Üniversitelerde Ders Yükü Tespiti ve Ders Ücretleri

Üniversitelerde Öğretim Elemanlarının girmek zorunda olduğu zorunlu ders yükü nedir? Bir Öğretim Üyesi ne fazla ne kadar derse girebilir?

22 Temmuz 2014 - 22:20

Yükseköğretim  Kurulunun 01.11.2001 tarih ve 25184/2176 sayılı yazısına istinaden, 07.05.1990 tarih ve 90.20.599 sayılı kararı ile kabul edilen “Ders Yükü tespitinde uygulanacak esaslar” ile 2914 sayılı Yükseköğretim Kanununun 11 inci maddesinde 4689/4 sayılı kanunla yapılan değişiklik  30.10.2001 tarihinde Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve Üniversitelerarası Kurulun uygun görüşü de dikkate alınarak, Ders Yükü Tespitinde Uygulanacak Esasların aşağıdaki şekli ile kabulü, 2547 sayılı kanunun 11 inci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

 Öğretim Elemanlarının Ders Yükleri

Madde 1.

a) Maaş karşılığı haftalık normal ders yükü, öğretim üyeleri için 10 saat, öğretim görevlileri ve okutmanlar için 12 saattir. Bu normal ders yükünün dışında, bir öğretim elemanı, gerek kadrosunun bulunduğu gerekse diğer yükseköğretim kurumlarında, güz ve bahar yarıyıllarında mecburi ve isteğe bağlı olarak, ek ders ücreti ödenmek kaydı ile ders verebilir. Mecburi ve isteğe bağlı bu dersler ile diğer faaliyetler için haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartı ile öğretim elemanının toplam olarak okutabileceği ek ders yükü normal örgün öğretimde en çok 20 saat, ikinci öğretimde ise en çok 10 saattir. Buna göre öğretim elemanlarının toplam olarak okutabileceği ek ders yükü  (saat/hafta) aşağıda belirtilmiştir.

Görev Ünvanları

Normal Ders Yükü

Maksimum Ek Ders Yükü

Genel 

Toplam

 

Normal Örgün Eğitim

II. Örgün  Eğitim

Toplam

 
 

Mecburi

İstekle

İstekle

 

Prof.

10

2

18

10

30

40

 

Doç.

10

4

16

10

30

40

 

Yrd.Doç.

10

8

12

10

30

40

 

Öğr.Gör.

12

12

8

10

30

42

 

Okutman

12

12

8

10

30

42

 

 b)  Yaz ve Yarıyıl tatillerinde yapılan eğitim ve öğretim faaliyetleri için ödenecek ek ders ücretinin tespitinde normal ders yükünü doldurmuş olma koşulu aranmaz.

 Bir başka ifade ile, sadece normal örgün öğretimde görev alan öğretim üyelerine en çok 30 saate, öğretim görevlileri ve okutmanlara 32 saate, hem normal örgün öğretim hem de ikinci öğretimde görev alan öğretim üyelerine de en fazla 40 saate, öğretim  görevlileri ve okutmanlara 42 saate kadar ek ders ücreti ödenebilir.

 c)  Rektör, Dekan, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri için ders yükü zorunluluğu aranmaz. Bunların yardımcıları ile Bölüm Başkanlarının haftalık normal ders yükü yukarıda belirtilen yükün yarısı kadardır.

 Ders Yüklerinin Denklikleri

 Madde 2 – Haftalık ders yükünün hesabında bilfiil, bizzat bulunmak ve yapmak şartı ile aşağıdaki denklikler esas alınır. Öğretim elemanlarının her türlü eğitim ve öğretim faaliyetleri teorik dersler ve diğer faaliyetler olmak üzere iki grupta toplanır.

 a) Teorik Dersler : Haftalık ders programında yer alan günü, saati ve yeri belirlenmiş, öğrenciye hitap eden öğretim elemanının aktif olarak katıldığı eğitim-öğretim faaliyetleri olup her saati bir ders yüküne eşdeğerdir. Bu dersler ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde açılabilir. Benzer tez konularında çalışan lisansüstü öğrenciler için ilgili yönetmeliklere uygun olarak açılabilecek uzmanlık alan dersleri de yukarıdaki koşulları sağlamak kaydı ile bu kapsamda değerlendirilir. Uzmanlık alan dersleri Enstitü Yönetim Kurulunca tez danışmanının atandığı tarihte başlar ve Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verildiği tarihe kadar devam eder. (29.01.2002) Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.

 b) Diğer Faaliyetler : Teorik dersler dışındaki tüm eğitim –öğretim faaliyetlerini kapsar.

 1- Haftalık ders programında günü, yeri, saati belirlenmiş, öğrenciye hitabeden, öğrencilerin aktif olarak katıldığı uygulamalı dersler ile teorik derslerin uygulamalarının ve laboratuar, tıbbi ve cerrahi klinik uygulamaları, seminer ve diğer benzeri faaliyetlerin her saati bir ders yüküdür.

 2- Bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi, (29.01.2002) proje ve staj raporu değerlendirme ve benzeri eğitim, öğretim ve danışmanlık hizmetlerini yöneten öğretim elemanları, öğrenci sayısına bakılmaksızın 2 saat/hafta uygulamalı ders yükü yüklenmiş sayılırlar.

