Kelam İlminde Metodoloji Sorunu Sempozyumu

İlahiyat Fakülteleri XXI. Kelâm Koordinasyon Toplantısı ve “KELAM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU” Konulu Sempozyum 13-15 Mayıs 2015 tarihinde Gaziantep'te yapılacak

03 Kasım 2015 - 21:42 - Güncelleme: 03 Kasım 2015 - 22:11

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXI. KELÂM KOORDİNASYON TOPLANTISI ve “KELAM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU” KONULU SEMPOZYUM

AMAÇ VE GEREKÇE

İslâm dininin inanç esaslarının tespiti ve savunulması işlevini üstlenen kelâm ilmi, doğuşundan itibaren belirli yöntemler izleyerek işlevini yerine getirmeye çalışmıştır. Kelâm ilmi, diğer İslâmî ilimlere kıyasla küllî bir ilim olması nedeniyle, üzerinde durduğu hususları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmiş ve bunun gereği olarak özgün yöntemler geliştirmeye çalışmıştır. Kelâm okulları arasında çoğu zaman görülen yöntem farklılıkları, yaşanılan dönemin ihtiyaçları ve o ortamda üzerinde durulması gereken özel konulara göre şekillenmiştir. Buna bağlı olarak Başlangıç Dönemi, Mütekaddimûn Dönemi, Müteahhirûn Dönemi ve Yeni İlm-i Kelâm şeklinde tasnif edilebilecek dönemler yaşanmıştır. Günümüzde ise, geçmişteki bu yöntemlerin ana eksen olarak anlaşılıp, üzerinde durulması ve sorunlara çözüm üretilmesi aşamasında dikkate alınması gerekmekle beraber, yeni şeyler söylemenin gereği de kuşkusuzdur.

Günümüzde karşılaşılan sorunların çözülmesi sürecinde, geçmişte kelâm ekollerinin ve kelâm âlimlerinin izledikleri yöntemlerin avantajları tespit edilerek, geçerliliğini koruyan ve korumayan yönlerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bunun için öncelikle yapılması gereken şey, hem geçmiş hem de günümüzün inanç problemlerini tespit etmektir. Bu anlamda akıl – vahiy ya da nazar – haber dengesini korumaya çalışan klasik dönemin problemleri çözmedeki başarı ya da başarısızlığı, hangi alanlarda ve ne kadar olmuştur? Yöntem iddiasında bulunan ekol ve ulemânın zaman zaman kendi yöntemlerine uymamalarının sebepleri nelerdir? Felsefî dönemde izlenen yöntemin kelâma önemli açılımlar getirdiği kuşkusuzdur. Ancak bu yöntemin de bir süre sonra zayıfladığı görülmektedir. Bunun sebep ve sonuçları nelerdir? Geçen yüzyılın başlarında ortaya çıkan yenilik arayışlarının başarısız olmalarının sebepleri nelerdir? Bütün bu soruların cevaplandırılması, kelâm ilminde izlenmesi gereken yöntem konusunda katkı sağlayacaktır.

Günümüzde ortaya çıkan inanç problemleri, hem keyfiyet hem de kemiyet açısından oldukça zengindir. Bir yandan Yeni-Selefîlik, diğer yandan sûfî çevrelerin yaklaşımları, ümmetin önemli bir kısmını etkisi altına almıştır. Ayrıca deist ve materyalist çevreler, farklı söylem ve eylemlerle de olsa varlığını hissettirmektedir. New-Age akımları, cihatçı marjinal akımlar, cemaat, tarikat ve benzeri çevrelerin oluşturdukları dinî-siyasî algılar, karşılaşılan temel problemler arasındadır. Bütün bunlara karşı sahih algılar oluşturmak durumunda kalan kelâm ilmi ve kelâm ulemasının yöntem meselesi etrafında beyin fırtınası gerçekleştirmeleri için bu yıl yapılacak olan İlahiyat Fakülteleri XXI. Kelâm Koordinasyon Toplantısı’nın ana konusu “Kelâm İlminde Metodoloji Sorunu” olarak kararlaştırılmıştır.


