Iğdır Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

23 Haziran 2014 - 00:17

22 Haziran 2014 PAZARResmî GazeteSayı : 29038YÖNETMELİKIğdır Üniversitesinden:IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİMVE SINAV YÖNETMELİĞİBİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Iğdır Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.DayanakMADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.TanımlarMADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;a) Ara sınav: İlgili eğitim ve öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavları,b) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,c) Bütünleme sınavı : FG, FF ve FD notu bulunan öğrencilerin girebildiği, dersin okutulduğu yarıyıl veya yıl sonunda, final sınavlarından sonra yapılan sınavı,ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere dekan, müdür, ilgili bölüm başkanı veya anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,d) Ders kredisi: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına esas olan 25-30 saat öğrenci çalışma yükü birimini,e) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): En az iki yarıyılın veya bir yılın ortalamasını,f) İlgili kurul: Fakülte kurulu, yüksekokul kurulu ve meslek yüksekokulu kurulunu,g) İlgili yönetim kurulu: Fakülte yönetim kurulu, yüksekokul yönetim kurulu ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,ğ) Kısa süreli sınav: Yarıyıl/yıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yapılan kısa süreli sınavları,h) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,ı) Mazeret sınavı: İlgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan sınavları,i) Mezuniyet GANO baraj sınavı: Zorunlu staj hariç mezun durumunda olan, ancak GANO’ları 2,00’ın altında olan öğrencilere verilen yükseltme sınavlarını,j) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu yabancı dil dersinden ve hazırlık sınıfından muafiyet için öğretim yılı başında açılan sınavı,k) Önlisans: Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimi,l) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,m) Rektörlük: Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünü,n) Senato: Iğdır Üniversitesi Senatosunu,o) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş ancak tek dersten FF veya FD harf notu alarak başarısız olmuş öğrenciye, tek derse kaldığı kesinleşen sınav dönemi sonunda kullanılmak üzere verilen sınav hakkını,ö) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,p) Üniversite Yönetim Kurulu: Iğdır Üniversitesi Yönetim Kurulunu,r) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,s) Yarıyıl/yıl sonu sınavı : Dersin okutulduğu yarıyıl veya yıl sonunda yapılan final sınavlarını,ifade eder.İKİNCİ BÖLÜMKayıt, Katkı Payı ve Kimlik KartıKayıtMADDE 4 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak, yabancı ülke ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denkliklerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekir.b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav veya yabancı uyruklu öğrenci sınavı sonucunda, o öğretim yılında Üniversitenin fakülte yüksekokul ve meslek yüksekokullarına merkezi yerleştirme sistemi ile kayıt hakkı kazanmış olmak veya ön kayıt sistemi ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip bulunmak gerekir.c) Kayıt için ÖSYM tarafından belirlenen belgeleri sağlamak gerekir. Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya başka bir üniversitede kayıtlı olması durumunda, Üniversite tarafından onaylı sureti kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.ç) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt için başvurularını bizzat yapmaları gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adayların, mazeretlerini belgelemeleri şartıyla, noter aracılıyla vekalet verdiği kişiler tarafından kayıtları yapılabilir. Adayların belirlenen tarihler arasında kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Süresi içinde kaydını yaptırmayan öğrenci, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır.d) Özel yetenek sınavı sonucu öğrenci alan birimlere, akademik takvimde belirtilen gün ve saatte kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybederler ve yerlerine yedek adaylar alınır.(2) Üniversiteye kayıtları sırasında sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılan öğrencilerin, hangi yarıyıl/yılda olduklarına bakılmaksızın Üniversite ile ilişikleri kesilir. Bu öğrencilerin Üniversiteden ayrılmış olmaları halinde, kendilerine verilen diploma ve diğer tüm belgeler iptal edilir, bu öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.Ders kayıtlarıMADDE 5 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl/yıl başlangıcında, birimlerden gelen öneriler de dikkate alınarak Senato tarafından belirlenen ve akademik takvimde belirtilen süre içerisinde katkı paylarını yatırıp ders kayıtlarını yapmak veya yenilemek zorundadırlar. Bu süre içerisinde kaydını yaptırmayan veya yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yıl devam etme hakkını kaybetmiş olur ve kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde kayıtlarını yaptırmayan veya yenilemeyen öğrencilerin, ders kayıtlarının ekle-çıkar süresi bitiş tarihinden itibaren iki hafta içinde beyan etmeleri şartıyla, mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde kayıtları yenilenir. Derslerin başlamasından itibaren ders kaydı için geçirilen süre devamsızlıktan sayılır. Kaydını yaptırmayan veya yeniletmeyen öğrencilere o yarıyıl/yıl için herhangi bir öğrenci belgesi verilmez ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından faydalanamaz. Ders kayıt çıktıları, yarıyılların başlamasını izleyen iki hafta içerisinde danışman öğretim elemanınca birimin öğrenci işleri bürosuna teslim edilir ve ilgili dekanlık/müdürlük tarafından da yarıyılların başlamasını izleyen dört hafta içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaştırılır.(2) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programında bir yarıyılda alacağı ders ve uygulamaların toplamı, alt sınıftaki dersler ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki dersler dâhil, önceki yarıyıllardan devamsız olduğu derslerle birlikte haftalık en fazla kırk ders saatidir. Öğrencilerin alttan alacakları dersler daha önce devamını almış olmak şartıyla bu sınıra dahil edilmez. Öğrenci, öncelikle tekrar edecekleri derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Bu dersler farklı dönemlerden ise en alttaki dönemlerden başlamak şartı ile bulundukları döneme ait derslere kayıt yaptırmak zorundadırlar.(3) Bir derse kayıt yaptırmak için, varsa o dersin ön koşulu olan ders/derslerden başarılı olmak gerekir.(4) Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa ders kaydını kendisi yenilemek zorundadır. Ders kayıtları, öğrenci otomasyon programı desteği ile internet üzerinden yapılır. Süresi içerisinde danışman onayının alınması zorunludur. Ders kayıtlarında, ilgili birim kurullarının bu Yönetmelik çerçevesinde koyacağı esaslara uyulması zorunludur.