Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilgi Toplumu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

23 Haziran 2014 - 00:15

23 Haziran 2014 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29039

YÖNETMELİK

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TOPLUMU UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Hava Kurumu Üniversitesine bağlı olarak kurulan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilgi Toplumu Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilgi Toplumu Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin danışma kurulunu,

b) Merkez: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilgi Toplumu Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin müdürünü,

ç) Müdürlük: Merkezin müdürlük makamını,

d) Rektör: Üniversitenin rektörünü,

e) Rektörlük: Üniversitenin rektörlük makamını,

f) Senato: Üniversitenin senatosunu,

g) Üniversite: Türk Hava Kurumu Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin yönetim kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye’de ve Türkiye’nin işbirliği hedefinde yer alan ülkelerde; Bilgi Toplumu, e-Devlet ve e-Dönüşüm alanlarında; kurumsal/ulusal strateji, eylem planı, yol haritası, eğitim programı, Bilgi Toplumu stratejisi hazırlanmasına ve uygulanmasına yönelik olarak uluslararası teknolojik araştırma ve akademik faaliyetleri gerçekleştirmek.

b) Bilgi Toplumu, e-Devlet, e-Dönüşüm, bilgi teknolojileri, iyi yönetişim alanlarında çözüm odaklı bir merkez haline gelerek çeşitli disiplinlerden akademisyenlerin, kamu kurumu ve özel sektör uzmanları ile sivil toplum kuruluşlarının bir arada çalışabileceği kurumsal, ulusal veya uluslararası projeleri yürütmek.

c) Elde ettiği bilgi birikimini, ulusal ve uluslararası seviyede karar alıcılara, akademisyenlere, özel sektör liderlerine ve diğer sosyal paydaşlara yayın, kitap, rapor, broşür, sempozyum, çalıştay vb. ile ulaştırmak.

ç) Akademik programlar çerçevesinde, Bilgi Toplumu, e-devlet, e-dönüşüm ve bilgi teknolojileri alanlarında çok disiplinli uzman işgücü gelişimine olanak sağlamak.

d) Kamu ile özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunmak suretiyle bilim dünyasına katkı sağlamak.

e) Bu alanda çalışma yapan yerli ve yabancı araştırma merkezleri, enstitüler, dernekler, vakıflar, düşünce grupları, uluslararası kuruluşlar vb. ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalarda bulunmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kalkınma Bakanlığı tarafından oluşturulan Bilgi Toplumu Strateji ve Eylem Planına ilaveten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından oluşturulan e-Devlet Eylem Planı ile örtüşecek şekilde, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, vermekte oldukları hizmetleri daha etkin, etkili ve verimli olarak sunabilmeleri için bilgi teknolojilerinden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlayacak şekilde, strateji, eylem planı, yol haritası ve eğitim programlarından oluşan projeler geliştirerek bunları hayata geçirmek.

b) AR-GE çalışmaları neticesinde kazanılan teorik birikimin uygulamaya geçirilmesi aşamasında akademi – sanayi işbirliğini en üst düzeyde sağlamak.

c) Çeşitli bilimsel etkinlikler (seminer, sempozyum, panel, çalıştay, beyin fırtınası, konferanslar vb.), internet üzerindeki faaliyetler (site, blog vb.) ve periyodik yayınlar (hakemli dergi, bültenler vb.) ile üniversite birimleri/personeli/öğrencileri arasındaki sinerjiyi arttırmak.

ç) Başta Türk Hava Kurumu Üniversitesinin ilgili fakülte, enstitü ve meslek yüksekokullarının dersleri olmak üzere, Bilgi Toplumu, e-Dönüşüm, e-Devlet, iyi yönetişim ile ilgili yapılacak bilimsel araştırmalar için akademik platform görevi yapmak.

d) Bilgi Toplumu, e-Devlet, e-Dönüşüm ve iyi yönetişim ile ilgili Üniversitenin Yayın Kurulundan geçen kitap, rapor vb. özgün akademik çalışmaları, Rektörün uygun görmesi halinde basmak ve bu yayınların satışı ile Üniversiteye katkı sağlamak.

