Erciyes Üniversitesi 4/B Personel Alımı

03 Haziran 2014 - 13:48

İLANIN YAYINLANDIĞI GAZETE : SÖZCÜ GAZETESİ

BAŞVURU TARİHLERİ                      : 30 Mayıs 2014 – 13 Haziran 2014

 

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.

maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ücreti özel bütçeden karşılanmak üzere; 30 (otuz) hemşire, ücreti Üniversite Hastaneleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere; 1 (bir) psikolog, ücreti Üniversitemiz Diş Hekimliği Döner Sermaye gelirinden karışlanmak üzere; 4 (dört) büro personeli olmak üzere toplam 35 (otuz beş ) personel alınacaktır.

 

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

 

 

UNVANI ADEDİ  ARANILAN NİTELİKLER

 

BAŞVURU KODU
HEMŞİRE  30 -Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümünden veya hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu Lisans programlarından mezun olmak.* Hemşireler ameliyathane, yoğun bakım vb. ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır.

 

  

B01

PSİKOLOG 1 -Yükseköğretim Kurumlarının psikoloji bölümünden lisans mezunu olmak, üçüncü basamak Kamu Hastanelerinin Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde çalışmış olmak ve sigorta belgesi ile belgelemek.* Diğer belgelerden 1, 2, 3 ve 4 no.lu belgelere sahip olmak.  

B02

BÜRO PERSONELİ 1 -Üniversitelerin önlisans veya lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak, üçüncü basamak Kamu Hastanelerinde en az 5 (beş) yıl süre ile çalışmış olmak ve bu süreyi sigorta belgesi ile belgelendirmek.* Diğer belgelerden 5, 6, 7 no lu belgelere sahip olmak.  

B03

BÜRO PERSONELİ 1 -Meslek Yüksekokullarının Büro Yönetimi ve SekreterlikProgramından mezun olmak. üçüncü basamak Kamu Hastanelerinde en az 2 (iki) yıl süre ile büro personeli olarak çalışmış olmak ve bu süreyi sigorta belgesi ile belgelendirmek.

* Diğer belgelerden 7, 8, 9, 10 no lu belgelere sahip olmak.

  

B04

BÜRO PERSONELİ 1 -İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü lisans mezun olmak, üçüncü basamak Kamu Hastanelerinde en az 2 (iki) yıl süre ile büro personeli olarak çalışmış olmak ve bu süreyi sigorta belgesi ile belgelendirmek.* Diğer belgelerden 8, 11, 12 no lu belgelere sahip olmak.  

B05

BÜRO PERSONELİ 1 -İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü lisans mezunu olmak, üçüncü basamak Kamu Hastanelerinde en az 2 (iki) yıl süre ile büro personeli olarak çalışmış olmak ve bu süreyi sigorta belgesi ile belgelendirmek.* Diğer belgelerden 7, 9, 13 no lu belgelere sahip olmak.  

B06

 

 

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

 

GENEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır: a)  T.C. Vatandaşı olmak.

b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c)    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d)    657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

e)    Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.

2-  Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3-  2012 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, Ön lisans mezunları için KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

4-  5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a(2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

 

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazete de yayınladığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde hemşire ve psikolog başvuruları

http://hastaneler.erciyes.edu.tr adresinden büro personeli başvuruları http://dent.erciyes.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

 

İSTENİLEN BELGELER:

1-  Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi

2-  2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ve fotokopisi veya Internet çıktısı

3-  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

4-  Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi 5- Fotoğraf (1) adet

6-  Aranılan nitelikler bölümünde yer alan diğer belgelerin aslı veya onaylı örnekleri

7-  Mesleki tecrübe belgesiyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak pirim gün sayısını gösterir onaylı belge. (Hemşire pozisyonu müracaatları için hariç )

8-İstalepformu http://personeldb.erciyes.edu.tr/4_b_is_talep_formu.doc 9- (*)Aranılan niteliklerde istenilen diğer belgeler :  

1)- En az 80 saat “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’’ eğitim sertifikası

2)- En az 80 saat “Tıbbi Kayıt Yönetimi Ve Klinik Kodlama” eğitim sertifikası

3)- En az 100 saat “SPSS İstatistik programı” eğitim sertifikası

4)- Wehsler çocuklar için Zeka ölçeği (WISC-R), Goodenough Adam Çizme Testi, KENT EGY Testi,

Porteus Labirentleri Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası’nı uygulayabildiğini belgelendirmek.

5)- Kamu Kurum veya Kuruluşları tarafından verilen en az 150 saatlik "Diş Hastaneleri Bilgi Yönetim Sistemi ve Veri Kayıt Elemanı" sertifikası.

6)- "Hasta ve Hekim Hakları" sertifikası.

7)-ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi eğitimi sertifikası.

8)-"Toplum ve Kişisel İlişki Kuralları" eğitim programı sertifikası.

9)- Kamu Kurum veya Kuruluşları tarafından onaylı en az 100 saatlik Bilgisayarlı Muhasebe veya Bilgisayar kursu sertifikası.

10)- Kamu Kurum veya Kuruluşları tarafından onaylı en az 150 saatlik Bilgisayarla Daktilografi kursu belgesi.

11)-"İletişim Uzmanlığı" sertifikası.

12)- TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (Temel Eğitimi, Dokümantasyon Eğitimi, İç Tetkik Eğitimi) eğitim sertifikaları.

13)- Milli Eğitim Bakanlığı onaylı en az 70 saatlik Diksiyon programı belgesi.

Bu haber 1179 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..