(5) Kayıt yenileme sırasında öğrenci, katkı payı veya öğrenim ücretini öder. Katkı payı veya öğrenim ücretini zamanında ödemeyen öğrencilerin kayıtlı oldukları programdan ilişikleri kesilmez. Ancak ödemekle mükellef oldukları katkı payı veya öğrenim ücretini kanuni faiziyle öderler.(6) Ders kayıtlarının başlaması ile önceden akademik takvimde belirlenmiş ve bir haftalık süreyi kapsayan dilimde öğrenci, danışman onayı almak kaydıyla almış olduğu bir dersi bırakabilir veya bu Yönetmelikteki diğer hükümlere aykırı olmamak kaydıyla bir başka dersi alabilir.(7) Tek dersten kalmış olan öğrenciler, tek ders mezuniyet sınavına katıldıktan sonra başarısız olmaları durumunda, öğrenim harcını yatırmak suretiyle dersin okutulduğu dönemde yeniden kayıtlanarak dersi tekrar alır. Tekrar başarısız olması durumunda akademik takvimde belirtilen tek ders sınavına girebilir.(8) Öğrencinin bir üst yarıyıl ve/veya yıldan ders alabilmesi için meslek yüksekokulları öğrencileri hariç, tekrar dersi olmayan ve GANO’su en az 3,00 olan öğrenciler, bir yarıyılda/yılda ön koşulu olmayan üst yarıyıl/yıldan, en fazla üç ders alabilirler. Ayrıca herhangi bir sebeple Üniversiteden kendi isteği ile kaydını sildirmiş ve ÖSYM tarafından tekrar Üniversitenin aynı bölümünün örgün veya ikinci öğretim programlarına yerleştirilen öğrenciler için birimlerince yapılacak intibak sonucunda müfredatlarında bulunan derslerin %70’inden muaf olanlar istedikleri takdirde ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile üstten ders alabilirler.Katkı payıMADDE 6 – (1) Öğrenciler, her öğretim yılında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen öğrenci katkı payını ödemek zorundadır. Öğrenci katkı payını ödemeyen öğrencilerin kaydı ve kayıt yenileme işlemi yapılmaz ve bu öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Öğrenci kendi isteğiyle kayıt sildirmiş veya disiplin cezası alması nedeniyle kaydı silinmiş ise alınan harçlar iade edilmez.Kimlik kartıMADDE 7 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, üzerinde geçerlilik süresi belirtilmiş fotoğraflı bir kimlik kartı verilir. Kimlik kartını kaybeden öğrenciye, kayıp ilânı ile birlikte Üniversiteye yazılı olarak başvurması halinde yeni kimlik kartı verilir. Her yıl ilgili eğitim-öğretim yılına ait bandrolü ilgili birimin öğrenci işlerinden alması gerekir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜMEğitim-Öğretime İlişkin EsaslarAkademik takvimMADDE 8 – (1) Üniversitenin tüm birimlerinin akademik takvimi Senato tarafından belirlenir.(2) Eğitim ve öğretim, yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğretim dönemleri, yarıyıl uygulayan birimlerde güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl on dört haftadan, bir yıl yirmi sekiz haftadan az olamaz. Resmi tatil günleri ile yılsonu ve bütünleme sınavlarının yapıldığı günler bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.(3) Gerekli görülen hallerde, ilgili kurulun kararı ile Rektörlüğün bilgisi dahilinde cumartesi ve/veya pazar günleri ders ve/veya sınav yapılabilir.(4) Gerekli görüldüğü durumlarda ilgili birimin teklifi ve ilgili kurulun kararıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okuluna ilişkin esaslar ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.Eğitim-öğretimin kapsamıMADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim; ilgili akademik birimlerde, özelliklerine göre teorik dersler, uygulamalı dersler ve pratik çalışma, atölye, tıbbi ve cerrahi klinik uygulamalar, laboratuvar çalışması, bitirme ödevi, bitirme tezi, bitirme projesi, diploma projesi, staj, ödev çalışması ve seminer gibi uygulamalardan oluşur.(2) Lisans ve önlisans programlarında yer alacak dersler, bunların teorik ve uygulama saat sayıları, kredileri, derslerin zorunlu veya seçmeli oldukları ilgili akademik anabilim/ana sanat kurullarının ve bölüm kurullarının önerileri dikkate alınarak, ilgili kurul tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.(3) Staj, bitirme/diploma projesi ve tez gibi eğitim-öğretim faaliyetlerinin hazırlanması, sunulması, değerlendirilmesine ilişkin esaslar, ilgili birimce hazırlanır ve Senato tarafından karara bağlanır.(4) Müfredattaki dersler ve dersleri verecek öğretim elemanları öğretim yılı veya yarıyılı başlamadan önce bölüm/anabilim/bilim dalı kurulu tarafından belirlenir. Bölüm kurullarında karara bağlanır ve ait olduğu öğretim yılı veya yarıyılın başlama tarihinden en geç üç hafta önce dekanlığa veya müdürlüğe bildirilir ve ilgili kurullarda görüşülerek karara bağlanır.Eğitim-öğretim düzeyleri ders kredilerinin hesaplanması, iş yüküMADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri önlisans ve lisans düzeyindeki programlar için uygulanır.(2) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yer alan 5. düzey (önlisans) için en az 120 ders kredisi, 6. düzey (lisans) için en az 240 ders kredisi esas alınır. Bu kredi yüksek lisans düzeyindeki bütünleşik programlarda 300 ders kredisidir. Alınması gereken krediler dönemlere dengeli olarak dağıtılır.(3) Ders birimi kredidir. Ders kredilerinin hesaplanmasında, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatleri, laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.(4) Senato tarafından not ortalamalarına katılmayacağı kabul edilen derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri ilgili kurullar tarafından belirlenir.(5) Teorik ve uygulamalı derslerin her bir ders saati süresi elli dakikadır. Haftalık ders çizelgeleri, dersler arasında on dakika bırakılacak şekilde düzenlenir.DerslerMADDE 11 – (1) Dersler; zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler ve ön koşullu dersler olarak gruplandırılır. Derslere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:a) Zorunlu dersler, öğrencinin kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu derslerdir.b) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleridir.c) Seçmeli dersler, öğrencinin kaydolduğu programda yer alan, öğrencinin seçimine bağlı derslerdir. Bu dersler meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olacağı gibi, genel kültür veya farklı ilgi alanlarından dersler de olabilir. Öğretim programında seçmeli dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en az %25’ini oluşturacak biçimde düzenlenir. Meslekle ilgili olmayan seçilmiş dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin % 10’unu aşamaz.ç) Ön koşullu dersler: Ön koşullu olarak birbirine bağlanmış, içerik ve uygulama yönlerinden daha önce alınması gereken bir dersin devamı niteliğindeki ders ile sonraki dönemlerde o konuyla ilgili dersin başarıyla tamamlanması için alınması gereken bazı temel derslerdir. Bir derse, ön koşul olan ders veya dersler başarılmamış veya önceki yarıyıllarda/yıllarda alınmamış olsa bile, ön koşul dersinin ön koşullu dersle birlikte aynı yarıyıl/yıl içinde alınıyor olması gerekir. Ön koşullu dersler ve buna dayanan dersler her yarıyıl/yıl açılmak zorundadır. Ön koşullu dersler akademik birimlerin yetkili kurulları tarafından kararlaştırılır ve Senato onayı ile yürütülür.Eğitim-öğretim süreleriMADDE 12 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerin eğitim-öğretim süreleri; hazırlık sınıfı hariç, meslek yüksekokullarında dört yarıyıl (iki yıl), konservatuar ve yüksekokullarda sekiz yarıyıl (dört yıl), dört yıllık eğitim-öğretim programı uygulayan fakültelerde sekiz yarıyıl, beş yıllık eğitim-öğretim programı uygulayan fakültelerde on yarıyıl ve altı yıllık eğitim-öğretim programı uygulayan fakültelerde on iki yarıyıldır.