Uluslararası İmam Eş'ari ve Eş'arilik Sempozyumu

14 Nisan 2014 - 17:41

uluslararasi-imam-es-ari-ve-es-arilik-sempozyumuSiirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Uluslararası İmam Eş'ari ve Eş'arilik Sempozyumu Düzenleniyor. Başvurular sariliksempozyumu@gmail.com; ilahiyat@siirt.edu.tr adreslerine yapılabiliyor ve sempozyuma 1 Haziran 2014 tarihine kadar tebliğ gönderilebilecek.

“İslam inancının temel esaslarını tespit etme, İslam inancına yöneltilen eleştirileri, itirazları kesin delillerle ortadan kaldırma” misyon biçilen Kelam ilmi Müslümanların aklî tefekküre dayalı olarak ortaya koydukları ilk disiplindir. Mutezile’nin elinde yöntemi ve  temel esasları oluşan ve gelişen bu disiplin, mihne hadisesinden sonra Mutezile’nin geriye çekilmesi, toplum nezdinde saygınlığını kaybetmesi ve Ahmed b. Hanbel taraftarlarının Ashâbu’l-hadis ünvanıyla ön plana çıkmasından sonra gerilemiş ve adeta sahneden çekilmiştir. Farklı din ve kültürden insanların İslam inancına yönelttikleri eleştirilere cevap vermede ashabu’l- hadis’in yetersiz kalmasından sonra Ehl-i sünnet şemsiyesi altında yer alan fırkalardan biri olan Ehl’u-rey taraftarı bir gurup alim tarafından kelam ilmi yeniden canlandırılmıştır. İbn-i Küllab, Muhasibi, Kalanisi gibi alimlerin öncülük ettiği bu hareket, İmam Eş’ari’nin mutezile’den ayrılıp onların arasına katılmasından sonra güç kazanmış ve  Ehl-i sünnet kelamı oluşum süreci başlamıştır.

Kelâm yöntemini başlatan Mutezile ile Ehl-i Hadis’in öncülüğünü yaptığı selefiyye arasında bir metodoloji geliştirip Sünnî kelamın kurucusu olan Ebü’l-Hasan el-Eş’arî, başlatıcısı olduğu yöntem ve düşüncesiyle uzun bir dönem ve geniş bir coğrafyada etkili olmuş bir şahsiyettir. Önceki mezhebi Mutezile’den taşıdığı gelenek ile selef düşüncesini sentezleyerek geliştirdiği yöntem, kendisine nispet edilen ve Matüridiyye ile birlikte iki büyük sünnî ekolden birini teşkil eden Eş’ariyye mezhebinin kuruluşunu sağlamıştır.

Eş’ariyye mezhebi’nin kuruluşu İmam Eş’arî’den sonra Bakıllânî, İbnFûrek ve Ebu İshak el-İsferâyinî ile tamamlandıktan sonra İmâmü’l-Harameyn el-Cüveynî ve Gazzâlî gibi alimlerle temsil edilerek medreselerde temel itikadî ekol olmuş ve geniş bir tabana yayılmıştır. Bu döneme mütekaddimîn dönemi denilmektedir. Ekolün etkin ismi olan Gazzâlî’nin felsefeyle tanışıp buna yönelik eleştiriler geliştirmesi sürecinden sonra Eş’arî düşünce ile felsefe arasında felsefî kelam olarak adlandırılan sentezci bir yöntem gelişmiş ve bu döneme de müteahhirûn denilmiştir. Söz konusu dönemde Şehristânî, Fahreddin Râzî, Seyfeddin Amidî, Beydavî, Adudiddîn el-İcî gibi alimler felsefî kelam yöntemiyle eserler kaleme almışlar ve  bunun sonucunda Eş’arilik ilim dünyasında bütünüyle bir hakimiyet kurmuştur. Bu dönem aynı zamanda İslam felsefesinin de kavramlar ve tartışmalarıyla devam ettirildiği bir devir olmuştur. Bunun akabinde tahkik dönemi olarak adlandırılan süreçte Teftazânî, Cürcânî ve Devvânî gibi alimler felsefî kelam kültürünün taşıyıcısı olmuş ve tahkik yöntemiyle eserler kaleme almışlardır.

İmam Eş’arîyle başlayıp söz konusu aşamalarla gelişen Eş’arî kelam sistemi, Şam, Bağdat, Basra, Mısır gibi ilim merkezlerinin yanı sıra Endülüs ve Osmanlı coğrafyasında etkili olmuştur. Eş’ariyye temelde Maliki ve Şafii fıkıh mezheplerinin yaygın olduğu bölgelerde faaliyet göstermiştir. Bununla birlikte özellikle yetiştirdiği önemli şahsiyetlerin de etkisiyle  özellikle tahkik ve daha sonraki şerh dönemlerinde Osmanlı ilim geleneği ve medreselerinde yüzyıllarca felsefî kelam eserleriyle varlık göstermiştir.

Bu bağlamda sempozyumda İmam Eş’arî’nin düşünce yapısı ve ondan neşet eden Eş’ariliğin oluşum ve gelişim süreçleri, tarihî süreçteki etkileri ve günümüze yansımalarının incelenmesi ve tartışılması hedeflenmektedir. Böylelikle yaklaşım bin yıllık bir gelenek, bilimsel verilerle ortaya konarak ve tartışılarak günümüze taşınacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özetleri için Son Tarih: 01 Haziran 2014

Değerlendirme Sonuçları: 10 Haziran 2014

Tam Metin Gönderme: 1 Eylül 2014

Sempozyum Tarihi : 21-23 Eylül 2014

Kaynak : http://esariliksempozyumu.com/?page_id=84

Bu haber 2094 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..