Diyanet İşleri Başkanlığı Sınavla 30 İlçe Müftüsü Alıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatında Münhal Bulunan 30 Adet İlçe Müftülüğü İçin Yazılı/Sözlü Sınavla Kurum İçi Naklen atama yapacak.

12 Eylül 2014 - 23:58 - Güncelleme: 13 Eylül 2014 - 00:29

D U Y U R U
Diyanet İşleri Başkanlığından;
Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan ilçe müftülüğü kadrolarına (kurumiçi) naklen alım yapmak üzere yazılı ve sözlü iki aşamalı sınav yapılacaktır.
ilce-muftusu.png
II-BAŞVURU ŞARTLARI
1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2.Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b)
bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
3. En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,
4.İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,
5.Sınava müracaatların bitiş tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında toplam beş (5) yıl
görev yapmış olmak, (Askerlik ve aylıksız izin de geçirilen süreler hariç)
6. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre
çalışıyor olmak,
7.Memuriyette adaylığı kalkmış olmak
8.Erkek olmak.
III-BAŞVURU, SINAV, ATAMA İŞLEMLERİ ve DİĞER HUSUSLAR
a) Başvuru İşlemleri
1.Başvuru yapmak isteyenlerden Başkanlığımız merkezinde çalışanlar çalıştıkları birimlere,
taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İl Müftülükleri veya Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine 16/09/2014 (saat 08:00) -01/10/2014 (saat 16:30) tarihlerinde istenen belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir.
Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde hizmet içi eğitim kursuna devam edenler Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapabilecektir.
Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir
2. Müracaatlar ilgili görevliler tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden  alınacaktır
Belgeleri eksik olan adayların müracaatları alınmayacaktır.
3.Başvuru işleminin tamamlanmasından sonra, adaylara “Aday Başvuru Belgesi” verilecektir
Adaya verilen bu belge sınav giriş belgesi yerine geçmez.
4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yoluyla yapılan müracaatlar ile
01/10/2014 tarihi saat 16:30’dan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
5.Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
b) Sınav İşlemleri
1.İlçe Müftülüğü Sınavı yazılı ve sözlü iki aşamalı yapılacaktır.
2.Yazılı ve sözlü sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınavın nihai
puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
1. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan
almak gerekmektedir. 
2.Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.
3.Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava
katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir
şekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
4.Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.
5.Adaylar; yazılı ve sözlü sınav için sınav giriş belgesi alma ve sınav sonuç öğrenme
işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav) adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.
6.Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden
birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
7.Yazılı sınav çoktan seçmeli test usulüyle yapılacaktır.
8.Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri, başvuruların
tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet
sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında
sınav giriş belgesinde ilan edilecektir.
9.Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri yazılı sınav sonuçlarının
ilan edilmesinden sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet
sitesinde (www.diyanet.gov.tr ) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
sayfasında ilan edilecektir.
c) Atama İşlemleri
1.Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı
sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.
2.Adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı
puanı yüksek olan, bu puanının eşitliği halinde hizmet süresi fazla olan adaya sıralamada
öncelik verilecektir.
3. Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın
müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.
4. Atamaya ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.
IV-SINAV KONULARI
1.Yazılı Sınav
a) Kur’an-ı Kerim
b) Arapça,
c) Tefsir,
d) Hadis,
e)Kelam,
f)Fıkıh,
g)İslam tarihi ve İslam ahlakı,
h) Dinî ve meslekî genel kültür,
i)Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat.
2.Sözlü sınav
a) Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir),
b)Arapça,
c)Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı),
d) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat.
d) Diğer Hususlar;
 
1. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi
görevleriyle ilişikleri kesilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde
bulunamayacaklardır.
2. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan
sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.
3. Sınav ve sonu çları ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin
her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
5.Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak
imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynak ları Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.
6.Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde
ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımıza yapılacaktır. İtirazlar en fazla 15 (on beş) gün
içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımıza ulaştırılmayan sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar,
T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla gönderilen dilekçe ve itirazlar dikkate alınmayacaktır.
7. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633
sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
V-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
Adayların, aşağıdaki belgeleri başvuru esnasında İKYS görevlilerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
1.T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet),
2. En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
3.Sınava müracaat bitiş tarihi itibariyle ihtisas kursu veya doktora bitirildiğini gösterir belge
4.Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir amirlerince onaylanmış
hizmet cetveli ,
5. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığınaaskerlik ve sabıka durumuna ilişkin yazılı beyanı,
NOT: Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.
VI-İLETİŞİM
Yazışma Adresi:
Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA
(0312) 295 70 00
D.İ.B. İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bu İlan Devlet Personel Başkanlığı Tarafından 12 Eylül 2014 tarihinde yayınlanmıştır.

Bu haber 1258 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..