Celal Bayar Üniversitesi Sözleşmeli Personel İlanı

Celal Bayar Üniversitesi Üniversitenin Değişik Birimlerinde İstihdam Edilmek üzere 4/B Sözleşmeli Personel Alıyor

24 Temmuz 2014 - 11:05

 

Üniversitemiz Hafsa Sultan Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri (Sağlık Teknikeri, Sağlık Fizikçisi ve Diyetisyen pozisyonları için döner sermayeden, hemşire pozisyonları için özel bütçeden) karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre Ortaöğrenim, Önlisans ve Lisans mezunları için KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

NİTELİK

KODU

UNVANI

ADET

ARANILAN NİTELİKLER

001

Sağlık

Teknikeri

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Hidroterapi veya Fizyoterapi Teknikerliği bölümünden mezun olmak, İlk yardım sertifikası, iletişim becerileri sorunları çözme teknikleri seminerlerine katılmış olmak, Aromaterapi kursuna katılmış olmak, Tamamlayıcı ve alternatif tıp kongresine katılmış olmak, en az 2(iki) yıl kür merkezinde ve en az 4(dört) yıl III. Basamak sağlık kuruluşlarının fizik tedavi ve rehabilitasyon anabilim dalında deneyimli olmak.

 

002

 

Sağlık

Fizikçisi

1

Fen Fakültelerinin Fizik bölümünden mezun olmak, Medikal fizik üzerine yükseklisans yapmış olmak, Yükseklisans tezini “radyoterapide kullanılan elektronik portal görüntüleme cihazlarının kalite kontrolü” üzerine yapmış olmak, III. Basamak sağlık kuruluşu radyasyon onkolojisinde en az 1(bir) yıl deneyimli olmak, Brakiterapi uygulamalarında en az 1(bir) yıl deneyimli olmak.

003

Diyetisyen

1

Beslenme ve Diyetetik lisans programı mezunu olmak.

004

Hemşire

1

Sağlık Meslek Liselerinin Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik bölümünden mezun olmak, Kalıcı Pce-macer, ICD, CRT, Elektrofizyolojik konusunda tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirmek, En az 4(dört) yıl koroner anjiyografi laboratuvarında çalışma deneyimli olmak.

005

Hemşire

1

Sağlık Meslek Liselerinin Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik bölümünden mezun olmak, En az 5(beş) yıl yoğun bakım çalışma deneyimli olmak.

006

Hemşire

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak, Hemodiyaliz hemşireliği sertifikasına sahip olmak, En az

5(beş) yıl hemodiyaliz hemşireliği alanında deneyimli olmak.

007

Hemşire

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Ebelik bölümünden mezun olmak, En az 3(üç) yıl pediatrik acil servis deneyimli olmak, İlk yardım sertifikasına sahip olmak. Ebelik bölümü mezunları Hemşirelik yetki belgesine sahip olmalıdır.

008

Hemşire

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Ebelik bölümünden mezun olmak, En az 4(dört) yıl Kadın doğum servisinde çalışmış olmak, Ebelik bölümü mezunları Hemşirelik yetki belgesine sahip olmalıdır.

009

Hemşire

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak, III. Basamak Sağlık Kuruluşlarının yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde eğitim almış olmak.

 

010

Hemşire

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak, Endoskopi ve kolonoskopi hemşireliğinde deneyimli olmak.

011

Hemşire

1

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak, En az 1(bir) yıl kardiyoloji servisi çalışma deneyimli olmak.

GENEL ŞARTLAR: 

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

 1. T.C. Vatandaşı olmak. 
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.  
 5. 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
 1. 2012 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için 2012 KPSSP3, Önlisans mezunları için 2012 KPSSP93, Ortaöğrenim mezunları için 2012 KPSSP94 puanı esas alınacaktır)            

Not: Başvuru süresi içerisinde lisans mezunları için yapılan 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanması durumunda, lisans mezunları için 2014 KPSSP3 puanı esas alınacaktır. 

 1. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
 2. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması. 
 3. Adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: 

    Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından temin edilerek doldurulacak başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.  Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı belge teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR: 

   KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.cbu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER: 

 1. Fotoğraflı Başvuru Formu  (Üniversitemiz web sitesinde yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır)
 2. Öğrenim Belgesi (aslı veya onaylı sureti) 
 3. 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (fotokopisi veya internet çıktısı) 
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi 
 5. Deneyim belgesi (Aranan niteliklerde deneyim şartı aranan pozisyona başvuracakların en az istenilen süre kadar, istenilen alanda çalıştığını gösterir çalıştıkları ya da daha önce çalışmış oldukları kurumdan alınacak imzalı-onaylı resmi belge.)
 6. Aranan niteliklerde istenen diğer belgeler.(aslı yada onaylı sureti)

Son Başvuru Tarihi: 08.08.2014 (mesai bitimine kadar)

İletişim Bilgileri:   Adres: Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İstasyon Mevkii  

45040  Şehzadeler/MANİSA    Tel: 0 (236) 201 10 00   Web: www.cbu.edu.tr 

Bu haber 938 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..