(2) Üniversite birimlerinde, önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler; iki yıllık önlisans programları için dört, dört yıllık lisans programları için yedi, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren bütünleşik eğitim programlarında dokuz yıldır. Azami süresi içinde öğrenimini başarıyla tamamlayarak mezun olamayanlar ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.Ders açma esaslarıMADDE 13 – (1) Her yarıyıl/yıl hangi derslerin açılacağı ve hangi öğretim elemanlarınca okutulacağı, akademik anabilim/ana sanat dalı kurulları ve bölüm kurullarından gelen öneriler göz önüne alınarak ilgili kurul tarafından kararlaştırılır. Dersler öğretim elemanlarına dengeli bir şekilde dağıtılır.(2) Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz.(3) Seçmeli derslere kaydolan öğrenci sayısının ondan az olması halinde, bu dersin açılıp açılmamasına ilgili kurul tarafından karar verilir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının yetersizliği veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; ders ekleme çıkarma dönemini izleyen hafta içinde kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçmeli derslere kaydı, öğrenci danışmanının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.(4) Derslerin ve uygulamaların hafta içindeki yerleşimi ve sorumlu öğretim elemanları, her yarıyılın/yılın başlangıcından en az on iş günü önce ilan edilir. Zorunlu hallerde haftalık programlarda değişiklikler yapılabilir.Dersin gruplara ayrılmasıMADDE 14 – (1) Zorunlu veya seçmeli bir ders için, ilgili kurul kararı ile birden fazla grup oluşturulabilir. Ancak birden fazla grup oluşturulduğunda, bu gruplardaki öğrenci sayısı teorik derslerde yirmi beşten, uygulamalı derslerde ondan az olamaz.Ders izleme programıMADDE 15 – (1) Her ders için, dersin öğretim üyesi tarafından ders izleme programı hazırlanır. İlgili bölüm kurulu, bölüm kurulunun olmadığı yerlerde ilgili kurul kararı ile onaylanan ders izleme programları, kayıt yenileme döneminin başlamasından önce öğrencilere ilan edilir.(2) Ders izleme programında; dersin amacı, teorik ve uygulama kısımlarına ilişkin içeriği, haftalık günü ve saati, ders konu başlıklarının haftalara göre dağılımı, derse ait kaynak ve araçlar, öğretim teknik ve yöntemleri, öğretim elemanları ve yardımcılarına ait iletişim bilgileri ve dersin ölçme ve değerlendirme araçları yer alır.(3) Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, başarı notuna katkı oranları ve yarıyıl/yılsonu sınavının başarı notuna katkısı; öğretim elemanı tarafından, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre ilgili kurulun kararı doğrultusunda belirlenir ve ders izleme programında belirtilir.DanışmanlıkMADDE 16 – (1) Her öğrenciye, bu Yönetmelik hükümlerine göre bir akademik program izlemesini sağlamak üzere bir öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi danışman olarak atanır. Danışmanlık görevleri, öğretim elemanlarına dengeli bir şekilde dağıtılır.(2) Danışman; bölüm başkanı, bulunmadığı birimlerde anabilim/ana sanat dalı başkanları veya program danışmanları tarafından önerilir ve fakülte dekanı/yüksekokul müdürü tarafından görevlendirilir. Kayıt süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle görevinde bulunamayacak olan danışman bu durumu fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne bildirir. Mazereti kabul edilen danışman yerine, bu fıkrada belirtilen şekilde ve geçici olarak bir öğretim elemanı görevlendirilir ve bu görevlendirme, ilgili öğrencilere duyurulur.(3) Danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu program çerçevesinde öğrencinin her yarıyıl/yıl izleyeceği dersler ve bunlarla ilgili yapılacak değişiklikler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur. Öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli dersler; devam ettiği programdaki başarı durumu yanında derslerin program içindeki dağılımı, yapısal özellikleri ve benzeri teknik değerlendirmeler de göz önüne alınmak suretiyle danışmanı tarafından belirlenir.(4) Öğrenci, yarıyıl/yıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini danışmanı ile birlikte düzenlemesi ve derslerin kesinleşmesi için danışmanı tarafından onaylanması gerekir.Ders alma esaslarıMADDE 17 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programında bir yarıyılda alacağı ders ve uygulamaların toplamı, alt sınıftaki dersler ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki dersler dâhil, önceki yarıyıllardan devamsız olduğu derslerle birlikte haftalık en fazla kırk ders saatidir. Öğrencilerin alttan alacakları dersler daha önce devamını almış olmak şartıyla bu sınıra dâhil edilmez. Öğrenci, öncelikle tekrar edecekleri derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Bu dersler farklı dönemlerden ise en alttaki dönemlerden başlamak şartı ile bulundukları döneme ait derslere kayıt yaptırmak zorundadırlar.(2) Öğrenciler, müfredattaki ön koşul derslerini göz önünde bulundurarak, öncelikle bu derslere kayıt yaptırırlar.(3) Bölümler arası ortak bir dersin birden çok gruba ayrılması halinde; öğrenciler, kayıtlı oldukları bölüm/program için açılan gruba kaydolmak zorundadır. İstisnai durumlarda, danışman ve bölüm başkanının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.(4) Öğrenciler; birimce belirlenen kontenjan varsa, bu kontenjan dâhilinde derslere kaydolurlar.(5) Öğrencinin bir üst yarıyıl ve/veya yıldan ders alabilmesi için meslek yüksekokulları öğrencileri hariç, tekrar dersi olmayan ve GANO’su en az 3,00 olan öğrenciler, bir yarıyılda/yılda ön koşulu olmayan üst yarıyıldan/yıldan, toplamda aynı yarıyıl/yılda 40 ders saatini aşmamak kaydıyla en fazla üç ders alabilirler.(6) Bir dersten başarısız olan veya dersi öğretim programındaki yarıyılda/yılda alamayan öğrenciler, bu dersi verildiği ilk dönemde almak zorundadırlar.(7) Öğrenciler başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan zorunlu dersler yerine, kayıtlı oldukları bölüm veya program tarafından uygun görülen eşdeğer olan dersleri, ilgili kurulun onayı ile alabilirler.(8) Tekrar edilecek ders seçmeli ise, öğrenciler aynı dersi veya bu dersin yerine sayılabilecek eşdeğer kredili diğer seçmeli dersleri alabilirler.(9) Ders kayıtlarının başlaması ile önceden akademik takvimde belirlenmiş ve bir haftalık süreyi kapsayan dilimde öğrenci, danışman onayı almak kaydıyla almış olduğu bir seçmeli dersi bırakabilir. Bırakılan dersin yerine, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartı ile yeni dersler alınabilir. Bir hafta içinde bırakılmayan seçmeli dersler zorunlu ders gibi işlem görür. Ancak, öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin açılmaması halinde başka bir ders seçilir.