Giresun Üniversitesi Önlisan ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Değişti

17 Haziran 2014 - 06:03

16 Haziran 2014 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29032

YÖNETMELİK

Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/8/2011 tarihli ve 28027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler her yarıyıl/yıl akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrencinin kayıt yenileyebilmesi için, öğrenim katkı payını ödemiş olması ve Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak ders kaydını yaptırması gerekir. Bunlardan birini yerine getirmemiş öğrencinin, kaydı yenilenmez. Kayıt yenileme işlemi, öğrenci tarafından seçilen dersler öğrencinin danışmanı tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez.”

“(2) Kayıt yenileme süresinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ekle-sil haftasında kayıt yenileyebilirler. Bu sürede de kaydını yenilemeyen öğrencinin mazereti ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde geçen süre devamsızlıktan sayılmak şartıyla kaydı yenilenebilir. Bu süre, hiçbir koşulda akademik takvimde belirtilen ara sınav haftasının sonunu geçemez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir eğitim-öğretim yılı; güz yarıyılı ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her bir yarıyıl on dört hafta ders, bir hafta ara sınav haftası ve iki hafta da yarıyıl sonu sınav haftası olmak üzere on yedi haftadan oluşur. Bu süreye bütünleme sınavları ve mezuniyet için tanınan ek sınav haklarına ilişkin süreler dahil değildir. Eğitim-öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlama ve bitiş tarihleri, Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile duyurulur. Ara sınav haftasında ders yapılmaz.”

“(3) Gerekli görülen hallerde, Senato tarafından onaylanan akademik takvimde belirtilen tarih aralığında olmak koşuluyla ilgili yönetim kurulu kararı ile cumartesi ve/veya pazar günleri ders ve/veya sınav yapılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Lisans ve önlisans yıllık öğretim programları ilgili akademik anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ile bölüm kurulunda belirlenir ve ilgili kurul tarafından kararlaştırılır. Bu karar, Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Öğretim programında; her yarıyılda/yılda okutulacak dersler ile bu derslerin AKTS kredisi, teorik ve uygulamalı ders saatleri yer alır.

(3) Müfredatı YÖK tarafından belirlenen programlar hariç olmak üzere, eğitim-öğretim programlarındaki zorunlu ders ve zorunlu diğer faaliyetlerin AKTS kredisi, öğretim programının toplam kredisinin %60’ından; seçmeli derslerin AKTS kredisi ise öğretim programının toplam kredisinin %25'inden az olamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her yarıyıl/yıl hangi derslerin açılacağı akademik anabilim/anasanat dalı kurulları ve bölüm kurullarından gelen öneriler göz önüne alınarak ilgili kurulun önerisi ile Senatoda kararlaştırılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, başarı notuna katkı oranları ve yarıyıl/yılsonu sınavının başarı notuna katkısı; öğretim elemanı tarafından, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenir ve ders tanıtım formunda belirtilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin bir yarıyılda alabileceği ders veya uygulamaların toplam sayısı, kayıtlı oldukları öğretim programındaki yarıyıl başına ortalama AKTS kredisinin %50 fazlasını aşamaz. İstisnai durumlar, danışman ve bölüm başkanının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.”

“(5) Genel ağırlıklı not ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler, bir yarıyılda/yılda üst yarıyıllardan/yıllardan, bu maddenin birinci fıkrasındaki koşula uyarak en fazla üç ders ile sınırlı olmak kaydıyla ders alabilirler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Hüküm bulunmayan haller

EK MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve ilgili birimlerin kurul kararları uygulanır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik 2013-2014 Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bu haber 1924 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..