Ateizm ve İslam

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Sayın Prof. Dr. İbrahim Coşkun'un “ATEİZM VE İSLÂM (Kelâmî Açıdan Modern Çağ Ateizminin Eleştirisi)” isimli kitabının tanıtımı

29 Mart 2016 - 12:45

Kitap Tanıtımı:Mehmet Deri
Kitabın Adı: Ateizm ve İslâm Kelâmî Açıdan Modern Çağ Ateizminin Eleştirisi
Kitabın Yazarı: Prof. Dr. İbrahim Coşkun 
Yayınevi, Basım Yeri ve Yılı: Ankara Okulu Yayınları, 2014
Baskı Sayısı ve Sayfası: 2. baskı, 240 sayfa

Tanıtımını yapacağım kitap, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Sayın Prof. Dr. İbrahim Coşkun Hocamızın “Ateizm ve İslâm Kelâmî Açıdan Modern Çağ Ateizminin Eleştirisi” isimli kitabıdır.

Kitap, zengin bir akademik literatür taranarak yazılmış olup, alanında yayınlanan önemli eserlerden biridir. Eser, gerçekten de çok önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Yazar, kitabın yazılma gerekçesini şöyle açıklamaktadır: “Kelâm ilminin tarihî gelişim sürecine baktığımızda, kimi zaman duraksamalar yaşanmış olsa da özündeki değişimci karakterinden dolayı dinamizmini hiç kaybetmemiş olduğunu görürüz. Bunun bir sonucu olarak, Kelâm âlimleri, XVIII. Yüzyıldan itibaren Avrupa’da ortaya çıkan inkârcı fikir akımlarının İslâm dünyasını da etkilemeye başladığını görünce “Yeni İlm-i Kelâm Dönemi”ni başlatarak, başta Allah inancı olmak üzere İslâm inançlarını koruyacak tarzda bir metodoloji geliştirmişlerdir. 

Ortaçağ Avrupası’nda ortaya çıkan dinî yorumlar, dünya hayatının ihmal edilmesine yol açmıştır. İnsanlar tembelliğe ve atalete sürüklenmişlerdir. Ortaya çıkan problemlerin giderilmesi ve ihtiyaçların karşılanması bağlamında hayali kahramanlar ve çözüm yolları üretilmiştir. Bu maksatla, Hıristiyanlık mucizevî bir dine dönüştürülmüştür. Öbür taraftan üçlü tanrı tasavvuru ve insanların asli suç ile dünyaya geldiklerine dair inançlar, insanların düşünce yetilerini geliştirmelerine engel olmuştur. Hayallerle uzun süre hayatın gerçeklerini gizlenemez. Nitekim Batı’da Rönesans ve reform hareketleriyle başlayan süreçte uzun süreden beri kilise taraftarlarının düşüncelerine ve uygulamalarına karşı çıkanlar her geçen gün güçlenmeye başladılar. Skolastik düşüncenin aksine, deneysel bilimlere gereken değeri veren kilise karşıtı bilim adamları, önemli gelişmeler kaydettiler. Bu bilgilerin teknoloji olarak hayata aktarılması, onlara önemli güç ve imkânlar sağladı. Neticede kilise taraftarları büyük oranda otoritelerini ve etkinliklerini kaybetti. 

Daha sonraki dönemlerde kendilerini aydınlanmacılar olarak tanıtan karşı kesim, büyük bir zafer edasıyla bilimden kültüre, sanattan edebiyata yeni bir yaşam biçimi meydana getirirken, her şeyin din dışı bir alanda gelişmesini planladılar. Bu durumun doğal sonucu olarak Batı’da önce deizm gibi Allah-insan ilişkisinde insanın Allah ile olan bağlarını en aza indirgeyen din anlayışları etkili oldu. Daha sonra da bütünüyle dini ve Allah inancını reddeden ateist fikir akımları boy gösterdi. 

Ortaya çıkan yeni durumda, ortaçağlarda kaybettikleri zamanı kazanırcasına deneysel bilgilerle süratli gelişmeler kaydeden Avrupa ülkeleri, çeşitli alanlarda geliştirdikleri teknolojilerle sanayi devrimini gerçekleştirdiler. Ürettikleri yeni ateşli silahlar ve hızlı iletişim ve ulaşım vasıtalarıyla dünyanın pek çok bölgesinde egemen oldular. Bu durumdan en çok Müslüman ülkeler etkilendi. Kimi Batılı güçler egemenliklerini kalıcı kılabilmek için bir taraftan İslâm dinin inanç esaslarını tahrif edici faaliyetler yaparlarken bir taraftan da maneviyatını kaybetmiş nesillerin kendilerine karşı gelemeyeceğini düşünerek aralarında ateizmi yayma gayretine girdiler. İslâm inanç sisteminin yapısı, onların emellerine ulaşmalarına imkân vermedi. Ancak, kendi dinini de tam olarak bilmeyen bazı kesimler bundan etkilendi. Bu durumu zamanında gören Kelâm âlimleri ortaya çıkan yeni duruma göre Kelâm ilminin metodolojisini gözden geçirmek zorunda kaldılar. 