(10) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu müfredatlarında bulunan dersleri izlemesi uygun görülen kişilerin, belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla, Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde, açılan dersleri izlemelerine ilgili yönetim kurulu tarafından izin verilebilir. Bu kişiler kayıt yaptırdıkları dersler için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadırlar. Bu kişilere diploma verilmez, ancak istemeleri halinde kendilerine derse katılım belgesi verilebilir.Diğer üniversitelerden ders almaMADDE 18 – (1) Üniversite öğrencileri; öncelikle öğrencisi olduğu akademik birimin yönetim kurulunun onayını almak koşuluyla diğer üniversitelerden ders alabilir ve bu derslerden aldığı notları, ders aldıkları dönemi izleyen yarıyılın sonuna kadar resmi belgeleriyle birim öğrenci işlerine müracaat ederek kendi biriminden alması gereken derslere eşdeğer kabul edilecek şekilde not durum belgelerine işletebilirler. Diğer üniversitelerden alınan ve ders aldığı yükseköğretim kurumunun ders geçme usullerine göre başarılı olunan derslerin notları, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki karşılığı dikkate alınarak en yakın olduğu nota dönüştürülür.DÖRDÜNCÜ BÖLÜMDeğerlendirme ve MezuniyetDerslere devamMADDE 19 – (1) Öğrenci, kaydını yaptırdığı derslere devam etmek zorundadır. Bir dersten veya uygulamadan yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girebilmek için; öğrencinin teorik derslerin en az % 70’ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmesi gerekir. Yabancı dil ve Türkçe hazırlık programlarında en az % 85 devam şartı aranır. Aksi halde ilgili derse devam etmemiş sayılır, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına alınmaz ve başarısız olarak değerlendirilir. Bu sınavlara girmiş olsa dahi sınavı iptal edilir. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi, yarıyıl veya yılın son haftası içinde ilan edilir. Devam çizelgelerinin saklanma süreleri iki yıl olup, dersi veren öğretim elemanı tarafından o yarıyıl derslerinin bitimini izleyen beş iş günü içinde ilgili anabilim/anasanat dalı/bölüm başkanlıklarına teslim edilir.(2) Bir dersin yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına girme hakkını kazanan öğrenciler; daha sonraki yarıyıllarda bu dersi tekrarlamaları durumunda, bu derse ders kaydı yaptırır, dersin kredisi 40 ders saati sınırlamasına tabi tutulmaz. Bu ders için devam şartı aranmaksızın ara sınav/yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavlarına girer.(3) Öğrenciye eğitim-öğretimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması halinde ilgili yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilebilir. İzinli olunan süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.(4) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile yurt içi ve yurt dışında yarışmalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için mazeretli ve izinli sayılırlar.(5) Öğrenciler içinde bulundukları yarıyıl veya yılda alacakları dersler ile devam zorunluluğu bulunan tekrara kaldıkları derslerin saatlerinin haftalık ders programında çakışması halinde, öncelikle tekrara kaldıkları dersleri almak zorundadırlar.Sınav esasları ve düzeniMADDE 20 – (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, muafiyet ve mezuniyet GANO baraj sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Her ders için yarıyılda en az bir, yılda ise en az iki ara sınavı yapılır. Ara sınavların sınav süresi en çok elli dakika, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarının sınav süresi ise en çok yüz dakikadır. Ayrıca bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuvar ve benzeri çalışmaların yarıyıl/yıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Ayrı ders niteliğindeki proje dersi, bitirme çalışması, bitirme tezi, mezuniyet çalışması ve seminer için ara sınav yapılmaz. Puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları etkinliğin yapılma tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde ilan edilir. Yarıyıl veya yıl içi etkinliklerin puanlarının ortalaması yarıyıl/yılsonu sınavı döneminden önce ilan edilir.(2) Yarıyıl/yılsonu sınavları derslerin bitiminden sonra; bütünleme sınavları ise yarıyıl/yılsonu sınavlarının bitiminden sonra başlar. Ders kaydı yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenciler bu sınavlara girebilirler.(3) Mezuniyetleri için, sınav koşulunu yerine getirmiş ancak tek dersten FF veya FD harf notu alarak başarısız olmuş öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile bu dersin tek ders sınavına, tek derse kaldığı anlaşıldığı sınav dönemi sonunda akademik takvimde belirtilen tarihte sınava girerler. Bütünleme mazeret sınavı nedeniyle akademik takvimde belirtilen tarihten sonra tek derse kalanlar tek ders sınavı ve mezuniyet GANO baraj sınavına girebilirler. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmaksızın sadece tek ders sınavında aldığı puana göre belirlenir. Tek ders sınavında başarısız olan öğrenciler, dersi sonraki yarıyıllarda/yılda tekrarlar, tekrar başarısız olması durumunda akademik takvimde belirtilen sonraki mezuniyet tek ders sınavına girebilirler.(4) Yeni kayıt yaptıran öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet sınavına girebilirler. Bunlar için öğretim yılı başında muafiyet sınavı açılır.(5) Akademik takvime uygun olarak sınav gün ve saatleri, kısa süreli sınavlar hariç, ilgili bölümler/programlar tarafından hazırlanıp sınavlardan en az on iş günü önce ilgili birim tarafından ilan edilir. Sınav tarihleri ilan edildikten sonra, ancak ilgili yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.(6) Bir öğretim programında aynı yarıyıl, yıllık düzende eğitim veren birimlerde aynı yıl içerisinde yer alan derslerden en çok ikisinin sınavları aynı günde yapılabilir. Sınavlardan bazıları resmi tatil günleri dışındaki cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.(7) Sınavlar, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır. Öğrenciler sınavlara sınav programında belirtilen yer ve zamanda girmek zorundadır. Öğrenciler, öğrenci kimlik kartı ve istenen diğer belgeleri sınav esnasında bulundurmak zorundadır.(8) İlgili öğretim elemanı, yürüttüğü derse ait başarı notlarının listesi ile beraber sınav evrakını da bölüm-anabilim dalı başkanlığına teslim eder. İlgili birimce bu belgeler en az iki yıl korunur.(9) Mezuniyet GANO baraj sınavına girecek öğrencilere DD ve DC notu aldıkları en çok üç dersten birer sınav hakkı tanınır. Bu haktan yararlanmak isteyen öğrenciler, öğrenim gördükleri birime yazılı başvuruda bulunur. İlgili yönetim kurulu öğrencinin durumunu değerlendirir ve sınav takvimini belirler. Bu sınava ilişkin diğer esaslar şunlardır:a) Bu sınavlarda öğrencinin aldığı not geçerli olup, ara sınav notu dikkate alınmaz.b) Mezuniyet GANO baraj sınavı sonucunda 2,00 not ortalamasını tutturamayan öğrencinin daha önceki notları geçerli olup, bu sınavlarda almış olduğu not daha sonraki sınavlarda dikkate alınmaz ve GANO’ya yansıtılmaz.c) Mezuniyet GANO baraj sınavı sonucunda 2,00 not ortalamasını tutturan ancak aldığı derslerden bazılarının FF veya FD olması durumunda bu dersler için önceki notları geçerli olup, öğrenci mezun olmaya hak kazanır.