SEMPOZYUMUN TASLAĞI ve ALT BAŞLIKLARI

A. XXI. Kelam Anabillim Dalları Koordinasyon Toplantısı

Lisans ve Lisansüstü Eğitim - Öğretime ilişkin problemleri ele alan tebliğ ve müzakereler.

B. “Kelam İlminde Metodoloji Sorunu” Başlıklı Sempozyum

I. Erken Dönem Kelâmı’nda Metodoloji

- Teşekkül sürecinde dinî düşüncede uygulanan yöntemler ve Mu’tezile’nin Kelâm ilmini yöntemsel olarak inşa etme çabası

- Erken ve Klasik Dönem Kelâmı’nda kullanılan metotlar

II. Mütekaddimûn Dönem Kelâm Metodolojisi

III. Müteahhirûn Dönem Kelâm Metodolojisi

- Aristotelesçi Mantık’ın Kelâm ilminin mukaddimesi haline gelmesi kelâmın yönteminde nasıl bir değişikliğe yol açmıştır?

- İbn Rüşd ve İbn Teymiyye gibi muhaliflerin Kelâm yöntemine yönelik eleştirileri

- Felsefe, Tasavvuf ve Selef literatüründe Kelâm metodolojisine yöneltilen eleştiriler

IV. Modern Dönem Kelâm Metodolojisi

- “Yeni İlm-i Kelâm” hareketinin, Kelâm yöntemine ilişkin önerileri

- Çağdaş İslâm düşünürlerine göre Kelâm İlmi’nde yöntem sorunu

- Yeni Kelâm metodunda disiplinler arası ilişkiler

- Yeni İlm-i Kelâm’ın epistemolojik yapısı

- Yeni İlm-i Kelâm’da mantık ve dilin yeri

- Yeni İlm-i Kelâm’da din-bilim ilişkisi


DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Cemalettin Erdemci

Prof. Dr. İlyas Çelebi

Prof. Dr. Şehmus Demir

Doç. Dr. İbrahim Aslan

Doç. Dr. Mahmut Çınar

Yrd. Doç. Dr. Abdımuhamet Mamytov

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ünverdi


BİLİM KURULU

Prof. Dr. Abdulgaffar Aslan
Prof. Dr. Abdulhamit Sinanoğlu
Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Prof. Dr. Cağfer Karadaş
Prof. Dr. Cemalettin Erdemci
Prof. Dr. İlhami Güler
Prof. Dr. İlyas Çelebi
Prof. Dr. Saim Yeprem
Prof. Dr. Mehmet Evkuran
Prof. Dr. M. Sait Özervarlı
Prof. Dr. Metin Özdemir
Prof. Dr. Metin Yurdagür
Prof. Dr. Osman Karadeniz
Prof. Dr. Ömer Aydın
Prof. Dr. Ramazan Altuntaş
Prof. Dr. Ramazan Biçer
Prof. Dr. Sinan Öge
Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Prof. Dr. Temel Yeşilyurt
Doç. Dr. Mahmut Çınar
Doç. Dr. İbrahim Aslan
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ünverdi

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi: 21 Aralık 2015

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 28 Aralık 2015

Bildiri Metinlerinin Son Gönderim Tarihi: 21 Mart 2016

NOT: Kabul edilen bildiriler, müzakerecilere gönderilecektir. Bildirilerin belirtilen tarihlerde gönderilmesi bu açıdan büyük önem arz etmektedir.

Sempozyum Tarihi: 13-15 Mayıs 2016

Sempozyum İletişim Adresi:

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Şehitkamil/ Gaziantep

Tlf: 0342 360 69 61

Fax: 0342 360 21 36

e- posta: kelamkoordinasyon2016@gmail.com

Sempozyum web duyuru adresi : www.kelam.org.tr

SEKRETERYA

Arş. Gör. Esra Delen : 0507 603 92 35

esradelenn@gmail.com

Arş. Gör. M. Raşit Akpınar: 0506 800 10 80

rasitakpinar@gmail.com

Okt. Fehmi Soğukoğlu : 0543 230 70 23

fehmisogukoglu@hotmail.com

Bu haber 2576 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..