Ankara Ünivresitesi 2 Sözleşmeli Personel Alacak

Ankara Ünivresitesi sözleşmeli personel kapsamında ağ yöneticisi ve yazılım geliştirme uzmanı alacak

29 Ocak 2016 - 00:23

 T.C.

ANKARA ÜNİVERSĠTESİ

SÖZLEġMELĠ BĠLĠġĠM PERSONELĠ SINAVINA BAġVURACAKLAR ĠÇĠN DUYURU

I.SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere;

  ÇalıĢtırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı : 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam (2) personel alınacaktır. 

KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı : ÖSYM tarafından 2014 ve 2015 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır.( Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir) Sınava alınacak adayların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilecektir. 

ĠĢ Tanımı

Adet

Ücret

ÇalıĢma Süresi

Ağ Yöneticisi

1

Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 3 katı

Tam Zamanlı

Yazılım Geliştirme Uzmanı

1

Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katı

Tam Zamanlı

II.     SINAV TARĠHĠ VE YERİ:    

 Sözlü sınav 04/03/2016 tarihinde saat 09:30’da Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Tandoğan/Ankara adresinde yapılacaktır. 

 III.  SINAVA BAġVURU ġARTLARI: 

 A- GENEL ġARTLAR (NĠTELĠKLER):

 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,
(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim

Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,

ç)   Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ  sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B)  bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek zorunludur. 
Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak, Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak, 
Süresi içinde başvurmak.  
    

B- ÖZEL ġARTLAR (NĠTELĠKLER): 

 Ağ  Yöneticisi (1 KiĢi-Tam Zamanlı-Aylık Brüt SözleĢme ücret tavanının 4 katı kadar ücret tahsisli kadro için 3 katı ücret ödenecektir. )

 Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark,tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, TCP/IP ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers) hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahip olmak,
Kurumsal kablosuz ağ yönetimi ve güvenliği konusunda tecrübeli olmak,
IPv6 protokolü, adresleme, routing ve tünelleme konularında bilgi sahibi olmak, 
Üretici bağımsız FIREVALL, IDS,IPS yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, 
DDOS ataklarını engelleme konusunda tecrübeli olmak,
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasyon alınması ile ilgili hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak, 
Bilgi Güvenliği Süreçleri, Risk Yönetimi, İş Sürekliliği, Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurulabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak,
Firewall, Antivirüs, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı en az 5.000 kullanılıcı bir kurumda 

Network veya Sistem Güvenliği konusunda en az 3 (üç) yıl çalışmış veya destek vermiş olmak, m) Cisco Certified Network Professional-Routing and Switching sertifikasına sahip olmak,

 Tercihen;

CISSP – Certified Information Systems Security Professional sertifikasına sahip olmak,
Cisco Certified Network Professional-Security sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.

 Yazılım GeliĢtirme Uzmanı (1 KiĢi-Tam Zamanlı-Aylık Brüt SözleĢme ücret tavanının 3 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 katı ücret ödenecektir. )

 Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,

Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,
Object oriented kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri kullanmış olmak (Test Güdümlü Programlama,

Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.),

.NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede bilmek,
C# programlama dilini çok iyi derecede bilmek (bu dil ile yazılım geliştirmede en az 3 yıl tecrübeli ve en az 2 büyük ölçekli projede çalışmış olmak),
ASP.NET MVC teknolojisini bilmek ve bu konuda en az 1 projede çalışmış olmak,
Entity Framework ve LİNQ konularında deneyimli olmak,
WCF kullanarak uygulama geliştirme konusunda deneyimli olmak,
İlişkisel veritabanları, T-SQL ve PL/SQL bilgisine sahip olmak,
Web servisler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
JQuery ve diger javaScript kütüphaneleri konusunda deneyimli olmak, HTML5 ve CSS3 konularına hakim olmak,
Geniş ölçekli MSSQL veritabanı üzerinde yazılım geliştirmiş olmak,
Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan sistemlerde, güvenli ve persformanslı yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak,
Herhangi bir versiyon kontrol sistemi konusunda tecrübe sahibi olmak, tercihen TFS, SVN kullanabilmek,
Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak,
Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak. 

 IV.    SINAV BAġVURU ġEKLĠ VE ĠSTENĠLEN BELGELER

 SINAV BAġVURU ŞEKLİ

 Başvurular 29/01/2016 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde “Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire BaĢkanlığı SözleĢmeli Personel Bürosu Tandoğan/ANKARA” adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Başvuru Formu yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden temin edilebilir. 

 ĠSTENĠLEN BELGELER

 Diploma veya mezuniyet belgesinin örneği

Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin örneği           
Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,
Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (d) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler,
KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı, (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS 
puanı 70 olarak değerlendirilir)                                                                                 

İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge, (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir)
Nüfus cüzdanının örneği 
1 Adet fotoğraf. (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)   

V.       SINAVIN ġEKLĠ VE SINAV KONULARI: 

SINAVIN ġEKLĠ

Sınav sözlü olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir.       

SINAV KONULARI 

Ağ Yöneticisi

Özel şartlar bölümündeki konular

 Yazılım GeliĢtirme Uzmanı

 Özel şartlar bölümündeki konular

 VI.        DEĞERLENDĠRME:

 Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Değerlendirme Ağ Yöneticisi ve Yazılım Geliştirme Uzmanı için ayrı ayrı yapılacaktır. Başarı sırasına göre en yüksek puan alan aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir. 

 VII.     ATAMA ĠÇĠN ĠSTENĠLEN BELGELER

 Dilekçe

Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır)
Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi

halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır)                                            

Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,
Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (d) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler,
KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı, (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS 
puanı 70 olarak değerlendirilir)                                                                                 

İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge, (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir)
Nüfus cüzdanının onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır)
4 adet fotoğraf,
Mal Bildirim Beyannamesi, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)
Beyan Formu, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)

 Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Şubesi

Tandoğan / ANKARA adresine teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.

 

VIII.   SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ĠTĠRAZ: 

  Sınav sonuçları sınav komisyonunca Üniversitemiz http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilerek duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

 IX.       ÜCRET      

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (4.334,03 TL) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

X. DĠĞER HUSUSLAR: 

 Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.  

Bu haber 484 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..