ç) Mezuniyet GANO baraj sınavı sonucunda 2,00 not ortalamasını tutturamayan öğrenci ise GANO’sunu 2,00’ye yükseltmek için; sonraki dönemlerde, öncelikle DD ve DC harf notu aldıkları dersler olmak üzere, dilediği kadar ders alıp, dersin ara sınavına, yarıyıl/yıl sonu ve/veya bütünleme, tek ders ve mezuniyet GANO baraj sınavına girebilirler.Sınavlarda kopyaMADDE 21 – (1) Sınavlarda veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya çektiği, kopya çektirdiği veya kopya çekilmesine yardım ettiği anlaşılan öğrenci/öğrenciler, o dersten başarısız sayılır ve haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.Sınavlarda mazeretMADDE 22 – (1) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan başarısız olmuş sayılır. Ayrıca öğrencilerin puanlamaya tabi tutulan ödev, seminer, panel gibi yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden yapmadıkları veya katılmadıkları da aynı şekilde değerlendirilir.(2) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınavlara veya bütünleme sınavına giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitmesini takip eden beş iş günü içerisinde ilgili birime yazılı olarak bildirir. Ara sınavların mazeret sınavları en geç o yarıyılın yılsonu sınavlarının başlamasından iki hafta önce, bütünleme sınavlarının mazeret sınavları ise sınav programında belirtilen bütün derslerin bütünleme sınavları yapıldıktan sonra ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği tarihte yapılır. Yarıyıl/yılsonu, mazeret, tek ders mezuniyet, muafiyet ile mezuniyet GANO baraj sınavının mazeret sınavı yoktur.(3) Haklı ve geçerli mazeretler belgelendirilmeleri koşulu ile şunlardır:a) Öğrencilerin, sağlık kurumlarından alacakları sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri.b) Mahalli en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.c) Birinci derece akrabaların ölümü veya ağır hastalık halleri.ç) Öğrencinin tutuklu veya gözlem altında olması.d) İlgili yönetim kurulunca mazeret olarak kabul edilecek diğer haller.(4) Yarıyıl/yıl esasına göre eğitim yapan birimlerde; ara sınav ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılır.(5) Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, ilgili birime dilekçeyle başvurmaları halinde giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır.(6) Aynı gün iki veya daha fazla dersten sınavı olan öğrenciler raporlu oldukları takdirde bir derse girip diğerine girmemiş ise girmiş oldukları sınavları da iptal edilerek mazeret sınavlarına alınırlar.Sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itirazMADDE 23 – (1) Sınavlarda öğrenciler 100’lük puan sistemine göre sayısal olarak ölçülür. Sınavı yapan öğretim elemanı sınav tarihini takip eden on iş günü içerisinde sınav sonuçlarını sayısal olarak ilan eder, cevap anahtarı ile birlikte sınav kâğıtlarını ve tutanağını ilgili birime teslim eder.(2) Öğrenciler sınav sonuçlarına, o dersin sınav sonucu ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde ilgili birime dilekçe vererek itiraz edebilir.(3) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, konunun kendisine intikal ettirilmesinden itibaren en geç üç iş günü içinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birime bildirilir. İtirazın sonucu ilgili öğrenciye üç iş günü içerisinde birim tarafından tebliğ edilir.(4) İlgili öğrencinin bu sonuca da üç iş günü içerisinde itirazı olması halinde; ilgili birimin yönetim kurulu itirazı değerlendirerek karara bağlar.Onur, yüksek onur öğrencisiMADDE 24 – (1) Bulundukları yarıyıl/yılsonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden, GANO’su 3,00-3,49 arasında olanlar yarıyıl/yıl “onur öğrencisi”, 3,50-4,00 arasında olanlar yarıyıl/yıl “yüksek onur” öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl/yılsonunda öğrencinin kayıtlı olduğu birim tarafından ilan edilir.Başarı durumuMADDE 25 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır. Öğrencilerin girdikleri sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Ders geçme notu en az 50’dir. Bu not; ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl/yılsonu sınavı veya bütünleme sınav notunun %60’ının toplamıdır. Ara sınav notu hesaplanırken sınavdan önce öğretim elemanı tarafından ilan edilmiş olmak kaydıyla laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, kısa süreli sınav, staj, iş yeri eğitimi ve benzeri çalışmalardan alınan not o dersin ara sınav notuna katılabilir. Ancak nota etkisi %50 oranını aşmaz. Öğrencinin bir dersten geçebilmesi için yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavından en az 50 puan alması zorunludur. Bu notu alamayan öğrenci, dersin ortalaması ne olursa olsun başarısız sayılır. Küsurlu notlar en yakın tam sayıya çevrilir.(2) Katsayı, harf notu karşılıkları ve anlamı ile mutlak değerlendirme sistemindeki not aralıkları aşağıdaki gibidir: Harf Notu Mutlak DeğerlendirmeKatsayı Karşılığı Anlamı Sistemindeki Not Aralıkları4.00 AA Mükemmel 85 – 1003.50 BA Çok İyi 75 – 843.00 BB İyi 70 – 742.50 CB Orta 65 – 692.00 CC Başarılı 60 – 641.50 DC Başarılı 55 – 591.00 DD Başarılı 50 – 540.50 FD Başarısız 40 – 490.00 FF Başarısız 0 – 390.00 FG Yarı yılsonu sınavına girmedi (başarısız) --0.00 DZ Devamsız (başarısız) -- MZ Mazeretli -- S Yeterli (başarılı) -- G Geçti (Başarılı) -- K Kaldı (Başarısız) -- (3) Harfli başarı notlarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:a) AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, G, S başarılı harf notlarıdır,b) FD, FF, FG, DZ, K, D başarısız harf notlarıdır,c) MZ, henüz başarı durumu netleşmemiş harf notudur,ç) FG: Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek o dersin yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına girme hakkı olduğu halde sınavlarına girmeyen öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci o dersten başarısız sayılır. Bu başarı derecesi, öğrencinin öğrenimi süresince tamamlamakla yükümlü olduğu toplam kredi ve GANO/YANO hesabında; ilgili dersin başarı katsayısı 0,00 alınarak GANO/YANO hesabına dersin kredisi katılmak suretiyle FF notu gibi işleme alınır.d) DZ: Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş, devamsızlık nedeniyle o dersin yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. Bu not FF notu olarak işleme alınır.e) MZ: Yarıyıl/yılsonu sınavlarına girmeye hak kazandığı halde, bu Yönetmelik hükümlerine göre yarıyıl/yılsonu sınavlarına giremeyen ve ilgili yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrencilerin sınavlarına giremedikleri dersler için verilir. Bu durumdaki öğrencinin başarı durumu belli olmadığından bu not bu aşamada toplam kredi ve GANO/YANO hesabına katılmaz. Bu not daha sonra yapılacak mazeret sınavı sonucu alınacak harf notuyla değiştirilir.f) S notu, öğrencilerin başka birimlerden transfer etmiş olduğu, ilgili yönetim kurulu tarafından başarılı kabul edilen derslere verilir. Bu tür derslerin