Erciyes Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği Değişti

Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu, Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği Değişti

18 Temmuz 2014 - 00:25

18 Temmuz 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29064

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL

HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/11/2005 tarihli ve 26003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi YabancıDiller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesi gereken öğrencilerden Türkçe eğitim yapan bölümler için aşağıdaki şartlardan en az birini karşılayanlar yabancı dil hazırlık sınıfından muaf sayılırlar:

a) Yüksekokul tarafından yapılan seviye tespit/muafiyet sınavından, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanı almış olmak.

b) Daha önce, Üniversitenin veya başka bir üniversitenin yabancı dil hazırlık programına devam etmiş ve programı başarıyla tamamlamış olmak.

c) Daha önce öğrencisi olduğu bir üniversitede, kayıtlı olduğu dönemde, söz konusu üniversitenin yaptığıhazırlık sınıfı yabancı dil seviye tespit/muafiyet sınavını, en az % 50 veya dengi bir notla başarmış olduğunu belgelemek.

ç) Sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl geçmemesi şartıyla, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50 puan veya ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Tablosunda belirtilen sınavların herhangi birinden, en az bu puana karşılık gelen notu almış olmak.

d)  En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin ana dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlamış olmak.

Yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesi gereken öğrencilerden kısmen yabancı dilde veya yabancı dilde eğitim yapan bölümler için aşağıdaki şartlardan en az birini karşılayanlar yabancı dil hazırlık sınıfından muaf sayılırlar:

a) Yüksekokul tarafından yapılan seviye tespit/muafiyet sınavının her bir bölümünden en az 70 puan almış olanöğrenciler muaf sayılırlar.

b) İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngilizce Öğretmenliği hazırlık sınıfı öğrencileri, her bir beceriden en az 20 puan almış olmak kaydıyla, TOEFL IBT’den 89, FCE sınavından A düzeyinde not aldıklarını belgeledikleri takdirde, Rus Dili ve Edebiyatı hazırlık sınıfı öğrencileri, TOREL sınavından 70 puan aldıklarını belgelediklerinde hazırlık sınıfından muaf sayılırlar. Almanca öğretmenliği hazırlık programındaki öğrenciler, Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği sınavlardan belirtilen puanları almaları durumunda muaf sayılırlar.

c) Üniversitede okuyacağı aynı öğretim dilinde, daha önce öğrencisi olduğu bir üniversitede, kayıtlı olduğu dönemde söz konusu üniversitenin 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapmış olduğu, hazırlık sınıfı seviye tespit/muafiyet sınavından en az % 70 veya dengi bir notla başarılı olan öğrenciler muaf sayılırlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – Türkçe eğitim yapan yabancı dil hazırlık sınıfı, hazırlık sınıfı tamamlama programı ve hazırlık sınıfı yaz okulu bölümlerinin hazırlık programında okuyan öğrenciler, yapılan toplam derslerin % 80’ ine devam etmek zorundadır. Aksi halde, o programdan devamsız sayılır. Öğrencilerin derslere devam durumları, Yüksekokul Müdürlüğütarafından belirlenen esaslara göre, derse giren öğretim elemanlarınca tespit edilir. Yabancı dil hazırlık sınıfında devamsız duruma düşen öğrenciler, takip eden yılda hazırlık sınıfını tekrar etmek zorunda olup, fakülte ve yüksekokullarına devam edemezler. İkinci yıllarında da devamsız duruma düşen öğrenciler, takip eden öğretim yılı başında ilgili fakülte ve yüksekokullarında öğrenimlerine başlarlar. Hazırlık sınıflarında, devamsızlık sınırını % 20 aşan öğrenciler Yüksekokul Müdürlüğünce ilan edilir ve bu öğrenciler takip eden ders ve sınavlara giremezler.

Kısmen yabancı dilde veya yabancı dilde eğitim yapan bölümlerin hazırlık programında okuyan öğrenciler yapılan toplam derslerin % 85’ine devam etmek zorundadır. Devamsız duruma düşen öğrenciler, takip eden yılda hazırlık sınıfını tekrar etmek zorunda olup, fakültelerine ve yüksekokullarına devam edemezler. İkinci yıllarında da devamsız duruma düşen öğrenciler, takip eden akademik yılın dönem başı ve sonunda yapılan hazırlık programı seviye tespit/muafiyet sınavını geçene kadar bölümlerine geçiş yapamazlar. Hazırlık sınıflarında, devamsızlık sınırını aşanöğrenciler Yüksekokul Müdürlüğünce ilan edilir ve bu öğrenciler takip eden ders ve sınavlara giremezler.

