Lisansüstü Öğrencilerine Burs Verilecek

Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Araştırma Merkezi tarafından aşağıdaki alanları belirtilen konularda araştırma yapan Yüksiklisans ve Doktora öğrencilerine belirtilen kontenjan dahiliinde burs verilecek.

30 Ekim 2015 - 17:23 - Güncelleme: 30 Ekim 2015 - 17:25

2016  YILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSLARI İLANI

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlıklarınca 2016 yılında; Bütünleşik Bilgi Sistemi dâhilinde, kendi çalışma alanlarıyla ilgili veya sosyal ve beşerî bilimler alanında ülke için öncelikli konularda hazırlanacak projelere katılan, tez konularını bu projeler çerçevesinde belirleyen yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yurt içi eğitim bursu verilecektir. Burs türleri, alanları, tez konuları ve sayılarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

A. YÜKSEK LİSANS BURS TÜRLERİ,  ALANLARI, TEZ KONULARI VE SAYILARI 

Türk Dil Kurumu

Alan

 

Tez Konusu

 

Sayı

Türk Dili

 

Türkiye Türkçesi Ağızları

 

6

 

Çağdaş Türk Yazı Dilleri (Sibirya, İran Ağızları vb.)

 

6

 

Türkçenin Söz Dizimi

 

3

 

Türkçenin Ses Bilgisi

 

3

 

Türkçenin Söz Varlığı

 

7

 

Eski Türk Yazıtları (Türkçe-Moğolca İlişkileri, Uygurca)

 

5

 

Türkçenin Eğitimi, Öğretimi

 

3

Türk Edebiyatı

 

Metin Çalışmaları

 

6

Halk Bilimi

 

Halk Bilimi

 

1

Dil Bilimi

 

Sözlükçülük

 

4

 

İşaret Dili

 

2

 

 

 

TOPLAM

46

Türk Tarih Kurumu

Alan

Tez Konusu

Sayı

Anadolu Araştırmaları

 

Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası

1

Selçuklu-Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Dönemlerinde Türk Devletlerinin Tebaası/Vatandaşı Olan

Ermeni-Rum-Yahudi-Süryani-Keldani-Nesturi-Yakubi gibi Millet ve Cemaatlerin Sosyal, Ekonomik ve

Kültürel Durumları

1

Selçuklu ve Osmanlı Arkeolojisi

1

Kafkas Araştırmaları

Sovyet     Döneminde             Kafkasya’da            Yapılanma;             Azerbaycan-Ermenistan-Gürcistan                 İlişkileri   (Sınırlar, Anlaşmazlıklar, Göçler ve Sürgünler) 

1

Sovyetler Birliği Döneminde Kafkasya’da Etnik Temizlik 

1

Kafkasya’da Ticaret 

1

Türk Tarihinin Kaynakları

Orta Asya-İran Anadolu Sahası

1

Mısır-Suriye-Irak Sahası

1

Hindistan ve Avrupa (Bizans-Latin)

1

Avrupa ve Balkan Araştırmaları

Osmanlı Dönemi Balkan (Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Macaristan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Sırbistan, Arnavutluk) Tarihi 1359-1912

1

Balkanlarda (Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Macaristan Sırbistan, vs.) Osmanlı Vakıfları

1

Osmanlı-(Habsburg, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, Lehistan, Macaristan) Münasebetleri ve Sömürgecilik.

1

Orta Doğu ve 

Afrika Araştırmaları

Türklerin İslam Medeniyeti ile Temasları ve İlk Kurulan Türk Devletleri: Tolunoğulları, İhşidiler, Karahanlılar,

Bulgarlar ve Selçuklular

1

Selçuklu Medeniyetinin Ortadoğu ve Afrika’ya Yayılması

1

Moğollar ve Ortadoğu

1

Orta Asya ve Uzak Doğu Araştırmaları

Çarlık Rusyası’nın Orta Asya Siyaseti

1

Babür Mimarlık/Sanat Mirası

1

Uzak Doğu’da İslamiyet

1

 

TOPLAM

18

 

 

 

 

 

Atatürk Kültür Merkezi

Alan

Tez Konusu

 

 

Sayı

Yurt Dışı Türkler ve

Akraba Topluluklar

Araştırmaları

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar

 

 

1

Balkanlar ve Afrika Bölge Çalışmaları

Balkanlar ve Afrika Bölge Çalışmaları

 

 

1

Bilim ve Düşünce Araştırmaları

Türk Düşünce Tarihi

 

 

2

Türk Bilim ve Düşünce İnsanları

 

 

