLU F TİPİ

10

 

1

 

 

 

 

 

 

KOCAELİ 1 NOLU T TİPİ

20

 

3

 

 

 

 

 

 

KOCAELİ 2 NOLU T TİPİ

20

 

1

 

 

 

 

 

 

49

KOZAN

KOZAN

KOZAN M TİPİ

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3

50

KÜTAHYA

KÜTAHYA

KÜTAHYA E TİPİ

10

 

3

 

 

 

 

 

 

13

51

MARDİN

MARDİN

MARDİN E TİPİ

5

 

 

 

 

 

 

 

1

6

52

MERSİN

MERSİN

MERSİN E TİPİ

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3

53

MUŞ

MUŞ

MUŞ E TİPİ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

54

OLTU

OLTU

OLTU T TİPİ

10

 

 

 

2

 

 

 

 

12

55

OSMANİYE

OSMANİYE

OSMANİYE KAPALI

 

 

1

 

 

 

 

 

 

43

OSMANİYE 1 NOLU T TİPİ

 

 

3

 

1

 

 

 

1

OSMANİYE 2 NOLU T TİPİ

30

5 BAYAN

4

 

2

 

 

 

 

TOPRAKKALE AÇIK

 

 

1

 

 

 

 

 

 

56

ÖDEMİŞ

ÖDEMİŞ

ÖDEMİŞ T TİPİ

 

 

 

 

4

 

 

 

 

4

57

RİZE

RİZE

RİZE AÇIK

15

5 BAYAN

4

 

2

3

1 ELEKTRİK

1 BİLGİSAYAR

1 İNŞAAT

1

 

25

58

SAKARYA

SAKARYA

SAKARYA L TİPİ

15

 

2

 

 

 

 

 

 

18

GEYVE AÇIK

 

 

 

 

 

 

 

1

 

59

SİİRT

SİİRT

SİİRT E TİPİ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

60

SİLİFKE

SİLİFKE

ANAMUR T TİPİ

20

5 BAYAN

2

 

2

1

1 ELEKTRİK

 

 

25

61

SİNOP

SİNOP

SİNOP E TİPİ

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

62

SİVAS

SİVAS

SİVAS E TİPİ

 

 

 

 

1

 

 

 

 

12

SİVAS AÇIK

10

10 BAYAN

 

 

1

 

 

 

 

63

SİVEREK

SİVEREK

SİVEREK T TİPİ

50

 

 

 

 

 

 

 

 

50

64

ADIYAMAN

ŞANLIURFA

ŞANLIURFA 2 NOLU T TİPİ

92

 

 

 

 

 

 

 

 

92

65

ELAZIĞ

ŞANLIURFA

ŞANLIURFA 1 NOLU T TİPİ

95

 

 

 

 

 

 

 

 

95

66

ŞANLIRURFA

ŞANLIURFA

ŞANLIURFA 1 NOLU T TİPİ

28

10 BAYAN

8

4

3

1

1 ELEKTRİK

 

 

115

ŞANLIURFA 2 NOLU T TİPİ

35

10 BAYAN

8

4

3

2

1 ELEKTRİK

1 BİLGİSAYAR

 

 

ŞANLIURFA AÇIK

 

 

4

5

2

4

1 ELEKTRİK 1 BİLGİSAYAR

1 İNŞAAT

1 SIHHİ TESİSAT

1

2

AKÇAKALE AÇIK

 

 

 

 

 

 

 

 

1

67

ŞEBİNKARAHİSAR

ŞEBİNKARAHİSAR

ŞEBİNKARAHİSAR KAPALI

10

 

 

 

 

 

 

 

1

11

68

DİYARBAKIR

ŞIRNAK

ŞIRNAK T TİPİ

81

5 BAYAN

5

5

4

2

1 ELEKTRİK

1 SIHHİ TESİSAT

2

1

100

69

TARSUS

TARSUS

TARSUS KAPALI

60

60 BAYAN

 

 

 

 

 

 

 

60

70

TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ 1 NOLU F TİPİ

20

 

 

 

 

 

 

 

 

100

TEKİRDAĞ 2 NOLU F TİPİ

15

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKİRDAĞ 1 NOLU T TİPİ

30

15 BAYAN

 

 

 

 

 

 

 

TEKİRDAĞ 2 NOLU T TİPİ

35

 

 

 

 

 

 

 

 

71

TUNCELİ

TUNCELİ

TUNCELİ KAPALI

 

 

 

1

 

 

 

 

1

2

72

ÜNYE

ÜNYE

ÜNYE M TİPİ

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

73

ERCİŞ

VAN

VAN T TİPİ

75

 

 

 

 

 

 

 

 

80

VAN YÜKSEK GÜVENLİKLİ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

74

VAN

VAN

VAN T TİPİ

20

20 BAYAN

4

 

 

 

 

 

 

113

VAN YÜKSEK GÜVENLİKLİ

20

 

4

 

 

 

 

 

 

VAN AÇIK

55

 

2

 

5

1

1 İNŞAAT

 

 

GEVAŞ AÇIK

 

 

 

 

 

 

 

1

1

75

ZONGULDAK

ZONGULDAK

ZONGULDAK M TİPİ

 

 

 

 

1

 

 

 

 

67

DEVREK AÇIK

60

 

3

 

2

1

1 BİLGİSAYAR

 

 

Bu haber 772 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..