Türkiye Bursları Yönetmeliği Yayınlandı

17 Haziran 2014 - 05:43

17 Haziran 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29033

YÖNETMELİK

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

TÜRKİYE BURSLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından uluslararası öğrencilere verilen ve Türkiye Bursları olarak adlandırılan burslara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Burslarının stratejik amaç ve hedeflerini, burs programlarını ve süreçlerini, öğrencilerin ve ilgili kurumların yükümlülüklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Türkiye Bursları kapsamındaki burs programlarına başvuran uluslararası öğrencileri,

b) Araştırma bursu: Bir doktora programına kayıtlı ve yeterliği geçmiş veya bir doktora programını tamamlamış adaylara araştırma programları için verilen bursu,

c) Başkanlık: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının merkez ve yurtiçi ve yurtdışında kurulacak diğer birimlerini,

ç) Burs programları: Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından amacı, kapsamı, çalışma alanları, bölümleri, seçim şartları ve diğer hususları belirlenen burs programlarını,

d) Bursluluk taahhütnamesi: Öğrencilerin yükümlülüklerini ve bursluluk şartlarını belirten ve burslandırılmaya uygun bulunan adaylar tarafından imzalanan belgeyi,

e) Dış Temsilcilik: Yurtdışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarını,

f) Kurul: 5978 sayılı Kanunla oluşturulan Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulunu,

g) Ödemeler: Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından miktarları belirlenen ve burs programları kapsamındaki öğrencilere verilen veya öğrenciler adına yapılan aylık burs, barınma desteği, öğrenim katkı payı ödemeleri, Türkçe dil öğretimi ödemeleri, sağlık sigortası ödemeleri ve sağlanan ulaşım giderleri ile Kurul tarafından belirlenen diğer ödemeleri,

ğ) Öğrenci: Türkiye Bursları kapsamında Türkiye’de eğitim görmesi ve araştırma yapması uygun görülen yabancı uyruklu uluslararası öğrencileri,

h) Sekretarya: Başkanlık Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığını,

ı) Türkiye Bursları: Türkiye Cumhuriyeti tarafından uluslararası öğrencilere verilen burs programlarının genel adını,

i) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

j) YURTKUR: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Stratejik Amaç ve Hedefler

Stratejik amaç

MADDE 5 – (1) Türkiye Burslarının amacı, Türkiye’nin uluslararası alanda geliştirdiği kültürel, siyasal ve ekonomik ilişkilerin uluslararası öğrenciler tarafından tesis edilecek bağlar ile güçlendirilmesi, ülkemizin kültür ve medeniyeti ile yükseköğretim alanında sağladığı birikimin küresel düzeyde paylaşımının sağlanması, yükseköğretim kurumlarımızın uluslararasılaşmasına nitelikli uluslararası öğrencilerle katkı sunulmasıdır.

Hedefler

MADDE 6 – (1) Türkiye Burslarının hedefleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Türkiye’nin kamu diplomasisi faaliyetlerini desteklemek.

b) Ülkemizin yükseköğretiminin uluslararasılaşmasına katkı sağlamak.

c) Kamuoyunda uluslararası öğrenci farkındalığını artırmak.

ç) Uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.

d) Uluslararası öğrencilere Türkçe öğretiminin geliştirilmesine yönelik çalışmaları teşvik etmek.

e) Türkiye Mezunları ağının oluşturulmasını ve koordinasyonunu sağlamak.

f) Nitelikli, rekabet edebilen ve çeşitliliklere karşılık verebilen burs programları geliştirmek.

g) Burs programlarının amaçları ile uyumlu nitelikli öğrencileri seçmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Burs Programları ve Süreçler

Burs programları

MADDE 7 – (1) Türkiye Bursları; amacı, kapsamı, süresi, uygulama usul ve esasları Kurul tarafından belirlenen çeşitli burs programlarından oluşur.

(2) Burs programları; Türkçe dil öğretimi, önlisans, lisans, lisansüstü ve araştırma burs programlarından bir veya birden fazlasını kapsar.

(3) Amaç, kapsam, hedef, izleme ve değerlendirme yöntemi, uygulama usul ve esasları, süre ve diğer hususları içeren burs programı Sekretarya tarafından Kurula sunulur. Burs programları, Kurul onayından sonra yürürlüğe girer.

(4) Yeni burs programı oluşturulmasına, mevcut programların değiştirilmesine veya sona erdirilmesine Kurul karar verir.

(5) Başkanlık, ilgili kurumlarla tamamının veya belirli bölümlerinin işbirliği çerçevesinde yürütülmesi gereken burs programlarıyla ilgili olarak protokol yapabilir.