kredisi, öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılır. Ayrıca S notu muafiyet sınavı sonucu başarılı olunmuş muaf olunan derslere verilir.Harf/harflerMADDE 26 – (1) Öğrencilerin bir dersteki durumunu belirten harf/harfler aşağıda belirtilen şekilde tanımlanır:a) R (Tekrar); dersin önceden başarılmış veya başarılmamış olmasına bakılmadan ilgili dersin tekrar edildiğini gösterir.b) NC (Kredisiz); dersin kredisinin olup olmamasına ve/veya kredi miktarına bakılmadan ilgili dersin kredisiz olarak alındığını gösterir. Bu işaretin verildiği dersler; öğrencinin öğretim programında belirtilen, öğrenim süresi içerisinde tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılmaz ve GANO/YANO hesaplarına katılmaz.c) TI (Transfer-İç Yatay Geçiş); birimin başka bir bölümünden veya anabilim dalından iç yatay geçiş yapmış öğrencilerin ilgili kurul tarafından kabul edilen dersleri için kullanılır. Bu işaretin verildiği dersler; öğrencinin öğretim programında belirtilen, öğrenim süresi içerisinde tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılır. Bu derslerin notları aynen aktarılır ve GANO/YANO hesaplarına katılır. Ancak yeni öğretim programında yer almayan transfer ettiği dersler, kredisiz (NC) olarak işleme alınır.ç) TY (Transfer-Dış Yatay Geçiş); başka bir birimden veya yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapmış öğrencilerin ilgili kurul tarafından kabul edilen dersleri için kullanılır. Bu işaretin kullanıldığı derslere ilişkin daha önce alınan notların transkripte işlenmesi gerekir.d) TD (Transfer-Dikey Geçiş); herhangi bir ön lisans programından bir lisans programına dikey geçiş yapmış öğrencilerin, ilgili kurul tarafından kabul edilen dersleri için kullanılır. Bu işaretin kullanıldığı derslere ilişkin daha önce alınan notların transkripte işlenmesi gerekir.e) T (Transfer); dersin başka bir yükseköğretim kurumunda alınmış olması ve yukarıdaki transfer türlerine dâhil edilemediği durumlarda kullanılır. Daha önceden başka kurumlarda kısmen veya tamamen eğitim almış ve geçiş yapmadan üniversiteye giriş sınavlarıyla birimde okumaya hak kazanmış öğrencilerin, ilgili kurul tarafından kabul edilmiş dersleri bu şekilde değerlendirilir. Bu işaretin kullanıldığı derslere S notu verilir.f) M (Muafiyet sınavı ile muaf, kredisiz); muafiyet sınavı yoluyla öğrencinin öğretim programında öngörülen yabancı dil gibi bir kısım derslerden muaf tutulduğu anlamına gelir. Muaf tutulan bu dersler öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılmaz ve GANO/YANO hesaplarına katılmaz. Öğrencinin öğretim programında belirtilen toplam krediyi tamamlaması için öğrenciye bu dersler yerine başka dersler önerilir.g) MK (Muafiyet sınavı ile muaf, kredili); muafiyet sınavı yoluyla öğrencinin öğretim programında öngörülen temel bir kısım derslerden muaf tutulduğu anlamına gelir. Muaf tutulan bu derslere S notu verilir ve öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılır. Bu dersler tekrar edilmez.ğ) DP (Değişim Programı); öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrencilerin almış olduğu, ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş dersler için kullanılır.h) TK (Tek ders sınavı); dersin tek ders sınavıyla alındığı durumlarda kullanılır.ı) ÇY (Çift anadal programı/yan dal programı); dersin çift anadal programı (ÇAP)/yan dal programı dâhilinde alındığını gösterir.Akademik başarı not ortalamalarıMADDE 27 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait YANO ve almış oldukları tüm dersler için hesaplanan GANO ile izlenir. Yıl düzeninde eğitim-öğretim yapan birimlerde, GANO/YANO hesaplarında yarıyıl yerine yıl esas alınır.(2) Bu ortalamalar; ilgili derslerden, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre alınmış harfli başarı notlarının, her birinin karşılığı olan başarı katsayılarının, o dersin kredisi ile çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Bu hesaplamalar sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. Virgülden sonraki üçüncü hane, beşten küçükse sıfıra; beş veya beşten büyükse, ikinci haneyi bir artıracak şekilde yuvarlanarak hesaplanır.(3) Bir yarıyıla/yıla ait YANO hesabı için, sadece o yarıyıla/yıla ait dersler; GANO hesabı içinse, öğrencinin almış olduğu tüm dersler göz önünde tutulur. Tekrarlanan derslerde alınan en son başarı katsayısı kullanılır. Kayıtlı bulunulan yarıyıl/yıl sonu itibariyle YANO veya GANO belirlenirken öğretim programında belirtilen alınmamış dersler ortalama hesaplarına katılmaz.Ders tekrarıMADDE 28 – (1) Bir dersten başarısız olan veya dersi alması gereken yarıyılda/yılda alamayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda/yılda almak zorundadır.(2) Öğrenciler, GANO’larını yükseltmek için DD ve DC notu aldıkları derslerini danışmanın onayı ile tekrarlayabilir. S notu, CC notu ve üzeri notlarla başarılmış dersler tekrar edilmez.(3) Tekrar edilen derslerde, alınan en son not geçerlidir ve GANO/YANO hesabında bu son not kullanılır.Tek ders sınavıMADDE 29 – (1) Öğrenciye, devam şartını yerine getirmek şartıyla, mezun olmak için tek dersi kaldığında o dersten tek ders sınav hakkı tanınır. Mezuniyet tek ders sınav günü akademik takvimde belirtilir.(2) Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir. Tek dersten kalmış olan öğrenciler, tek ders mezuniyet sınavına katıldıktan sonra başarısız olmaları durumunda, öğrenim harcını yatırmak suretiyle dersin okutulduğu dönemde yeniden kayıtlanarak dersi tekrar alır. Tekrar başarısız olması durumunda akademik takvimde belirtilen tek ders sınavına girebilir.Mezuniyet, diploma, diploma eki ve sertifikaMADDE 30 – (1) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.(2) Diplomanın kaybı halinde öğrenciye, yeni diploma verilir ve diplomanın arkasına da kaçıncı kez verildiği yazılır.(3) Kayıtlı olduğu öğretim programının bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmalarını bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.(4) Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve GANO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler, onur öğrencisi, GANO’su 3,50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir.(5) Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitirememiş olsa bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Çift anadal programlarına ait diplomalar, programların ait olduğu birimler tarafından verilir.(6) Uluslararası ortak programlarda mezuniyet hakkını kazanmış öğrenciler iki üniversiteden ayrı ayrı diploma alır. Bu diplomalarda; diplomanın hangi akademik birimlere ait olduğu, diğer üniversite ve hangi ortak programa ait olduğu belirtilir. Öğrenciler, uluslararası programın her iki kurumdaki akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamaz.(7) Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yan dal sertifikası verilmez. Sertifikalar, programların bağlı olduğu birimler tarafından verilir. Sertifikalarda öğrencinin anadalına ait diploma unvanı ayrıca belirtilir. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yan dal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir.