Polis Akademisi Akademik İlan

Polis Akademisi Akademik İlan

10 Ekim 2015 - 18:50 - Güncelleme: 10 Ekim 2015 - 18:51

Polis Akademisi BaĢkanlığı’na bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akademimiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Ģartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

Ġlan ile ilgili tüm bilgilere Akademimiz www.pa.edu.tr adresinden ulaĢılabilir.

 

ALINMASI PLANLANAN DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT ÖĞRETİM ELEMANLARININ ALANLARI, SAYILARINI GÖSTERİR TABLO

ALAN / AÇIKLAMA

DOÇENT

YARDIMCI

DOÇENT

ĠKTĠSAT ALANINDA DOKTORA YAPMIġ OLMAK,

ĠKTĠSAT POLĠTĠKASI ALANINDA DOÇENTLĠK ALMIġ

OLMAK, Ġġ GÜCÜ KATILIMI VE ĠġSĠZLĠK, TÜKETĠCĠ

GÜVENĠ,TÜRKĠYE’DE ĠKTĠSADĠ BÜYÜMENĠN SANAYĠ

SEKTÖRÜ,VERGĠ YAPISI ĠLE ĠLĠġKĠLERĠ ÜZERĠNE YAYINLANMIġ ÇALIġMALARI OLMAK

1

 

SOSYOLOJĠ ALANINDA DOKTORA YAPMIġ OLMAK,

YABANCI DÜġMANLIÜĞININ LACANCI ANALĠZĠ,

PSĠKANALĠZĠN FRANSA’DAKĠ DURUMU, FREUDĠZM VE

GENÇLĠK VE DÜġÜNCE AKIMLARI KONULARINDA ÇALIġMALARI OLMAK

 

1

SĠYASET BĠLĠMĠ VE KAMU YÖNETĠMĠ ALANINDA

SĠYASET VE SOSYAL BĠLĠMLER ALANINDA DOKTORA

YAPMIġ OLMAK LĠBERALĠZĠM VE

KOMÜNĠTERYANĠZMDE BĠREY FĠKRĠ, TÜRK

ROMANINDA TEK PARTĠ DÖNEMĠ VE TÜRK

MĠLLĠYETÇĠLĠĞĠ ÜZERĠNE YAYINLANMIġ ÇALIġMALARI OLMAK

 

1

MALĠYE ALANINDA MALĠYE LĠSANS ĠLE MALĠYE

TEORĠSĠ ALANINDA YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA

YAPMIġ OLMASI, KÜRESEL KAMUSAL MALLAR VE

FĠNANSMANI, VERGĠ, VERGĠ AHLAKI VE KAMU

MALĠYESĠ KONULARINDA YAYINLANMIġ ÇALIġMALARI OLMAK

 

1

 

EK-3/A

                 

ALINMASI PLANLANAN UZMAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ ALANLARI, SAYILARINI GÖSTERİR TABLO

ALAN / AÇIKLAMA 

UZMAN

ĠġLETME ALANINDA LĠSANS MEZUNU, SOSYAL POLĠTĠKA

ALANINDA TEZLĠ VEYA TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS MEZUNU OLMAK VE LOJĠSTĠK ALANINDA EN AZ 15 YIL Ġġ TECRÜBESĠ OLMAK

1

SOSYOLOJĠ BÖLÜMÜ MEZUNU VE ĠLETĠġĠM ALANINDA YÜKSEK

LĠSANS YAPIYOR OLMAK VE ĠLGĠLĠ ALANDA EN AZ 5 YIL Ġġ TECRÜBESĠ OLMAK

1

 

ALINMASI PLANLANAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ ALANLARI, SAYILARINI GÖSTERİR TABLO

                                                                   ALAN / AÇIKLAMA                                                  ARAġTIRMA

GÖREVLĠSĠ

KAMU YÖNETĠMĠ LĠSANS MEZUNU, SĠYASET BĠLĠMĠ

1

ALANINDA YÜKSEK LĠSANS MEZUNU, SĠYASET VE SOSYAL

BĠLĠMLER ALANINDA DOKTORA YAPIYOR OLMAK ULUSLAR ARASI ĠLĠġKĠLER ALANINDA LĠSANS MEZUNU,

1

ĠSTĠHBARAT ARAġTIRMALARI ALANINDA YÜKSEK LĠSANS YAPIYOR OLMAK

             TARĠH ALANINDA LĠSANS MEZUNU, SOSYAL VE KÜLTÜREL                 1

ANTROPOLOJĠ ALANINDA DOKTORA YAPIYOR OLMAK

ULUSLAR ARASI ĠLĠġKĠLER VE LEH DĠLĠ VE EDEBĠYATI       1 ALANLARINDA YÜKSEK LĠSANS YAPIYOR OLMAK ĠġLETME ALANINDA LĠSANS MEZUNU, ENDÜSTRĠ

1

ĠLĠġKĠLERĠ VE ĠNSAN KAYNAKLARI BĠLĠM DALINDA

YÜKSEK LĠSANS MEZUNU OLMAK ULAġIM GÜVENLĠĞĠ ALANINDA YÜKSEK LĠSANS MEZUNU,

1

GÜVENLĠK STRATEJĠLERĠ VE YÖNETĠMĠ ALANINDA

DOKTORA YAPIYOR OLMAK

BĠYOMÜHENDĠSLĠK ALANINDA LĠSANS VE YÜKSEK LĠSANS

                  MEZUNU VE BĠYOMÜHENDĠSLĠK ALANINDA DOKTORA                    1

YAPIYOR OLMAK

                        BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ LĠSANS MEZUNU VE BOTANĠK                         1

ALANINDA YÜKSEK LĠSANS YAPIYOR OLMAK

ĠKTĠSAT ALANINDA LĠSANS MEZUNU, ADLĠ BĠLĠMLER/FĠZĠK

1

ĠNCELEME VE KRĠMĠNALĠSTĠK ALANDA YÜKSEK LĠSANS

YAPIYOR OLMAK

BaĢvuru Adresi: Polis Akademisi BaĢkanlığı Personel ġube Müdürlüğü Kat. 2 Ankara/GölbaĢı Tel: 0 312 462 85 21

Bu haber 712 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..