DİB Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Dib Sınav Yönetmeliği

18 Haziran 2014 - 00:27 - Güncelleme: 08 Temmuz 2014 - 05:36

 18 Haziran 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29034

YÖNETMELİK

 

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SINAV YÖNETMELİĞİNDE

 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 26/10/2011 tarihli ve 28096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“ğ) Yarışma sınavı: Halen cami görevlisi olarak veya bir üst görevde çalışmakta olan veya daha önce bu görevleri yapmış olup Başkanlık teşkilatında çalışanlardan cami görevliliği münhal kadrolarına naklen atanmak üzere müracaat edenler için yapılacak sınavı,”

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“d) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) sonuçları, sonuçların ilân tarihinden itibaren üç yıl süre ile geçerlidir.”

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(3) Cami görevliliği için yapılacak yarışma sınavları, Başkanlıkça yapılacaksa Başkanlık, müftülükçe yapılacaksa ilgili müftülük tarafından sınav başvuru süresinin bitiminden önce on beş gün süre ile Başkanlık internet sayfasında ilan edilir. Resmî tatiller ile cumartesi ve pazar günleri on beş günlük ilân süresinden sayılır.”

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

“(2) Cami görevliliği için yapılacak yarışma sınavlarına müracaatlar, her ayın son Salı günü mesai bitiminde sona erer.”

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(2) İl ve ilçelerde münhal bulunan kadrolar için açılacak sınavlar il müftülüğü sınav kurulunca yapılır. 25/10/2011 tarihli ve 28095 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerince (A) grubu camiler ile üniversite kampüslerindeki camilerde münhal bulunan cami görevliliği kadroları için açılacak sınavlar Başkanlıkça da yapılabilir. İl müftülüğü sınav kurulu, valilik onayı ile il müftüsü, müftü yardımcısı veya ilçe müftüsünün başkanlığında il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, eğitim görevlileri ve vaizlerin katılımıyla başkan dahil üç asıl iki yedek üyeden oluşur ve devamlılık arz eder. Sınav yoğunluğu dikkate alınarak aynı usulde birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir. Sınav yeri ilanda belirtilir.”

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının başına “Yarışma sınavı hariç” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

 

“Cami görevliliğine naklen atama

 

MADDE 18/A – (1) Cami görevliliği münhal kadrolarına naklen atamalar şu esaslara göre yapılır:

 

a) Cami görevliliği münhal kadrolarına müracaat edenlerin naklen atamalarında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 (C) Nakil Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde; MBSTS puanının yüzde kırkı, EK-1 (A) Yarışma Sınavı Değerlendirme Formundan alınan puanın yüzde kırkı ve EK-1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formundan alınan puanın yüzde yirmisinden oluşan toplam puan esas alınır.

 

b) Cami görevliliği münhal kadrolarına naklen atama yapılabilmesi için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 (C) Nakil Değerlendirme Formundan toplam en az 70 puan alınması esastır. Ancak EK-1 (A) Yarışma Sınavı Değerlendirme Formu ile EK-1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formundan ayrı ayrı en az 70 puan şartı aranmaz.

 

c) Cami görevliliği münhal kadrolarına, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 (C) Nakil Değerlendirme Formundan en yüksek puan alandan başlanarak atama yapılır. Bu puanın eşit olması halinde sırasıyla MBSTS puanı yüksek olana, görev yılı fazla olana, hafız olana ve öğrenim düzeyi yüksek olana öncelik verilir.

 

ç) (D) grubu camilerde bulunan münhal kadrolara tek müracaat olması halinde bu madde hükümlerine bağlı kalınmaksızın sadece MBSTS puanı esas alınarak naklen atama yapılabilir.”

 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
26/10/2011 28096
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
7/2/2014 28907

 

 

 

 

EK-1

 

 

 

 

 

 

 

CAMİ GÖREVLİLERİ

 

NAKİL DEĞERLENDİRME FORMLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı   Görev Yeri ve Unvanı  
T.C. Kimlik No   Sicil No  

 

 

(A)   YARIŞMA SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No Sınav Konuları Puan Değeri Adayın Puanı
1 KUR’AN-I KERİM Yüzüne okuma 30  
Meal bilgisi 5  
Tecvid bilgisi ve meharic-i huruf 15  
Ses/Seda/Makam 5  
Ezber bilgisi 20  
2 Hitabet 15  
3 Mesleki Temsil 10  
  TOPLAM 100  

 

 

(B)    MÜKTESEP/NİTELİK DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No Müktesepler/Nitelikler Puan Değeri Toplam Puan Değeri Adayın Puanı
1 İmam Hatip Lisesi 10 10  
2 Ön Lisans 5 5  
3 Diğer Lisans 5 5  
5 İlahiyat Fakültesi 10 10  
6 Yüksek Lisans 2 2  
7 Hafızlık 8 8  
8 İhtisas Kursu/Aşere, Takrib, Tayyibe 5 5  
9 Tashih-i Huruf 3 3  
10 YDS ve denkliği kabul edilen yabancı dil belgeleri (C) ve üstü seviyeler için 2 2  
11 10 (on) yıla kadar her bir görev yılı için 3 30  
12 10 (on) yıldan 30 (otuz) yıla kadar her bir görev yılı için 1 20  
TOPLAM 100  

 

 

(C)   NAKİL DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No Değerlendirme Kıstasları Adayın Puanı Oranı Naklen Atamaya Esas Nihai Puan
1 MBSTS puanı   %40  
2 Yarışma Sınavı Değerlendirme Formu Puanı   %40  
3 Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formu Puanı   %20  
TOPLAM %100  

 

 

YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞU TASDİK OLUNUR.

 

 

 

…. /.... /…..

 

İmza ve Mühür

 

 

 

Not: Bu form, sınavın yapıldığı müftülükçe tasdik edilecektir.

 

 

Bu haber 791 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..