Amasya Alimleri Sempozyumu

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Amasya Alimleri Sempozyumu düzenleniyor

07 Haziran 2016 - 17:28

ULUSLARARASI AMASYA ÂLİMLERİ SEMPOZYUMU
Amasya, uzun tarihi geçmişi içinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim Anadolu şehirlerindendir. Şehir Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde siyasi, dini, idari ve kültürel açıdan önemli bir merkez olarak kullanılmıştır. Müslümanların yönetimine geçmesiyle beraber, birçok yönden İslam Medeniyeti’nin karakterini almıştır. Camiler, medreseler, dâru’l-kurrâlar, tekke ve dergâhlarla beraber hanlar, hamamlar ve kervansaraylar gibi tesis edilen diğer kurumlar buna tanıklık etmektedir. Şüphesiz Osmanlı Döneminde şehzadelerin devlet tecrübesi kazandığı bir mekân olması, şehrin ilmi ve kültürel açıdan da gelişmesine imkân tanımıştır. 1861 yılında şehre gelen seyyah G. Perrot, şahit olduğu ilmi canlılık nedeniyle Amasya’yı, “Anadolu’nun Oxford”u şeklinde tarif etmiş ve buradaki medreselerde iki bin kadar öğrencinin eğitim gördüğünü ifade etmiştir. Amasya Şehir Tarihlerinin öncüsü Mustafa Vazıh Efendi (v. 1831) de eserinde, Amasya’da ilmiye sınıfının çokluğundan bahsetmektedir.

Çeşitli yazar ve seyyahların anlatımında Amasya’ya verilen bazı dikkat çekici nitelemeler, şehrin ilmi ve kültürel yönüyle ön plana çıktığını göstermektedir. Amasya’nın, tarih kitapları, şer’î belgeler, ilmiye ve sufiye icazetnamelerinde, Medîne-i hükemâ, Bağdâdü’r-Rûm, Kubbetü’l-ülemâ, Türbetü’l-evliyâ, Dâru’l-iz gibi seçkin vasıflarla anıldığı beyan edilmektedir. Şüphesiz bu vasıflar, Amasya’nın tarihte bir ilim ve kültür şehri kimliğine sahip olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede Amasya’da birçok eğitim müessesesi kurulmuştur. Yerel olduğu kadar genel Türk tarihi açısından da önemli olduğu kaydedilen “Amasya Tarihi” adlı ünlü eserinde Abdi Zade Hüseyin Hüsameddin Yasar (v. 1939), “Amasya ulûm ve meârif sayesinde mâden-i ulemâ, medâris ve mekâtib sayesinde merkez-i fuzalâ olduğu münasebetle her tarafı; medâris-i ulûm, her ciheti, mekâtib-i meâriftir.” demektedir.

Sempozyum Takvimi
Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi

18 Haziran 2016

Kabul Edilen Bildirilerin Geri Bildirimi

01 Temmuz 2016

Bildiri Metinlerinin Son Teslim Tarihi

21 Ekim 2016

Sempozyum Tarihi

04-06 Kasım 2016

Sempozyum Konuları
Sempozyumun muhtemel konu başlıkları şu şekildedir:

Hadis

Şeyhzâde Abdurrahman b. Ali el-Amâsî (944/1537)

Yusuf Efendizade, Abdullah b. Muhammed b. Yusuf el-Amâsî (1167/1753)

Halil b. Seyyid Abdüllatif el-Amâsî

Hıfzî-zâde Amâsî Osmân b. Alî (1151/1738)

el-Atufi, Hayreddin Hıdır b. Mahmud b. Ömer el-Merzifoni (948/1541)

Fıkıh

İmadzade, Musa b. Musa el-Amâsî (836/1433)

Müeyyedzade, Abdurrahman b. Ali b. Müeyyed el-Amâsî (922/1516)

İbn Hatib Kasim, Muhyiddin Muhammed b. Kasim el-Amâsî (940/1533)

Yûsuf Sinânüddîn el-Amâsî (1000/1591)

Hızır b. Mehmed Amâsî (1086/1675)

Akifzade, Abdurrahim b. İsmail b. Akif el-Amâsî (1223/1808)

Mustafa Vazıh Efendi (1247/1831)

Tefsir-Kıraat

Cemal Halveti İsmail b. Abdullah (899/1494)

Şah Hüseyin Çelebi en-Niksârî el-Amâsî (920/1514)

Hayreddîn Hızır b. Mahmûd Ömer Atufî el-Amâsî (948/1541)

Yusuf Sinaneddin el-Amâsî (1000/1591)

Hızır b. Mehmed el-Amâsî (1100/1688)

Yusuf Efendizade, Abdullah b. Muhammed b. Yusuf el-Amâsî (1167/1753)

Yegenzâde Mehmed b. Osman Amâsî 1180/1766

Kelam

Müeyyedzade, Abdurrahman b. Ali b. Müeyyed el-Amâsî (922/1516)

Tâci Bey-zâde Sadi Çelebi (922/1516)

Muhyiddin Muhammed b. Kasim b. Ya’kub el-Amâsî (940/1533)

Şeyhzade, Abdurrahim b. Ali el-Amâsî (944/1537)

Dede Halife, Kemaleddin İbrahim b. Bahşi b. İbrahim el-Amâsî (975/1567)

Yûsuf Efendizade, Abdullah b. Muhammed b. Yusuf el-Amâsî (1167/1753)

Abdülkerim b. Hüseyin b. Amâsî (1303)

Arapça

Dede Halife, Kemaleddin İbrahim b. Bahşi b. İbrahim el-Amâsî (975/1567)

Kızıl Molla, Abdurrahman b. Seydi Ali el-Amâsî (983/1575)

Muhammed b. Ca’fer el-Amâsî (1051/1641)

Hızır b. Muhammed el-Amâsî (1086/1675)

Tasavvuf

Cemal Halveti İsmail b. Abdullah (899/1494)

Halimi, Lütfullah b. Yusuf b. Abdülhalim el-Amâsî (922/1516)

Habib Karamani

Hüseyin b. Mansur el-Amâsî

Akifzade, Abdurrahim b. İsmail b. Akif el-Amâsî (1223/1808)

Mir Hamza Nigârî (1886)

Ahlak

Ahmed b. Hüsamüddin el-Amâsî

Taceddin İbrahim b. Hızır el-Germiyani el-Amâsî (815/1412)

Şükrullah b. Ahmed b. Zeynüddin el-Amâsî (894/1489)

Muhammed İlmi b. Mustafa el-Halveti el-Amâsî (1045/1635)

Ahmed b. Yahya b. Abdülvasi el-Amâsî (1151/1738)

Eğitim

Alaüddin Ali b. Hüseyin el-Amâsî (875/1470)

Felsefe

Müeyyedzade, Abdurrahman b. Ali el-Amâsî (922/1516)

Şah Hüseyin Çelebi en-Niksari el-Amâsî (920/1514)

Mantık

Şah Hüseyin Çelebi en-Niksari el-Amâsî (920/1514)

Abdülkerim b Hüseyin el-Amâsî (1303)

Edebiyat

Mihri Hatun (911/1506)

Tacibey-zâde Cafer Çelebi (921/1515)

Tarih

Şükrüllah b. Ahmed el-Amâsî (894/1489)

Münirî İbrâhîm Çelebî Amâsî (927/1523)

NOT: Burada örnek olarak verilen isimlerden başka Amasyalı Alimler de sempozyumda tebliğ konusu yapılabilecektir.

Sempozyum web sayfası: http://amasyaalimleri.amasya.edu.tr/

Bu haber 888 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..