Türkçe eğitim yapan bölümlerin öğrencilerinden, hazırlık sınıfına devam etmeden yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirmek isteyenler, akademik takvimde belirtilen ders başlangıç tarihinin yedi gün öncesine kadar, hazırlık sınıfına devam etmek istemediklerini belirten dilekçe ile Yüksekokul Müdürlüğüne başvurmak zorundadır. Bu süre geçtikten sonra yapılan başvurular işleme konmaz. Belirlenen süre içerisinde dilekçe ile başvurmayanlar, hazırlık sınıfına devam edecek öğrenci olarak kabul edilir. Başvuru yapan öğrencilerin dilekçelerinin kabul edilip edilmeyeceğine Yüksekokul Yönetim Kurulunca karar verilir ve son başvuru tarihini takip eden haftanın son iş günü sonuçlar ilan edilir. Yüksekokul Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda ilgili akademik yılda bu uygulamanın yapılmayacağına karar verebilir.

Yabancı dilini kendi imkanlarıyla geliştirmek isteyen öğrenciler, açılan seviye tespit/muafiyet sınavına girebilir.

Türkçe eğitim yapan bölümlerin öğrencilerinden, hazırlık programının birinci yarıyılı sonunda, not ortalaması50 ve daha aşağı olanlar dilekçe vererek ikinci yarıyıla devam etmeyebilirler. Bu öğrenciler, yılsonu seviye tespit/muafiyet sınavına giremez. Ancak, takip eden dönemlerdeki seviye tespit/muafiyet sınavlarına girebilirler.

Gerekli görüldüğü takdirde hazırlık sınıfı dersleri kısmen ya da tamamen uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – Hazırlık programında yapılacak sınav türleri, sınav tarihleri, içerikleri, ağırlık yüzdeleri ve sayıları öğretim yılı başlamadan Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Seviye tespit sınavı/muafiyet sınavı

MADDE 8 – Kısmen yabancı dilde veya Türkçe eğitim yapan bölümlerin hazırlık sınıfı için seviye tespit/muafiyet sınavı öğretim yılı başında, birinci yarıyıl sonunda ve yılsonunda olmak üzere, üç kez yapılır.

Seviye tespit/muafiyet sınavının kaç aşamalı olacağı, aşamalardaki beceri sınavı türleri, ağırlıkları ve benzeri içeriğine ilişkin hususlar ile başarılı olmak için gereken puan, ÖSYM tercih kılavuzu yayınlanmadan önce Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır ve duyurulur.

Öğretim yılı başında yapılan seviye tespit sınavı, yeni kayıt yaptıran öğrenciler ve eski öğrenciler için ayrı ayrıyapılabilir.

Birinci yarıyıl sonunda yapılan seviye tespit/muafiyet sınavına; hazırlık programında herhangi bir nedenle başarısız olmuş öğrenciler ile birinci yarıyıl sonu itibariyle, Yüksekokul Yönetim Kurulunca eğitim-öğretim yılı başında, düzeylerine göre belirlenip ilan edilen puanı alan hazırlık sınıfı öğrencileri girebilirler.

Yılsonunda yapılan seviye tespit/muafiyet sınavına; yıl içi notu 40 ve üzerinde olan hazırlık sınıfı öğrencileri, yabancı dilini hazırlık sınıfına devam etmeden kendi imkanı ile geliştirmiş olan öğrenciler ve hazırlık programında dahaönce herhangi bir nedenle başarısız olmuş öğrenciler katılabilir.

Yabancı dilde eğitim yapan bölümlerin hazırlık sınıfı için seviye tespit/muafiyet sınavı öğretim yılı başında ve ikinci dönem sonunda, iki aşamalı olarak yapılır. Birinci aşama, dilbilgisi, kelime bilgisi, okuma ve dinleme becerilerini kapsar. Birinci aşamadan 100 üzerinden en az 70 puan alamayan öğrenci, takip eden beceri sınavlarına giremez. Sınavın ikinci aşaması; yazma ve konuşma becerisi sınavlarını kapsar. İkinci aşamanın her birinden de en az 70 puan alanöğrenciler bölümlerinde okumaya hak kazanırlar. Seviye tespit/muafiyet sınavına; yabancı dil hazırlık programından muaf olmak isteyen yeni kayıtlı öğrenciler ve daha önce hazırlık programında herhangi bir nedenle başarısız olmuşöğrenciler katılabilir. Dönem sonu seviye tespit/muafiyet sınavına dönem içi notu 40’ın altında olan veya devamsızlıktan kalmış öğrenciler katılamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bu haber 7312 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..