e) Ulusal ve uluslararası organizasyonlarla teknik işbirliği yaparak proje gerçekleştirme ve ortak araştırma olanakları sağlamak.

f) Üniversitenin bilimsel etkinliğini artırmak ve üniversiteyi akademik, siyasi ve sosyal çevrede akademik anlamda daha görünür hale getirmek.

g) Üniversitenin ilgili akademik birimleri ile koordineli olarak TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kurumlardan destekli disiplinler arası projeler geliştirmek ve bu alanda yapılacak çalışmaları kolaylaştırmak.

ğ) Ulusal veya uluslararası bilimsel yayınlardan elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirilmelerini yapmak, üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak.

h) Üniversitenin meslek yüksekokulu, lisans, lisansüstü eğitimleri ile sertifika programlarına katkı sağlamak.

ı) Öğrencilerin akademik yeterliliğini artırmak, işbirliği becerilerini ve beraber çalışma kâbiliyetlerini geliştirmek.

i) Resmî veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına, başta Bilgi Toplumu ve e-Dönüşüm alanlarında olmak üzere, danışmanlık hizmeti vermek.

j) Rektörlüğün belirleyeceği diğer konularda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün yokluğunda Müdürlük görevini kimin yürüteceği önceden belirlenir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetler için genel çerçeveyi belirlemek.

c) Merkezin yönetim organlarına Müdürlük yapmak.

ç) Sürekli bir gelişim planı çerçevesinde yeni hedefler belirlemek.

d) Üniversitenin birimlerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile çalışmalar yapmak, kaynaklardan elde edilecek bilgi akışı sistemini geliştirmek ve bu çalışmaları belgelendirmek.

e) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, toplantılar düzenlemek ve alınan kararları uygulamak.

f) Merkezin ve bağlı birimlerin yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli önlemleri almak, gerekli yönlendirme ve denetlemeleri yapmak.

g) Merkez ve bağlı birimlerinin çalışma programlarına ilişkin yıllık düzenlemeleri yapmak, yıllık çalışma raporlarını oluşturarak Rektörlüğe onay için sunmak.

ğ) Yayınlanması veya Üniversite dışında sunulması istenen araştırma ve incelemeleri Rektörlüğe onay için sunmak.

h) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun idarî hizmetlerini yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Rektör tarafından görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam üç kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, Rektör tarafından yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir kez toplanır. İhtiyaç halinde Müdür, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak,

b) Kurul üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak,

c) Araştırma ve proje gruplarını oluşturmak, çalışma kurallarını belirlemek ve çalışmaları değerlendirmek,

ç) Ortak çalışmalar için ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliğinin ilke ve kurallarını belirlemek ve hazırlanan protokolleri incelemek ve onaylamak.

d) Yıllık faaliyet programını incelemek, ilgililerin görüşlerini alarak yeni program düzenlemelerinin yapılmasını sağlamak.

e) Müdür tarafından önerilen eğitim, staj ve sertifika programları ile ilgili kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu alanlarda ve konularda öneri ve düşüncelerine başvurulmak amacıyla, Müdürün teklifi üzerine Rektörün seçeceği aşağıda belirtilen grupların temsilcilerinden oluşur:

a) Yurt dışı ve yurt içindeki üniversitelerde Merkez faaliyetleri konusunda birikimi olan öğretim üyeleri.

b) İstekleri halinde, konu ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri.

c) İstekleri halinde, diğer yurt dışı ve yurt içindeki üniversitelerin ve konuyla ilgili merkezlerin temsilcileri.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

(3) Danışma Kurulunda; Yönetim Kurulu üyelerinden başka, birinci fıkrada belirtilen kuruluşların temsilcilerinden en fazla on üye bulunur. Bu üyeler; Müdür tarafından belirlenir ve Rektör tarafından Danışma Kurulunda bir yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden Danışma Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.

b) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.

c) Tamamlanmış ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek.

ç) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bu haber 1070 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..