GİB, 1320 Uzman Yardımcısı Alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı açık bulunan kadrolara atanmak üzeri 1320 Gelir Uzman Yardımcısı Alacak

24 Mart 2015 - 14:19 - Güncelleme: 24 Mart 2015 - 14:34

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

I  - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Başkanlığımızca, aşağıdaki tabloda belirtilen yerlerde açık bulunan kadrolara atanmak üzere,

1320 (binüçyüzyirmi) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

ATANACAK YERLER

KONTENJAN

TOPLAM

ADANA

MERKEZ

100

100

AKSARAY

MERKEZ

20

20

AMASYA

MERKEZ

10

23

MERZĠFON

10

SULUOVA

3

BARTIN

MERKEZ

10

10

BAYBURT

MERKEZ

6

6

BİLECİK

MERKEZ

10

25

BOZÜYÜK

15

BİNGÖL

MERKEZ

6

6

BİTLİS

MERKEZ

5

15

TATVAN

10

BOLU

MERKEZ

15

25

GEREDE

10

BURDUR

MERKEZ

15

30

BUCAK

15

ÇANAKKALE

MERKEZ

10

28

BĠGA

8

ÇAN

5

GELĠBOLU

5

ÇANKIRI

MERKEZ

10

10

ÇORUM

MERKEZ

15

20

SUNGURLU

5

DÜZCE

MERKEZ

25

30

AKÇAKOCA

5

ERZİNCAN

MERKEZ

15

15

ERZURUM

MERKEZ

25

25

ESKİŞEHİR

MERKEZ

80

80

GİRESUN

MERKEZ

15

20

BULANCAK

5

GÜMÜŞHANE

MERKEZ

8

8

HATAY

MERKEZ

20

75

DÖRTYOL

15

ĠSKENDERUN

30

REYHANLI

5

SAMANDAĞ

5

ISPARTA

MERKEZ

10

15

YALVAÇ

5

İZMİR

MERKEZ

185

200

ÇEġME

10

ÖDEMĠġ

5

KAHRAMANMARAŞ

MERKEZ

25

30

ELBĠSTAN

5

KARABÜK

MERKEZ

10

16

SAFRANBOLU

6

KARS

MERKEZ

10

10

KASTAMONU

MERKEZ

10

25

TAġKÖPRÜ

5

TOSYA

10

KIRIKKALE

MERKEZ

10

10

KIRKLARELİ

MERKEZ

10

35

BABAESKĠ

10

LÜLEBURGAZ

15

KIRŞEHİR

MERKEZ

10

10

MALATYA

MERKEZ

25

25

MANİSA

MERKEZ

20

45

SALĠHLĠ

5

SOMA

10

TURGUTLU

10

MUĞLA

MERKEZ

10

105

BODRUM

55

FETHĠYE

15

MARMARĠS

15

MĠLAS

10

MUŞ

MERKEZ

8

8

NEVŞEHİR

MERKEZ

15

15

NİĞDE

MERKEZ

15

25

BOR

10

ORDU

MERKEZ

15

35

FATSA

10

ÜNYE

10

OSMANİYE

MERKEZ

10

10

SİİRT

MERKEZ

8

8

SİNOP

MERKEZ

5

11

BOYABAT

6

SİVAS

MERKEZ

20

25

ġARKIġLA

5

TOKAT

MERKEZ

5

16

ERBAA

3

TURHAL

5

ZĠLE

3

UġAK

MERKEZ

20

30

BANAZ

5

EġME

5

YALOVA

MERKEZ

10

10

YOZGAT

MERKEZ

6

30

BOĞAZLIYAN

6

SORGUN

10

YERKÖY

8

Adaylar, başvuru sırasında sadece bir ili tercih edebilecek ve tercih edilen bu ilin ilçelerini öncelik sırasına göre baĢvuru formunda iĢaretleyeceklerdir. Ancak adaylar daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemeyeceklerdir. 

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; il bazında toplam kadro sayısının 5 (beş) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak KPSS (A) P35 türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı aday giriş sınavına çağrılacaktır. KPSS (A) P35 türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

I - SINAV TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavının yazılı bölümü 16 Mayıs 2015 tarihinde saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.
Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce e-Devlet portalı (http://www.turkiye.gov.tr) ile Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr)  ilan edilecektir.

II  - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel  Şartları taşımak,
En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iĢletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiĢ olmak,
01.01.2015 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1980 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak), 
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
ÖSYM tarafından 06-07 Temmuz 2013 ve 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu  Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P35 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak, - Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında, lisans öğrenimlerini 2/8/2013 tarihinden önce bitirenlerden otuz beş yaş Ģartı aranmayacaktır.