 3- Her bir yüksek lisans öğrencisi tez danışmanlığı (tezli yüksek lisans için), dönem projesi danışmanlığı  (tezsiz yüksek lisans için) ve doktora öğrencisi tez danışmanlığı, her bir öğrenci için, 1 saat/hafta ders yüküdür. Ancak bir öğretim üyesinin yüksek lisans ve doktora tez  danışmanlıklarından kazanabileceği azami ders yükü 10 saat/haftayı geçemez. Lisansüstü tez danışmanlığı, öğretim elemanının öğrencinin danışmanlığına (ders ve tez dönemleri için) Enstitü Yönetim Kurulunca atandığı tarihte başlar ve Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder.

 4-  Bir yarı yıl içinde yapılan her ara sınav karşılığı olarak derse kayıtlı öğrenci sayısına göre:         

Öğrenci Sayısı

Ders Yükü

    1 –   50

1 Saat

  51 – 100

2 Saat

101 – 150

3 Saat

151 – 200

4 Saat

201 ve daha çok

5 Saat

ders yükü sınavın yapıldığı haftanın ders yüküne aynen eklenir. 

Laboratuar uygulamalı dersler, güzel sanat ve beden eğitimi derslerindeki öğrencilerin yarı yıl içindeki faaliyetlerinin değerlendirilmesi de ara sınav olarak kabul edilir.

Ek ders ücreti

Madde 3 – Ek der ücreti ödemelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Ek ders ücreti, haftalık normal ders yükü sınırını aşan teorik dersler ve diğer faaliyetlerin için ödenir. Kısmi statüde bulunanlar dahil öğretim elemanlarına normal örgün öğretimde en çok yirmi saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok on saate kadar ek ders ücreti ödenir. Bir öğretim elemanı hem normal hem de örgün öğretimde, hem de ikinci öğretimde görev alıyorsa en çok otuz saate kadar (20 saati normal eğitim, 10 saati ikinci öğretimde olmak üzere) ek ders ücreti ödenir. Ders yüklerinin tamamlanmasında, öncelikle, normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler değerlendirilir.

Teorik dersler dışındaki faaliyetlerin ders yükünü tamamlanmasından sonraki kısmı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınır. Ancak mecburi ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesabında teorik dersler dışındaki faaliyetlerin haftalık en fazla on saatlik kısmı dikkate alınır (08.01.2004) ve aşan kısmı için ekders ücreti ödenmez.

b) Ara sınavlar için öngörülen yük her bir dersin arasınavı için haftada beş saati aşamaz ve bu yükten doğan ek ders ücretleri, yalnızca ara sınavların veya ara sınav yerine geçen değerlendirmelerin yapıldığı hafta içi ödenir. Ek ders ücretinin hesabında, bir yarı yılda bir ders için yapılan ara sınavların en fazla dördü dikkate alınır ve aşan kısmı için ek ders ücreti ödenmez.

c) Eğitim programlarının derslerin blok halinde uygulandığı durumlarda, faaliyetlerin bir yarı yıllık süreye yayılarak ek ders yükü hesabı yapılır.

d) Tıp Fakültesinin 4,5 ve 6 sınıfları, konservatuar, yabancı, dil, resim-iş benden eğitimi ve spor, müzik eğitimi programları, labaratuvar, staj, uygulamalı dersler ve tıbbi ve cerrahi kliniği uygulamalar, bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi ve benzeri çalışmalar hariç olmak üzere, aynı ders veya faaliyet birden fazla öğretim elamanı tarafından yürütülüyorsa dersin veya faaliyetin haftalık yükleri görev alan öğretim elemanlarına bölünerek hesaplanır.

e) (30.04.2002) Eğitimi-öğretim niteliğine göre sınıfların aşırı kalabalıklığı ve veya fiziksel olanakların yeterli olmaması nedeniyle teori ve veya uygulamadan oluşan bir ders, ilgili bölüm başkanın önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile birden fazla şube halinde açılabilir. Bu taktirde, ayrı ayrı vermeleri kaydı ile, bu dersleri veren öğretim elemanlarının her birine dersin öğretim programındaki haftalık teorik ve uygulama saati ders yükü olarak aynen uygulanır.

f) Eğitim programlarının veya derslerin uzaktan eğitim yöntemi ile yapılması durumunda, faaliyetler eşdeğer haftalık ders yükü hesabı yapılarak değerlendirilir.

g) Dersi veren öğretim elemanına, her ders için ayrı ayrı olmak üzere, yarı yıl ve yıl sonu genel sınav dönemlerinde her 50 öğrenci için 300 gösterge rakamının Devlet Memurları Kanuna göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar sınav ücreti ödenir. Öğrenci sayısının göz önüne alınmasında küsurlar, üste yuvarlanır ve 500 öğrenciden fazlası dikkate alınmaz. Ara sınavlar ve bütünleme sınavları için ücreti ödenemez.

h) (29.01.2002) Hafta ve bayram tatili, yarı yıl ve yaz tatillerinde veya normal çalışma saatleri dışında yürütülen uzmanlık alan dersleri, tez danışmanlığı ve ara sınavlara ilgili faaliyetler için zamlı ek ders ücreti ödenmez.  

   

Bu haber 8909 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..