1

Din ve Düşünce Araştırmaları

Türkiye’de Dini Hayat

 

 

1

Dini Düşünce 

 

 

1

Ortadoğu Araştırmaları

Ortadoğu’da Türk Sanatı

 

 

1

Türk Edebiyatı’nın Arap Dünyasında Tanınırlığı

 

 

1

Türkiye Araştırmaları

Sosyo-Kültürel Araştırmalar

 

 

2

Bugünün Sanatı ve Edebiyatı Üzerine Araştırmalar

 

 

3

Türk Sanatçıları ve Edebiyatçıları

 

 

1

Geleneksel El Sanatları

 

 

1

Değişen Toplum Yapısının Kültürel Analizleri

 

 

1

Farklı Sosyo-Kültürel Yapılar

 

 

1

Göç Araştırmaları

 

 

1

Kültürel Miras Araştırmaları

 

 

1

 

 

 

TOPLAM

20

 

Atatürk Araştırma Merkezi

Alan

Tez Konusu

 

 

Sayı

Milli Mücadele

Milli Mücadele Sürecinde Ankara-İstanbul İlişkileri

 

 

1

 

 

 

TOPLAM

1

 

B. DOKTORA BURS TÜRLERİ,  ALANLARI, TEZ KONULARI VE SAYILARI

 

Atatürk Kültür Merkezi 

Alan 

Tez Konusu

 

Sayı

Ortadoğu Araştırmaları

Türk Edebiyatı’nın Arap Dünyasında Tanınırlığı/Etkisi

 

1

Türkiye Araştırmaları

Sosyo-Kültürel Araştırmalar

 

1

Göç Araştırmaları

 

1

Bugünün Sanatı ve Edebiyatı Üzerine Araştırmalar

 

1

Türk Sanatçıları ve Edebiyatçıları

 

1

Din ve Düşünce Araştırmaları

Türkiye’de Dinî Hayat

 

1

Yurt Dışı Türkler ve

Akraba Topluluklar

Araştırmaları

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar

 

1

Balkanlar ve Afrika Bölge Çalışmaları

Balkanlar ve Afrika Bölge Çalışmaları

 

1

Bilim ve Düşünce Araştırmaları

Türk Düşünce Tarihi

 

1

Türk Bilim ve Düşünce İnsanları

 

1

 

TOPLAM

10

Atatürk Araştırma Merkezi

Alan 

Tez Konusu

 

Sayı

Milli Mücadele

Milli Mücadele Sürecinde Ankara-İstanbul İlişkileri

 

1

 

 

TOPLAM

1

 

Türk Dil Kurumu

Alan 

Tez Konusu

 

Sayı

Türk Dili

Eski Türk Yazıtları

 

1

Çeviri Bilimi

Çeviri

 

1

 

 

TOPLAM

2

 

 

Türk Tarih Kurumu

Alan 

Tez Konusu

Sayı

Anadolu Araştırmaları

Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası

1

Selçuklu-Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Dönemlerinde Türk Devletlerinin Tebaası/Vatandaşı Olan

Ermeni-Rum-Yahudi-Süryani-Keldani-Nesturi-Yakubi gibi Millet ve Cemaatlerin Sosyal, Ekonomik ve

Kültürel Durumları

1

Selçuklu ve Osmanlı Arkeolojisi

1

Anadolu’daki Göçebe ve Aşiretler

1

Türk Kaleleri ve Kışlaları

1

Kafkas Araştırmaları

Kafkasya’da Osmanlı Yönetimi 

1

Kafkasya’dan Göçler (1829-1924) 

1

Osmanlı’daki Türk-Ermeni Çatışmasının Kafkasya’ya Yansıması 

1

Sovyetler Birliği Döneminde Kafkasya’da Eğitim ve Kültür 

1

Dağıstan Bölgesi Türk Kültür Varlıkları  (mimari, mezar taşları, yazma eserler) 

1

Türk

Tarihinin Kaynakları

Orta Asya-İran Anadolu 

1

Mısır-Suriye-Irak

1

Hindistan

1

Avrupa Türk (Bizans-Latin)

1

Genel Türk

1

Avrupa ve Balkan Araştırmaları

Anadolu’dan Balkanlara Göç ve İskan (15-17. Yüzyıl)

1

Balkanlarda Müslüman Nüfus (1683-1923)

1

Balkanlardan Anadolu’ya Göç (1856-1926)

1

Balkanlarda Ulusal Devletler ve Azınlıklar (18-20. Yüzyıl)

2

Yakınçağ Avrupa (İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya) Tarihi