III  - SINAV BAŞVURUSU

BaĢvurular, 06 Nisan 2015 tarihinde baĢlayıp,  17 Nisan 2015 tarihinde saat 17.30’da sona erecektir.
Başvurular, elektronik ortamda   http://esinav.gib.gov.tr/eSinav/adayGiris.jsp  adresinde yer alan “Gelir İdaresi Başkanlığı Sınav Başvuru Formu” nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulması ve iletilmesine iliĢkin açıklamalar belirtilen internet sayfasında yer almaktadır. Bununla birlikte bu formu elektronik ortam dıĢında dolduran adaylar mesai saatleri içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezi (OECD Çok Taraflı Vergi Merkezi) 25 Mart Mahallesi Çınardibi Caddesi 113. Sokak No: 6 (Eski No: 31) Yenimahalle/ANKARA adresine gelerek de sınav başvurusunda bulunabileceklerdir.
Posta yoluyla gelen baĢvurular KPSS puanlarının kontrolü yapılamadığından kabul  edilmeyecektir.

5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında başvuruda bulunmak isteyen adayların, durumlarını belgelendirmek kaydıyla şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

IV- SINAV GEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. 
Giriş Sınavı yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir.

  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi;

  Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk,

 Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-ġirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas  Hukuku (Genel Hükümler).

 İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı,  Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

 Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, ġirketler Muhasebesi, Mali  Tablolar Analizi, Ticari Hesap.

V  – DEĞERLENDİRME

Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; yerler itibarıyla,  adayların başvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.
Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, genel ve fiziki görünümü ile davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek ve kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak, her adaya sınav kurulu başkan ve üyelerinin (sözlü sınavın birden fazla komisyon tarafından yapılması halinde ilgili Komisyon üyelerinin) her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder.
Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70’ten az olmaması gerekmektedir. 
Giriş sınavı puanı; sözlü sınavda baĢarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
Giriş sınavı sonuçları, sınav kurulunca, giriş sınav puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, %25’ine kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.
Asil ve yedek listeler, bu duyuruda belirtilen yerler göz önünde bulundurulmak suretiyle             oluşturulacaktır.
Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) P35 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
Yedek listede yer alan adayların hakları aynı il için yapılacak müteakip yazılı sınav tarihine  kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil  etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde başka bir il için açılan sınavda başarılı olarak ataması  yapılan yedek adayların hakları sona erer.  
Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya  giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

 

VI- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimlerine, sözlü sınavın yerine ve tarihine iliĢkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.
Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler uygun yerlere asılmak ve Başkanlık resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.
Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde bir dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar,  sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

 

VII-DİĞER HUSUSLAR

Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre  içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli Şartları taşımadığı  sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine  bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi  içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler (atama işleminden sarfınazar edenlerin tekrar atanma talebinde bulunmaları halinde talepleri dikkate alınmaz), atamaları iptal edilenler, memurluğa alınma Ģartlarından herhangi birini taşımadığının anlaĢılması üzerine ataması yapılmayanlar ile göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerlerine, Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası dikkate alınmak suretiyle sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren bir yılı aşmamak kaydıyla aynı yer için hazırlanan yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usulle uzman yardımcısı kadrolarına atanır. Atama yapılacak bir yer için hazırlanmış listede yer alan adaylar sadece bu yer için yapılacak atamalarda dikkate alınır.
Adayların tabloda gösterilen iller dışında bir ili tercih etmeleri veya birden fazla il  tercihinde bulunmaları halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Atanılan yerlerde beş yıl süreyle çalışılması zorunludur. Bu sürenin hesabında, fiilen çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz. Ancak, göreve başladıktan sonra özür halleri ortaya çıkanlar ile karĢılıklı yer değiştirme suretiyle atanma isteminde bulunanlar, atanmak istedikleri yerlerde hizmetlerine ihtiyaç duyulması kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. Özür halleriyle ilgili olarak, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin bu husustaki hükümleri uygulanır. Atanılan yerde beş yıl süreyle çalışma zorunluluğunu doldurmamıĢ uzman ve uzman yardımcıları karşılıklı yer değiĢtirme talebinde bulunabilir. KarĢılıklı yer değiĢtirme talepleri, BaĢkanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. KarĢılıklı yer değiĢtirme talebinde bulunan kiĢilerin atamasının yapılması halinde sonradan vazgeçme talepleri dikkate alınmaz.
Ataması yapılan uzman ve uzman yardımcıları, 5 yıllık süre zarfında atandıkları yerin dıĢında baĢka bir yerde (atanılan yerde bulunan Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu birimleri hariç), tedviren, vekaleten veya geçici olarak görevlendirilemezler. - Sınavı kazananlardan, Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formunda gerçeğe  aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları  yapılmayacağı gibi, bu Ģekilde atamaları yapılmıĢ olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve  hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili  hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Adayların cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, cep bilgisayarı, hesap makinesi, saat fonksiyonu dıĢında fonksiyonu bulunan cihazlarla sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında disiplin hükümleri uygulanacaktır.
Adaylar için ayrıca sınav giriş belgesi düzenlenmeyeceğinden, adayların sınavda kimlik tespitini sağlamak için T.C. kimlik numaralı ve fotoğraflı: Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

              İlan olunur.

 

Bu haber 921 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..