EGM, 27 Adet Sözleşmeli Avukat Alıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, tam zamanlı 27 Sözleşmeli Avukat alıyor.

06 Ağustos 2014 - 10:27 - Güncelleme: 06 Ağustos 2014 - 10:28

1. GENEL HUSUSLAR
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değişik illerde
görevlendirilmek üzere merkez ve taşra teşkilatlarına, Merkez Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre Sözleşmeli (Tam Zamanlı) Avukat unvanında (657 sayılı MK/4 -Bmd.) 2(yirmi yedipersonel alınacaktır.
b) Adaylara atama onayları hariç yapılacak  tüm tebligatlar ve duyurular www.egm.gov.tr internet  adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.
c) Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.
çİşlemler başvurulan İl Emniyet Personel Şube Müdürlüğü tarafından Bilgisayar Sistemine kayıt  edilecek olup adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylarmzaladıkları bu “Başvuru Formu”nu sınava getirmek zorundadır.
Adaylar Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirilip, yeniden imzalayacaklardır.
(Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden dayın kendisi sorumlu olacaktır.)
dMerkezi sınav puanı olarak yalnızca 201yılında yapılan KPSS-P3 puanı esas alınacaktır.
eSözlü ve/veya uygulamalı sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde başvuruda bulunan adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.
f) Sözleşmeli pozisyonlara başvuruda bulunacak adaylar hakkında, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 1. maddesindeki; “ Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.”
hükmü doğrultusunda işlem tesis edilecek olup bu kapsamda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir
 
2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıf Dışında Görevli  adrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b.Yapılacak sınavın son başvuru günü olan 22 Ağustos 2014 tarihinde 18 yaşını tamamlamış
(22 Ağustos 199tarihi ve öncesi doğumlu olmak) ve 35 yaşını tamamlamamış olmak, 22 Ağustos
197sonrası doğumlu olanlar)
c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir uçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
e.Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
f.Hukuk Lisans programından mezun olmak 
g.En az 3 (üç) yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olmak ( staj süresi hariç ).
h.201yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) P3 puan türünden en az 60 almış olmak.
i. Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların, “uyarma” dışında cezası olmadığını barodan alınacak belgeyle ispatlamak
j. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek) 
k. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek) 
l.Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.
3) BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Adaylar yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla; 
a) Kimlik belgesi,
b)Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
cİstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)
ç) Avukatlık Ruhsatname örneği ile en az 3 (üç) yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olunduğuna dair belge,
d) Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların, “uyarma” dışında cezası olmadığına dair
barodan alınacak belge 
KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneği ile birlikte bulundukları illerin
İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır
.
Başvurular 18 Ağustos 2014 – 22 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılacaktı .
 
SÖZLÜ VE VEYA UYGULAMALI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI
201yılı KPSS puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak
üzere alınacak personel sayısının (beş katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava
çağrılacaktır. Çağrılacak olan sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da söz
lü sınava çağrılacaktır.
Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananlarınsınav yerleri ve sınav tarihleri
www.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylar TC kimlik numarası,
adı ve soyadı bilgilerini sisteme girerek başvuru sonucuna ulaşabilecektir.
Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.
Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;
 a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
c) Genel yetenek ve genel kültürü,
ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek
gerçekleştirilecektir.
5) KESİN BAŞARI LİSTESİ
a) Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup, adayların
merkezi sınav (KPSS 201ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.
b) Puanları eşit olan adaylardan, merkezi sınavda aldığı puan yüksek olan, bunun da eşitliği halinde yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.
Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya hak kazanan adaylar belirlenecektir.
Ayrıca yedek aday belirlenmeyecektir.
6) SONUÇLARA İTİRAZ
Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından
en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak ildirilecektir
.
7) SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI
a) Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.
b) Yerleştirilmeleri yapılan adayların, Sağlık Yönetmeliği çerçevesinde istenilen sağlık
kurulu raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır.
c) Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.
ç Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
 
egm_avukatilani.png

Bu haber 1287 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..