1

Orta Doğu ve Afrika

Araştırmaları

Doğu Afrika’da Dini ve Siyasi Gelişmeler

1

İran, Irak ve Suriye’de Atabeklikler

1

Osmanlılar Ortadoğu ve Afrika’da: Osmanlı Dönemi, Irak, Suriye, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Libya Doğu Afrika, Sahra ve Ötesi, Güney Afrika

1

İngilizlerin Hindistan ve Doğu-Kuzey Afrika’daki Etkinlikleri ve Sonuçları ile bu sırada Osmanlı Devleti’nin

Durumu

1

20. Yüzyılda Ortadoğu ve Afrika

1

Orta Asya ve Uzak Doğu

Araştırmaları

SSCB Döneminde Orta Asya

1

Türkistan Basın Tarihi

1

XVI. Yüzyıldan Günümüze Orta Asya’ya Dair Tarih Yazımı

1

Orta Asya’dan Türkiye’ye Muhaceret

1

Timurlu Sanat ve Kültürü

1

 

TOPLAM

31

BAŞVURU ŞARTLARI Yüksek Lisans Bursu

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
Aynı eğitim seviyesi için başka bir kurum veya kuruluştan Kredi ve Yurtlar Kurumu sistemi üzerinden burs almamış olmak,
Araştırma görevlileri hariç, herhangi bir kurum veya kuruluşta devamlı görev almıyor veya ücret karşılığı bir görevde çalışmıyor olmak,
Kurumların görev alanlarına giren konularda yurt içinde yüksek lisans öğrenimi görüyor olmak,
Tez konusunu burs ilanında belirtilen konulardan biri çerçevesinde belirlemiş veya belirleyecek olmak,
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Tablosu’na göre lisans diploma notu en az 70/100 olmak, 8) Burs başvurusu bitiş tarihinden önceki üç yıl içerisinde girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) Sözel (SÖZ) veya Eşit Ağırlık (EA) alanında en az 60,00 puan almış olmak,

9) Burs başvurusu bitiş tarihinden önceki beş yıl içerisinde girdiği yabancı dil sınavından en az bir yabancı dilden (YDS, ÜDS, KPDS vb.) en az 50,00 puan veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınavlarda bu puanlara karşılık gelen bir puan almış olmak.

Doktora Bursu

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
Aynı eğitim seviyesi için başka bir kurum veya kuruluştan Kredi ve Yurtlar Kurumu sistemi üzerinden burs almamış olmak,
Araştırma görevlileri hariç, herhangi bir kurum veya kuruluşta devamlı görev almıyor veya ücret karşılığı bir görevde çalışmıyor olmak,
Kurumların görev alanlarına giren konularda yurt içinde doktora öğrenimi görüyor olmak,
Tez konusunu burs ilanında belirtilen konulardan biri çerçevesinde belirlemiş veya belirleyecek olmak,
YÖK Not Dönüşüm Tablosu’na göre yüksek lisans diploma notu 75/100 olmak, 
Burs başvurusu bitiş tarihinden önceki üç yıl içerisinde girdiği ALES’ten Sözel veya Eşit Ağırlık alanında en az 60,00 puan almış olmak, 
Burs başvurusu bitiş tarihinden önceki beş yıl içerisinde girdiği yabancı dil sınavından en az bir yabancı dilden (YDS, ÜDS, KPDS vb.) en az 55,00 puan veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınavlarda bu puanlara karşılık gelen bir puan almış olmak.

BAŞVURU DÖNEMİ 

Başvurular; 02–13 Kasım 2015 tarihleri arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki Kurumların Genel Ağ sayfalarında yayınlanacak Elektronik Başvuru Formu üzerinden yapılacaktır.

 BURS MİKTARLARI, SÜRELERİ VE ÖDEMELERİ

Yüksek lisans bursu iki yıl, doktora bursu dört yıl süreyle verilir. Ancak Yönetim Kurulu kararıyla yüksek lisans bursu en fazla altı ay, doktora bursu ise en fazla bir yıla kadar uzatılabilir.

Burs ödemeleri, burs almaya hak kazanılan tarihi takip eden yılın Ocak ayından itibaren başlar, tatil ayları da dâhil olmak üzere öğrenim devam ettiği sürece ödenir.