Tarih boyunca marjinal grupların savunduğu fikirler olmaktan öteye geçemeyen ateizm, on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda geniş kitlelerce kabul gördü. Her ne kadar günümüzde bir düşünce akımı olarak ateizm etkili değilse de fiilî olarak etkileri devam etmektedir. O hâlde günümüzde de ateizm insanlığın en önemli sorunlarından biridir. 

Bilindiği üzere ateist düşüncelerin yaygın olduğu toplum kesimlerinde insan için gerekli olan yüce duygular körelmekte, kişileri birbirine bağlayan bağlar kopmaktadır. Yine, bu kesimlerde aile kurumu yıpranmakta, gençlik çeşitli kötü alışkanlıkların tutsağı olabilmektedir. Maddi anlamda yaşam standartları yüksek olmasına rağmen bu toplum kesimlerinde nihilist eğilimlerin yaygınlaşması, insan hayatının anlamsızlığına dair düşüncelerin kabul görmesi, bunun sonucu olarak da şiddet eğilimlerinin artması bu gerçeğin en açık göstergesidir. 

Modern Çağ ateizmini doğuran nedenlerin bilinmesi, hem Müslüman ülkelerdeki hem de diğer ülkelerdeki ateistler bakımından önem arz etmektedir. Öyle ki Müslüman ülkelerde ateizmi savunanlar, Modern Çağ ateizmine neden olan amilleri zaten İslâm inanç sisteminin onaylamadığını, diğer ateistler ise bütün dinleri aynı kategoriye sokarak Hıristiyanlık üzerinden bütün dinler hakkında verdikleri hükümlerin bilimsellikten ve objektiflikten ne kadar uzak olduğunu görmüş olacaklardır. 
Bu çalışmamızın temel hedefi, Modern Çağ ateizminin nedenlerini ortaya çıkarmak ve bu nedenlerin İslâm inanç sistemi tarafından da reddedildiğini temellendirmeye çalışmaktır.” 

Eser; giriş, üç bölüm ve sonuç kısmından oluşmaktadır.
Girişte, ateizm kavramının anlam açısından semantik analizi yapılmış ve ateizmin çeşitleri ele alınmış; ateizm ile ilişkili olan kavramlar (Agnostisizm, Deizm, Panteizm, Septisizm, Pesimizm) incelenmiştir. Yine bu bölümde, tarih boyunca ateizm kavramının istismar edilmesiyle pek çok insanın ateistlikle suçlanmasının gerisindeki gerçek nedenleri açıklanmıştır. Son olarak da Modern Çağ ateizminin tarihî kökenlerinin bilinmesi maksadıyla insanlık tarihi boyunca ortaya çıkan ateist düşünce akımlarına değinilmiştir. 

Birinci bölümde, Modern Çağ ateizminin temel yapısı ve onu farklı kılan yönler incelenmiş; ayrıca, bu dönemde ortaya çıkan ateist akımlar ve temel iddiaları belirtilmiştir. Bu iddialara daha çok ‘Kelâm İlmi’ açısından cevaplar verilmiştir. 

İkinci bölümde, insanlık tarihinde daima marjinal grupların savunduğu, çoğunluğun asla taraftar olmadığı bir düşünce olan ateizmin modern dönemde niçin yaygınlık kazandığı araştırılmıştır. 

Üçüncü bölümde ise Modern Çağ ateizmini doğuran âmillerin, İslâm inanç sisteminde nasıl değerlendirildiği incelenmiştir. 

Sonuç kısmında ise önceki bölümlerin bir özeti ve değerlendirmesi yapılmıştır.

İlim ve fikir hayatımıza bu çok değerli eseri kazandıran Sayın Prof. Dr. İbrahim Coşkun Hocamızı tebrik eder; ilim, düşünce ve kültür hayatımıza katkıları yolunda başarılarının devamını dilerim.

Kitap, İbrahim Coşkun Hocamızın diğer kitapları gibi dolu dolu olup gerçekten de başucu kitabı olarak bulundurmaya değer.
Kitap, Ankara Okulu Yayınlarının ankaraokulu@ankaraokulu.com ankaraokulu.comadresinden elde edilebileceği gibi kitapyurdu.comidefix.com gibi online satış sitelerinden de elde edilebilir. 

Ankara Okulu Yayınları tlf no: 0312 341 06 90

ateizm-ve-islam.jpg

Bu haber 3099 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..