Bursların kapsamı

MADDE 8 – (1) Türkiye Bursları kapsamında öğrencilere sunulacak imkânlar, bursların stratejik amaç ve hedeflerine ulaşılabilmesini temin edecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

(2) İlgili burs programı kapsamında eğitim, barınma, ulaşım, sağlık harcamaları, aylık burs ödemesi gibi imkânlardan hangisi veya hangilerinin öğrencilere sunulacağına, sunulacak miktara ve niteliğine Kurul tarafından karar verilir.

Türkiye Burslarının temel süreçleri

MADDE 9 – (1) Türkiye Bursları aşağıda belirtilen temel süreçlerden oluşur:

a) Planlama.

b) Tanıtım.

c) Başvuru.

ç) Seçim ve yerleştirme.

d) İntikal ve kayıt.

e) Türkçe öğretimi.

f) Sosyal ve kültürel rehberlik.

g) Akademik ve mesleki rehberlik.

ğ) Bursluluk işlemleri.

h) Mezun koordinasyon.

ı) Raporlama.

Planlama

MADDE 10 – (1) Türkiye Bursları kapsamında tahsis edilecek lisans, lisansüstü, araştırma ve Türkçe dil burs kontenjan adedi, YÖK ve ilgili kamu kurumlarının görüşleri dikkate alınarak yıllık olarak Kurul tarafından belirlenir.

(2) Burs programlarına tahsis edilen kontenjanların dağılımı, Türkiye Burslarının stratejisiyle uyumlu olarak Sekretarya tarafından yapılır.

(3) Başkanlık, Türkiye Burslarına tahsis edilen kontenjanların bölüm, program, alan ve düzeylerine göre ülke ve bölgelere dağılımını dış temsilcilikler, kamu kurumları ve bunların yurtdışı teşkilatlarının görüşleri ile üniversiteler, araştırma merkezleri, ulusal ve uluslararası kuruluşların raporlarını değerlendirerek belirler.

(4) İkili anlaşmalar çerçevesinde muhatap ülkelere taahhüt edilen kontenjanlar uygun görülen burs programı kapsamında değerlendirilebilir.

Tanıtım

MADDE 11 – (1) Türkiye Bursları, ilgili burs programlarının amaç ve hedeflerine uygun olacak şekilde yurtiçinde ve yurtdışında sürekli tanıtım stratejisiyle, yerinde veya uzaktan tanıtım metotlarıyla tanıtılır.

(2) Tanıtımın temel hedefi Türkiye Burslarının uluslararası marka değerini oluşturmak suretiyle ilgili burs programlarının hedeflediği nitelikli öğrencilerin Türkiye’ye gelmelerini teşvik etmektir. Tanıtım stratejisi kapsamında Türk Yükseköğretiminin uluslararasılaşmasına katkı sağlamak hedefi de gözetilir.

(3) Tanıtım stratejisi, yöntem ve araçları Başkanlık tarafından tespit edilerek kamu ve özel sektör işbirliği içerisinde uygulanır.

Başvuru

MADDE 12 – (1) Türkiye Burslarına başvurular, başarılı öğrencilerin Türkiye’yi tercih etmelerine yardımcı olacak şekilde, doğru zaman ve yöntemle alınır. Başvurular herkesçe ulaşılabilir bir şekilde, kolay ve anlaşılabilir bir yöntemle elektronik ortamda alınır.

(2) Elektronik ortamda başvurunun mümkün olmadığı durumlarda elden başvuru alınması Başkanlığın teklifi ve Kurul başkanının onayı ile mümkündür.

(3) Burs programlarına yalnızca yabancı uyruklular başvurabilir. Türk vatandaşları ile çifte vatandaşlıklarından biri Türk vatandaşlığı olanlar ya da herhangi bir sebeple Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlar, Türkiye Burslarından faydalanamazlar.

Seçim ve yerleştirme

MADDE 13 – (1) Adaylar arasından yapılacak seçim, adayların akademik yetenek, ilgi ve bilgi düzeyi, sosyal becerisi, varsa ulusal ve uluslararası ödülleri gibi hususları değerlendirmek amacıyla, başvurulan ülke, başvuru sayısı ve benzeri hususlar dikkate alınarak başvuru belgeleri üzerinden yapılacak ön eleme, yazılı sınav ve/veya sözlü sınav gibi yöntemlerden uygun olanları bir araya getirilmek suretiyle yapılır. Seçim sürecinde kullanılacak ana yöntem ve varsa bunun istisnaları Başkanlığın teklifi, Kurul Başkanının onayı ile belirlenir.

(2) Yapılan seçim çalışmaları sonucunda adayların almış oldukları puanlar ve yapmış oldukları tercihler dikkate alınarak başarılı bulunan adaylar Başkanlık tarafından Kurul Başkanının onayına sunulur. Kurul Başkanı tarafından onaylanan liste, Başkanlık tarafından önerilen programlara yerleştirilmek üzere YÖK’e gönderilir.