Yüksek Lisans Bursu

Aylık 1.000,00 TL (Araştırma görevlileri için 500,00 TL),

Doktora Bursu

Aylık 1.500,00 TL’dir. (Araştırma görevlileri için 750,00 TL)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurular, başvuru şartlarında belirtilen kriterler ve aşağıda belirtilen puanlama ölçütleri esas alınarak Kurumlar tarafından değerlendirilecek ve mülakata katılmaya hak kazanan adayların listesi,  mülakatın yeri, tarihi ve saati Yüksek Kurum ve Kurumların Genel Ağ sayfalarında ilan edilecektir.

Puanlama Ölçütleri Genel Başarı Puanı

Yüksek lisans öğrencileri için lisans diploma notu, doktora öğrencileri için yüksek lisans diploma notunun %50’si,
ALES Sözel veya Eşit Ağırlık puanının  %20’si,
Yabancı dil sınavı (YDS, ÜDS, KPDS vb.) puanının %10’u,
Mülakat notunun %20’si alınarak hesaplanır.

“Burs Sistemi” tarafından otomatik olarak oluşturulan listelerdeki sonuçlara göre genel başarı puanı “70” ve üzeri olanlar, en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacak ve kontenjan sayısı kadar bursiyer adayı başarılı sayılarak Burs Almaya Hak Kazananlar Listesi oluşturulacaktır. 

BURS ALMAYA HAK KAZANANLARIN İLANI

Mülakat sonrasında burs almaya hak kazananların listesi, Yüksek Kurum ve Kurumların Genel Ağ sayfalarında ilan edilir. Burs almaya hak kazananlar, listenin ilanından itibaren on iş günü içinde istenilen belgeleri Burs Sistemi’ne yükler ve yükledikleri bütün belgelerin onaylı suretlerini şahsen veya posta ile burs almaya hak kazandığı Kuruma ulaştırır. Burs adaylarının beyanları ile belgeleri Kurum tarafından karşılaştırılır. İnceleme sonucunda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini süresi içinde göndermeyenler, bursiyer olma haklarını kaybederler.

Sisteme Yüklenecek Belgeler: a) Adli sicil beyanı,

Yüksek Lisans bursu için lisans, doktora bursu için yüksek lisans diplomasının onaylı örneği,
Yüksek Lisans bursu için lisans, doktora bursu için yüksek lisans ortalamasını gösteren not döküm çizelgesinin aslı veya onaylı örneği,
Öğrenci işlerinden son bir ay içerisinde alınan lisansüstü veya bunlara eş değer öğretim programına kayıt tarihini gün-ay-yıl olarak belirten öğrenci belgesinin aslı,
ALES sonuç belgesinin ÖSYM’nin Genel Ağ sayfasından alınan çıktısı,
Yabancı dil sınavı (YDS, ÜDS, KPDS) sonuç belgesinin ÖSYM’nin Genel Ağ sayfasından alınan çıktısı veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınava ait sonuç belgesi,
Araştırma görevlisi ise bu göreve atandığını gösteren onaylı belge.

Yukarıdaki belgeler istenildiği takdirde, aslı gösterilmek şartıyla burs almaya hak kazanılan Kurum tarafından onaylanabilir.

YÜKÜMLÜLÜKLER, BURSUN DEVAMI VE SÖZLEŞME

Lisanüstü eğitim bursları, 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye dayanılarak çıkarılan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği kapsamında verilmektedir. 

Burs almaya hak kazananların yükümlülükleri, imzalayacakları sözleşmeler ve burslarının devamı hakkındaki hükümler Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliğinde yer almaktadır. Adı geçen yönetmeliğe Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların Genel Ağ sayfalarından ulaşılabilir.

Burslu; imzaladığı sözleşmeye, yönetmelikte belirlenen genel esaslara, ayrıca bu belge ve genel esaslarda belirlenmemiş durumlarda Yönetim Kurulunun hakkında vereceği kararlara uymak zorundadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Atatürk Araştırma Merkezi

Ziyabey Caddesi No:19

06520 Balgat-Çankaya / ANKARA

312 2855512 / 1445

 

burs@atam.gov.tr www.atam.gov.tr

Türk Dil Kurumu

Atatürk Bulvarı No: 217

06680 Kavaklıdere/ANKARA

312 4575200 / 5260

o.yalman@tdk.org.tr www.tdk.gov.tr

Türk Tarih  Kurumu

Kızılay Sokak No: 1

06100 Sıhhıye/ANKARA

 

312 3112948

312 3102368 / 231

 apk@ttk.gov.tr www.ttk.org.tr

Atatürk Kültür Merkezi

Ziyabey Caddesi No:19

06520 Balgat-Çankaya /

ANKARA

 

312 2843418 / 1325

 

aysegul6006@gmail.com www.akmb.gov.tr

 

Bu haber 1541 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..