(8) Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yan dal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yan dal sertifikası almaya hak kazanır.(9) Yan dal programını tamamlayan öğrenci, yan dal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz. Yan dal sertifikasının ne şekilde değerlendirileceği, öğrenciyi istihdam eden birim tarafından belirlenir.(10) Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Diploma eki öğrenciye bir kereye mahsus olmak üzere verilir. Diploma ekinin kaybı durumunda, diplomalarını kaybedenler için gerekli koşulların aynısı diploma eki içinde geçerlidir.Önlisans diplomasıMADDE 31 – (1) Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrenciler, ilgili lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olmak kaydıyla, başvurmaları halinde önlisans diploması alabilir. Önlisans diploması almayla ilgili olarak;18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğretimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ön lisans diploması alanların Üniversite ile ilişikleri kesilir.Mezuniyet tarihiMADDE 32 – (1) Mezuniyet tarihi, öğrencinin başarılı olduğu son sınavı tarihidir. Ancak, bu tarihe kadar staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, mezuniyet çalışması, diploma çalışması, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Mezuniyetleri, müteakip akademik yıla taşan öğrencilerin o yarıyılın katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödemeleri gerekir.BEŞİNCİ BÖLÜMKayıt Dondurma, İlişik Kesme ve Kendi İsteğiyle Üniversiteden AyrılmaKayıt dondurmaMADDE 33 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, bu nedenlerin ortaya çıkışından itibaren en geç bir ay içinde ilgili öğrencinin yazılı talebi üzerine ilgili yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin kaydının dondurulmasına karar verilebilir. Bu haklı ve geçerli nedenler şunlardır:a) Öğrencilerin, Üniversite hastaneleri veya diğer sağlık kurumlarından alacakları sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması gerekir. Bu sağlık raporunun süresi en fazla iki yıldır. İki yılı aşan süreler için yeniden sağlık raporu almak zorunludur.b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğrenim aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmiş olması.c) Mahalli en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.ç) Birinci derece akrabaların ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin, öğrenimine ara vermek zorunda olduğunun belgelenmesi ve ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi.d) Öğrencinin ekonomik sıkıntısı nedeni ile eğitimine ara verme talebinin belgelendirilmesi.e) Öğrencinin tutuklu veya gözlem altında olması.f) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması.g) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması nedeni ile askere alınması.ğ) İlgili yönetim kurulunca mazeret olarak kabul edilecek diğer haller.(2) Kayıt dondurmak için istenecek belgeler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.(3) Öğrencinin başvurduğu yarıyıldan itibaren; bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılan hallerde en fazla bir veya iki yarıyıl, (e) bendinde belirtilen hallerde tutukluluk halinin devamı süresince, (f) bendinde belirtilen hallerde ise mahkûmiyeti süresince, (g) bendinde belirtilen hallerde askerlik süresi boyunca kaydı dondurulur.(4) Mazereti kayıt dondurma süresinin bitiminden önce sona eren öğrenciler, dilekçeyle başvurarak bir sonraki başlamamış yarıyıldan/yıldan itibaren eğitimlerine ilgili yönetim kurulu kararıyla devam edebilirler.(5) Kayıt dondurma süreleri öğrencinin öğrenim süresinden sayılmaz.(6) Kayıt dondurma talebi normal öğrenim süresi içerisindeki öğrenciler tarafından yapılabilir.İlişik kesme ve kendi isteği ile Üniversiteden ayrılmaMADDE 34 – (1) Kendi istekleri ile öğrencilikten ayrılacak olanlar, ilgili dekanlık/müdürlüğe başvururlar. İlişiği kesilen öğrencinin Üniversiteye verdiği lise diplomasının arka yüzü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca onaylanır. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.(2) Öğretim dili yabancı dil olan programların hazırlık sınıflarından kayıtlarını sildiren öğrenciler, aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yerleştirilebilir. Bu öğrenciler, yerleştirildikleri programlardaki hazırlık sınıflarına devam edemez. Bu öğrencilerin, mezun olabilmeleri için yerleştirildikleri üniversitelerce açılacak yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olmaları gerekir.(3) Aşağıdaki durumlarda ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile öğrencinin kaydı silinir:a) Öğrenciler yükseköğretim kurumlarında örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarında aynı anda lisans ve önlisans eğitimine devam edebilirler. Ancak aynı anda örgün iki önlisans veya iki lisans programında kayıtlı bulunan öğrencilerin kayıtları silinir.b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükmü gereğince Üniversiteden çıkarma cezası almış olması.c) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, dissosiyatif sendrom, borderline gibi ruhsal bozukluk nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu almak ve incelenmek suretiyle, öğrenimlerine devam edemeyeceklerine ilgili birimlerin yönetim kurulunca karar verilmiş olması.ALTINCI BÖLÜMYatay ve Dikey Geçiş, Yeniden Kayıtta MuafiyetYatay ve dikey geçişlerMADDE 35 – (1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarına yapılacak yatay ve dikey geçişler ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.Meslek Yüksekokullarına geçiş ve intibakMADDE 36 – (1) Bir lisans programının en az ilk iki yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans programının en az % 60’ından başarılı olup da lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayanlar, istedikleri takdirde meslek yüksekokullarının benzer ve uygun programlarına intibak ettirilebilirler. Meslek yüksekokullarına geçiş ve intibaklarda, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.Yeniden kayıtta muafiyetMADDE 37 – (1) Üniversite de dâhil olmak üzere, herhangi bir yükseköğretim kurumundan daha önce kendi isteği ile ayrılanlar, başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilmiş veya mezun olmuş öğrenciler ile yatay/dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin ders muafiyetleri ve intibak işlemlerine, Senatonun belirleyeceği esaslar çerçevesinde aldıkları derslerin müfredat programları ve not durum belgesine dayanarak dersi veren öğretim elemanının ve intibak komisyonunun da görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu karar verir. Muafiyet başvuruları, öğrencinin fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ikinci haftasının sonuna kadar yapılır. Sonraki yarıyıllarda yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez.(2) Muafiyet isteğinin fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul yönetim kurulunca uygun görülmesi için:a) Daha önce diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencinin muafiyet isteğinde bulunduğu dersin kredi ve içerik bakımından uygun dersten almış olduğu harf notunun DD ve üzeri veya karşılığı olması gerekir. Muaf sayılan dersler not döküm belgesine S olarak işlenir. Başarı notu S ile takdir edilen dersler GANO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.b) Daha önce Üniversitede öğrenim gören öğrencilerden fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunca muafiyetleri kabul edilenlerin bu derslerden daha önce aldıkları harf notları not döküm belgelerine aynen işlenir. Bu notlar GANO hesaplamasına dahil edilir.Kurumlar arası ve kurum içi yatay geçişlerMADDE 38 – (1) Türkiye ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye veya Üniversite içerisinde eşdeğer diploma programları arasındaki kurum içi yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.(2) Yatay geçişe ayrılacak kontenjanlar ile eğitim-öğretim programlarına intibak esasları ilgili yönetim kurullarınca kararlaştırılır. Kurumlar arası geçiş yapan, ancak tekrar geri dönmek isteyen ve dosyaları gönderilmemiş öğrenciler, yarıyılların başlamasını izleyen iki hafta içerisinde başvurmaları durumunda ilgili yönetim kurullarının verecekleri kararla geri dönebilir. Bu durumda olan öğrencilerin derslere devam durumları, başladığı günden itibaren hesaplanır. Dosyaları gönderilen öğrencilerin geri dönüşü olmaz.YEDİNCİ BÖLÜMÇeşitli ve Son HükümlerÇift anadal lisans programlarıMADDE 39 – (1) Çift anadal programları bilim alanları yakın olan ve lisans diploması verilen tüm programlar arasında açılabilir. Çift anadal programları farklı fakültelerdeki lisans programları veya farklı dört yıllık yüksekokullardaki lisans programları arasındaki eşleştirmelerle yürütülebildiği gibi, aynı fakülte veya dört yıllık yüksekokuldaki lisans programları arasında da yürütülebilir. Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlar, ancak kendi aralarında çift anadal programları yürütebilir.(2) Hangi bilim alanlarının çift anadal programı oluşturmak üzere eşleşebileceği ve ikinci lisans programlarının ders uygulama içerikleri; programları yürüten birimlerin ve ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.(3) Uluslararası ortak programlara kayıtlı öğrenciler çift anadal programlarına katılamaz.(4) Çift anadal programlarına ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.Yan dal programlarıMADDE 40 – (1) Yan dal programları lisans öğrenimini başarıyla yürütmekte olan bir öğrencinin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında bilgilenmek üzere sınırlı öğrenim görmesini sağlayan sertifika amaçlı eğitim-öğretim programıdır. Yan dal programları farklı fakültelerdeki lisans programları veya farklı dört yıllık yüksekokullardaki lisans programları arasındaki eşleştirmelerle yürütülebildiği gibi, aynı fakülte veya dört yıllık yüksekokullardaki lisans programları arasında da yürütülebilir. Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlar, ancak kendi aralarında yan dal programları yürütebilir. Hangi bilim alanlarının yan dal programı oluşturmak üzere eşleşebileceği ve yan dal programlarının ders/uygulama içerikleri ilgili bölümlerin ve ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.(2) Uluslararası ortak programlara kayıtlı öğrenciler yan dal programlarına katılamaz.(3) Yan dal programlarına ilişkin diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.Yabancı dille eğitim ve yabancı dil hazırlık sınıfıMADDE 41 – (1) Yabancı dille eğitim-öğretim; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili birimin bu konuda hazırlayacağı esaslar çerçevesinde ve Senato tarafından verilen kararlar doğrultusunda yürütülür.İkinci öğretimMADDE 42 – (1) Üniversitede ilgili mevzuat hükümlerine göre ikinci öğretim uygulanabilir.Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimiMADDE 43 – (1) Öğrenciler; Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılmış anlaşma ve protokollere uygun olarak, ilgili diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilir. Öğrenciler, normal öğrenim sürelerinin ilk iki yarıyılında ve hazırlık sınıfında değişim programlarından yararlanamaz.(2) Öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarında devam edecekleri ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlerin; öğrencinin kendi öğretim programındaki ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının/program danışmanının önerisiyle ilgili yönetim kurulu kararıyla önceden belirlenir.(3) Öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumunda geçirdikleri yarıyıllarda; akademik takvime uygun olarak, kendi kurumuna ait öğrenci katkı payını ödemek ve kayıt yenilemek zorundadır.(4) Bu Yönetmeliğin 25 ve 26 ncı maddelerinde yer alan başarı katsayıları ve harf/harfler dikkate alınarak, öğrencinin başarılı ve/veya başarısız olduğu faaliyetlere ait notların dönüşümü gerçekleştirilir; bu not ve işaretler kendi öğretim programındaki eşdeğer faaliyetlere ait olarak not döküm belgesinde gösterilir.(5) Öğrenci, anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda alıp başarısız olduğu faaliyetlere karşılık olan, kendi öğretim programındaki eşdeğer faaliyetlerden de başarısız olmuş sayılır.(6) Öğrencinin anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır.(7) Yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışına gönderilen ön lisans ve lisans öğrencilerinin dönüşlerinde, gittiği yarıyıl/yarıyıllar ile ilgili olarak alabileceği en fazla ders kredi miktarını ilgili yönetim kurulları belirler.Tebligat ve duyuruMADDE 44 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak ve tebliğ varakası ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır. Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarının ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.(2) Öğrenciler, birimler tarafından yapılan yazılı duyuruları izlemekle yükümlüdürler.Hüküm bulunmayan hallerMADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile ilgili kurullar, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.Yürürlükten kaldırılan yönetmelikMADDE 46 – (1) 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Iğdır Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.İntibakGEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2008-2009 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptırmış ve henüz mezun olmamış olan öğrencilerin hakları saklıdır.(2) Üniversiteye, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında ve daha sonraki yıllarda kayıt yaptırmış olan tüm öğrencilere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.(3) 2013-2014 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrencilerin bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesiyle kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre almış oldukları başarı harf notlarına ait hakları saklıdır ve GANO hesaplamasında bu başarı harf notları dikkate alınır. Yeni GANO hesaplamasında bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde verilen katsayılar geçerlidir.YürürlükMADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.YürütmeMADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bu haber 1664 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..