TBMM Onu Ödülü Yönetmeliği

Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi

09 Nisan 2015 - 10:34

9 Nisan 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29321

YÖNETMELİK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ONUR ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ulusal ve uluslararası alanda yaptığı çalışmalar ve tescil edilmiş üstün başarıları ile ülkemizi en iyi şekilde temsil eden kişi veya kişilere, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı tarafından TBMM Onur Ödülü verilmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 14 üncü maddesi ve 1/12/2011tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: TBMM Başkanını,

b) Kurul Başkanı: TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanını,

ifade eder.

Ödül

MADDE 4 – (1) TBMM Onur Ödülü; para ödülü, berat ve heykelden oluşur.

(2) Berat ve heykel, TBMM Başkanlığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca hazırlatılır, berat Başkan tarafından imzalanır. Para ödülü 80 adet Cumhuriyet altını karşılığıdır.

Ödül ile ilgili esaslar

MADDE 5 – (1) TBMM Onur Ödülü Nisan veya Ekim ayında verilir. Onur Ödülü takvimi gerektiğinde Başkan tarafından ayrıca belirlenebilir.

(2) Daha önce TBMM Onur Ödülü almış olanlara tekrar ödül verilemez.

(3) TBMM Onur Ödülüne layık görülen eser, çalışma ve faaliyet, birden çok kişinin katıldığı ortak bir çalışmanın ürünüyse, bu kişilerin her birine berat ve heykel verilir, para ödülü aralarında paylaştırılır.

(4) TBMM Onur Ödülüne layık görülen kişinin vefat etmesi durumunda ödül, kanunî mirasçısına verilir.

(5) TBMM Onur Ödülü her yıl en fazla iki kişiye verilir.

Değerlendirme Komisyonu

MADDE 6 – (1) Değerlendirme Komisyonu; Kurul Başkanı başkanlığında TBMM Başkanlığı Genel Sekreteri, Bilgi ve Bilişim Hizmetlerinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı ve basın ve halkla ilişkilerden sorumlu Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısından oluşur.

(2) Değerlendirme Komisyonu, Kurul Başkanı tarafından toplantıya çağırılır, oyçokluğu ile karar alır.

(3) Değerlendirme Komisyonunun sekretarya hizmetleri Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca yürütülür.

Aday belirlenmesi ve adayın onaylanması

MADDE 7 – (1) TBMM Onur Ödülüne kişi ve kurumlarca aday gösterilemez.

(2) TBMM Onur Ödülü adaylarının belirlenmesinde adayın elde ettiği tescil edilmiş başarıları veya eserleri, topluma fayda sağlayan faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası alanda başarı göstermiş olması koşulları aranır. Değerlendirme Komisyonunca belirlenen bu koşullara uygun aday veya adaylar Başkanın onayına sunulur.

(3) Başkan, kendisine sunulan adaylar arasında belirleme yaparken ilgili dalda uzman görüşüne başvurabilir.

(4) Başkan tarafından onaylanan aday, Kurul Başkanı tarafından ilan edilir.

(5) Başkan, Değerlendirme Komisyonunca onayına sunulan adaylar arasından hiçbirini ödüle layık görmez ise o yıl TBMM Onur Ödülü verilmez.

(6) Vefat etmiş kişiler TBMM Onur Ödülüne aday olarak belirlenemezler.

(7) Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerden dolayı hüküm giyenler, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile TBMM Onur Ödülüne aday olarak belirlenemezler.

(8) Değerlendirme Komisyonunca belirlenen adayın, aday gösterildiği eser ve çalışmasıyla daha önce başka bir ödüle aday gösterilmiş olması veya başka bir ödülü almış olması; daha önce TBMM Onur Ödülüne aday gösterildiği halde ödüle layık görülmemiş olması TBMM Onur Ödülüne aday olarak belirlenmesine engel teşkil etmez.

(9) Adaylık sürecinde değerlendirilen adayların isimleri, ilgili bilgi ve belgeleri gizli tutulur.

Ödül töreni

MADDE 8 – (1) TBMM Onur Ödülü, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulunca uygun görülen usul çerçevesinde Başkanın onayı ile belirlenecek yer ve tarihte, Başkan veya Başkanvekili tarafından verilir. Ödül töreni Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca düzenlenir.

Ödülün geri alınması

MADDE 9 – (1) Ödül aldıktan sonra bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında sayılı suçlardan birinden hüküm giyenlerin ödülleri geri alınır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 22/11/2012 tarihli ve 28475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

Bu haber 785 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..