(3) YÖK tarafından yapılan yerleştirme işlemleri kesindir.

(4) Kazanan adaylara Türkiye Bursları kapsamında yükümlülüklerini ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımları içeren ve Başkanlıkça hazırlanan bursluluk taahhütnamesi imzalatılır.

İntikal ve kayıt

MADDE 14 – (1) Türkiye Burslarına hak kazanan adayların, Türkiye’ye gelmeden önce yapmaları gereken işlemler ile ulaşım ve Türkiye’de yapacakları işlemlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için gereken her türlü tedbir Başkanlıkça alınır. İlgili kamu kurumları nezdinde öğrenciler adına yapılacak işlemler, gerekli görülmesi halinde Başkanlık tarafından yürütülür.

(2) Türkiye Burslarına hak kazanan adaylar üniversite, Türkçe öğretim merkezi ve yurt kaydı ile vize/ikamet izni için gerekli olan evrakı hazırlayarak süresi içerisinde başvurularını yapar.

Türkçe öğretimi

MADDE 15 – (1) Öğrenciler, ilk yıl Türkçe öğretimine tabi tutulurlar. Ancak adaylardan Başkanlık tarafından talep edilen düzeyde Türkçe bilen ve bu durumu geçerli bir belge ile belgelendirenler bu eğitimden muaf tutulurlar.

(2) Başkanlık ve ilgili kurumlar adayların yerleştirildikleri bölüm ve programları göz önünde bulundurarak düzeyleri için gerekli seviyede Türkçe öğrenmeleri hususunda her türlü tedbiri alır.

Sosyal ve kültürel rehberlik

MADDE 16 – (1) Türkiye Bursları amaç ve ilkelerine uygun sosyal ve kültürel rehberlik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için, Başkanlık ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile eşgüdüm halinde çalışarak gerekli faaliyetleri yürütür.

(2) Sosyal ve kültürel rehberlik faaliyetleri, öğrencinin ihtiyaçlarını dikkate alan bir anlayışla yürütülür.

(3) Sosyal ve kültürel rehberlik faaliyetleri kültürel değer ve varlıklarımızın doğru bir şekilde tanıtılması esasına dayanır. Ayrıca bu faaliyetler kapsamında, öğrencinin kendisini ve kültürünü anlatabileceği fırsatlar da oluşturulur.

(4) Başkanlık, oryantasyon programları, kültür gezileri, öğrenci buluşmaları, sanat ve spor faaliyetleri gibi etkinlikler düzenler veya düzenlenmesine yardımcı olur. Bu tür faaliyetlerin eşgüdüm içerisinde sistematik olarak düzenlenmesi teşvik edilir.

Akademik ve mesleki rehberlik

MADDE 17 – (1) Öğrencilere eğitimlerinin yanı sıra, kişisel gelişimlerine yardımcı olmak, akademik ve mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmek, mezuniyet sonrasında başarılı olmalarını ve ülkelerinde ihtiyaç duyulan alanlarda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla destekleyici eğitimlerin verilmesi için Başkanlık, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, mesleki kuruluşlar, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları ile gerekli çalışmaları yapar. Bu amaçla, sertifika programları, staj programları, kurslar, seminerler gibi etkinlikler düzenlemek veya düzenlenmesine yardımcı olmak, ayrıca bu tür faaliyetlerin yapılmasını teşvik etmek amacıyla her türlü tedbir alınır.

Bursluluk işlemleri

MADDE 18 – (1) Bursluluk sürecinin başlangıcından sonuna kadar geçen süre içerisinde öğrencinin bursluluk durumunu ilgilendiren her türlü uygulama, açık ve anlaşılır bir şekilde düzenlenir ve öğrencilerin kolayca ulaşabileceği bir ortamda sunulur. Başkanlık veya ilgili kamu kurumları öğrencinin bursluluk durumunu etkileyen her türlü bilgi ve belgenin doğrudan kaynağından temin edilmesine yönelik tedbirleri alır.

(2) İdari süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla, öğrencinin vize, ikamet tezkeresi, kayıt, ödemeler, izin ve benzeri işlemlerine ilişkin her türlü tedbir Başkanlık ve ilgili kamu kurumları tarafından alınır.

Mezun koordinasyonu

MADDE 19 – (1) Başkanlık ve ilgili kamu kurumları, mezunlarla ilişkilerin devamlılığını sağlamak üzere işbirliği halinde gerekli çalışmaları yapar.

(2) Mezunların kendi aralarında ve Başkanlıkla iletişimin devamını sağlayacak her türlü faaliyet Başkanlık ve ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilir veya desteklenir. Mezunları bir araya getirecek sivil toplum yapılanmaları teşvik edilir.

Raporlama

MADDE 20 – (1) 9 uncu maddede belirtilen temel süreçler kapsamında Başkanlık, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan her türlü faaliyet, belirlenmiş zamanlarda ve yöntemle Sekretaryaya bildirilir. Söz konusu faaliyetler Sekretarya tarafından değerlendirilir ve Kurul tarafından onaylanmasını müteakiben kamuoyuna sunulmak üzere yıllık olarak raporlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yükümlülükler ve Eşgüdüm

Kurumsal yükümlülükler

MADDE 21 – (1) Başkanlık; Kurul adına Türkiye Burslarına ilişkin iş ve işlemlerin koordinasyonu ve yürütülmesinden sorumlu olup Türkiye Bursları kapsamında burslandırılarak yerleştirilmesi yapılan öğrencilerin bilgilerini gerektiğinde, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, YURTKUR ve YÖK başta olmak üzere ilgili kurumlarla paylaşır. Söz konusu kurumlar öğrencilerle ilgili işlemlerde bu bilgileri esas alırlar.

(2) Dışişleri Bakanlığı; burs programlarının duyurulması, başvuru, sınav ve değerlendirme sürecine ilişkin gerekli desteğin sağlanması, kazanan adaylara ait belgelerin tasdik edilmesi, dosyaların ilgili kurumlara gönderilmesi, adayların vize/ikamet izni işlemlerinin yapılması, burslu öğrencilerin ülkelerinde bulundukları esnada belirli bir süreliğine ya da sürekli olarak öğrenimlerine devam etmelerine engel teşkil eden bir durumun olması halinde sunulan bilgi ve belgelerin ilgili kurumlara gönderilmesi işlemlerinden sorumludur.

(3) İçişleri Bakanlığı; burs kazanan adayların vize/ikamet izni işlemlerinin yürütülmesi ve yabancılarla ilgili mevzuata dair diğer işlemlere ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılmasından sorumludur.

(4) YÖK; üniversitelerdeki kontenjan ve bölümlerin bildirilmesi, adayların üniversitelere yerleştirilme işlemlerinin ve uygulamaya ilişkin diğer akademik işlemlerin yürütülmesinden sorumludur.

(5) Üniversiteler; öğrencilerin kayıt ve akademik işlemlerinin yürütülmesinden ve uluslararası öğrenci ofisleri aracılığıyla öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasından sorumludur.

(6) İlgili kamu kurum ve kuruluşları Türkiye Burslusu öğrencilerin muhatap olduğu süreçlerin kolaylaştırılması konusunda gerekli tedbirleri alır.

Eşgüdüm

MADDE 22 – (1) Kurul tarafından Türkiye Bursları uygulamaları çerçevesinde alınan kararlar, Başkanlığın eşgüdümünde ilgili kurumlar tarafından işbirliği içerisinde yerine getirilir.

(2) Bu amaçla Sekretarya tarafından istenilen bilgi ve belgeler, zamanında ve doğru bir şekilde gönderilir.

Öğrencilerin yükümlülükleri

MADDE 23 – (1) Adaylar, başvuru ve evrakların teslimi aşamasında verdikleri bütün bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludur.

(2) Öğrenciler, Başkanlık tarafından istenilen bilgi ve belgeleri zamanında ve doğru bir şekilde göndermekle yükümlüdürler.

(3) Öğrenciler, öğrenimlerini kesintisiz ve başarıyla tamamlamak için gerekli özeni göstermekle yükümlüdürler.

(4) Öğrenciler eğitim gördükleri öğretim kurumlarında devam zorunluluğuna ilişkin kurallara uymak zorundadırlar.

(5) Öğrencilerin burs aldıkları süre içerisinde Türkiye’de kalmaları esastır.

(6) Öğrenciler Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, eğitim gördükleri öğretim kurumları disiplin hükümlerine ve barındıkları yurtların kurallarına uymak zorundadırlar.

(7) Öğrencilerin, ülkelerinde bulundukları esnada öğrenimlerine devam etmelerine engel teşkil eden bir durum olduğunda bu durumu gecikmeksizin ilgili dış temsilciliğe bildirmeleri ve durumlarını kanıtlayan belgeleri temsilciliğe sunmaları gerekir.

(8) Öğrenciler 11/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerine uygun hareket ederler.

(9) Öğrenciler Kurul ve Sekretarya tarafından yapılan düzenlemelere uymakla yükümlüdürler.

(10) Öğrencinin Türkiye’deki öğrenimini tamamladıktan sonra altı ay içerisinde ülkesine dönmesi esastır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.

Bu haber 967 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..